Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 1

Voorwoord

mr M. de Rijke Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

De bijdragen in deze aflevering staan beide in het teken van de internationale en Nederlandse klimaatambities.

 

Mr Ceciel Nieuwenhout LLM licht toe hoe de hybride aansluiting van windenergie op zee via grensoverschrijdende kabels kan bijdragen aan de invulling van de klimaatambities. Daartoe zal wel een aantal Europeesrechtelijke hindernissen moeten worden weggenomen. De auteur doet concrete suggesties voor oplossingen.

 

De tweede bijdrage betreft de implicaties van de klimaatambities voor particuliere ondernemingen. Mr dr Rob van der Hulle, mr dr Jochem Spaans en mr Marinus Winters bespreken de mogelijkheden om ondernemingen via de rechter te dwingen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Naast de bekende Shell-zaak komt ook andere klimaatrechtspraak in Europa en de Verenigde Staten aan bod.

 

Intussen is in Nederland het klimaatbeleid uit het Coalitie-akkoord uitgewerkt in een ontwerp-beleidsprogramma waarin de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar worden vastgelegd. Een van de maatregelen is dat een indicatieve rest-emissie per sector wordt vastgesteld. Daarnaast  verkent het kabinet de mogelijkheden voor een afnameverplichting voor waterstof uit hernieuwbare bronnen in de industrie, met ingang van 1 januari 2026, om zo te borgen dat Nederland aan het verwachte bindende doel uit het Fit-for-55-pakket voor gebruik van hernieuwbare waterstof kan voldoen. Ook wordt een verplichting geintroduceerd voor energieleveranciers om een vastgestelde hoeveelheid groen gas bij te mengen in de aardgaslevering aan de gebouwde omgeving. De redactie voorziet dat de uitwerking en uitvoering van dit klimaatbeleid zal zijn terug te zien in bijdragen voor aankomende afleveringen van het NTE.

 

In deze aflevering van NTE vindt u voorts een verslag van een bijeenkomst van de de Nederlandse Vereniging voor Energierecht, die plaats vond op 17 februari 2022.  Net als in december 2021 werd in deze bijeenkomst  de energiejurisprudentie van het afgelopen jaar  gespresenteerd. 

 

Tot slot zijn er de vaste rubrieken met jurisprudentie, wetgeving en signaleringen. De laatste heeft een andere opzet gekregen doordat gebruik wordt gemaakt van elektronische links naar relevante documenten. Dit houdt mede verband met het feit dat het NTE nu nog uitsluitend in elektronische vorm verschijnt. Met het laten vervallen van de papieren, gedrukte versie van het NTE sluiten we ongeveer 20 jaar NTE traditie af.

 

Namens de redactie,

 

Michelle de Rijke

 

 

 

 

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr M. de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17228

Verder in 2022 nr.1

 Voorwoord

De bijdragen in deze aflevering staan beide in het teken van de internationale en Nederlandse klimaatambities.   Mr Ceciel Nieuwenhout LLM licht toe hoe de hybride aansluiting van windenergi...

 De Shell-zaak in internationaal perspectief

Het Urgenda-arrest van de Hoge Raad is bij het schrijven van dit artikel zo'n twee jaar oud.[2] Het arrest was opzienbarend en heeft, net als de eerdere oordelen van de rechtbank en het gerechtshof...

 Hybride aansluiting van windenergie op zee via grensoverschrijdende kabels: Europeesrechtelijke problemen en oplossingen

In de afgelopen jaren hebben de Noordzee-kuststaten ambitieuze doelen gesteld voor de realisatie van windenergie op zee. De doelstelling van Nederland is om 11,5 GW in 2030 en 38 tot ...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 17 februari 2022

Op 17 februari 2022 stond in een digitale ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) opnieuw een terugblik op de energiejurisprudentie van het afgelopen jaar op de pla...

 Wet- en regelgeving

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zu...

 Signaleringen

Rapporten en overige publicaties Het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht bestaat 20 jaar en dat is aanleiding voor enige reflectie. Mede omdat het tijdschrift voortaan alleen elektronisch zal...