Tijdschrift voor Curatoren 2024 nr. 2

Chasing Crypto: De (on)mogelijkheden van onderzoek naar en het te gelde maken van cryptovaluta in de faillissementsboedel, mede vanuit een Europees perspectief

mr. E. Ayerdem en mr. J.J. van Ee1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De snel digitaliserende samenleving creëert nieuwe uitdagingen voor de curator. Het is voor de curator van cruciaal belang om goed begrip te hebben van de voortdurend veranderende maatschappij en het marktlandschap. Dit geldt zeker nu de opkomst van cryptoactiva en -valuta de wettelijke taak van een curator tot beheer en vereffening van de tot de faillissementsboedel behorende activa een nieuwe dimensie geeft.

1. Introductie

Vanaf het moment van de faillietverklaring verliest de schuldenaar het beheer en de beschikking over zijn vermogen.2 Die bevoegdheden rusten vanaf dat moment bij de curator, die belast is met het beheer en de vereffening van dat vermogen.3 Hij heeft de taak om over te gaan tot uitvoering van het algemene faillissementsbeslag en om in die zin de boedel te bewaren ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.4 Naast de veiligstelling en bewaring van de meer conventionele goederen, benadrukt de Faillissementswet (Fw

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie

2. Wat zijn cryptovaluta volgens de huidige wetgeving?

2.1. Cryptovaluta

3. Cryptovaluta in de faillissementsboedel en de (on)mogelijkheden voor de curator bij het onderzoeken en te gelde maken daarvan

3.1. Vallen cryptovaluta in de faillissementsboedel?

3.2. Het onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van cryptovaluta

3.3. Het te gelde maken van cryptovaluta

4. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde aspecten van het insolventierecht

4.1. De aanleiding en het doel van het Richtlijnvoorstel

4.2. Titel III: de opsporing van goederen die tot de boedel behoren

4.3. Beantwoordt het richtlijnvoorstel voldoende aan de huidige ontwikkelingen rondom cryptovaluta en biedt zij voldoende instrumenten om de curator te helpen bij het opsporen en te gelde maken van cryptovaluta?

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E. Ayerdem en mr. J.J. van Ee1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/18150

Verder in 2024 nr.2

 Betalen bij de poort

Een curator heeft een grote mate van vrijheid in het opstarten van een procedure. Zo ook voor wat betreft zijn inschatting aangaande slagingskansen van een procedure. Weliswaar is het de rechter-co...

 Discrepanties tussen de theoretische waarde en het akkoordbedrag bij WHOA trajecten

Veelal wordt bepleit om in de WHOA de reorganisatiewaarde (artikel 375 lid 1 onder e en artikel 384 lid 4 onder b Fw: ‘de waarde die met het akkoord wordt gerealiseerd’) vast te stellen aan de hand...

 Chasing Crypto: De (on)mogelijkheden van onderzoek naar en het te gelde maken van cryptovaluta in de faillissementsboedel, mede vanuit een Europees perspectief

De snel digitaliserende samenleving creëert nieuwe uitdagingen voor de curator. Het is voor de curator van cruciaal belang om goed begrip te hebben van de voortdurend veranderende maatschappij en h...

 De TerugQijQ1

Interview met Willem-Jan van Andel Op 25 oktober 2023 had ik het genoegen Willem-Jan van Andel te spreken over zijn gedachten, motivatie en andere belangrijke aspecten van het (curatoren)leven. Ond...

 Aankondiging nieuwe vragenrubriek

Gezocht: vragen voor de vragenrubriek "De economie van de insolventie verklaard"et insolventierecht komen niet alleen ...

 De taak van de curator en het behartigen van maatschappelijke belangen

In dit artikel staan de belangen van maatschappelijke aard centraal, waarmee een curator bij de uitoefening van zijn taak al dan niet rekening dient te houden. Alhoewel uit vaste jurisprudentie al ...

 Rechtspraakoverzicht januari tot en met maart 2024

Gerechtshof Amsterdam 9 januari 2024; ECLI:NL:GHAMS:2024:41 X BV hield zich bezig met aardappelhandel, en Y CV met de teelt van aardappelen. Z heeft als bestuurder van X BV aardappelen besteld bij...