Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2016 nr. 2/3

Inleiding

Voorwoord - Special schade door olie- en gaswinning

Ingrijpende gebeurtenissen in de olie- en gaswinning met onoverzienbare schadelijke gevolgen vormden de opmaat naar een hernieuwd debat over en nieuwe maatregelen voor de vergoeding van deze schade. In deze NTE-special over schade door olie- en gaswinning treft u de actuele stand van zaken aan. Alle drie de artikelen bevatten suggesties voor een andere benadering van de schadevergoeding die serieuze overweging verdienen. Op internationaal niveau vormde en vormt het Deepwater Horizon-incident de oorzaak van schade aan mens en milieu&nbs... ...lees meer

Artikel

Verslag European Energy Law Seminar 2016

mr. C.H.R.M. van der Hoeven en mr. L. Baljon1

Op 25 en 26 januari 2016 vond te Den Haag het 27ste European Energy Law Seminar plaats. De eerste dag stond in het teken van ontwikkelingen in het EU-energierecht, leveringszekerheid en ontwikkelingen in de pan-Europese energiehandel. De tweede dag was gewijd aan klimaatverandering, het offshore elektriciteitsnet op de Noordzee en geschilbeslechting in de energiesector. Anders dan voorgaande jaren vond beide dagen ook een parallelsessie plaats, waarbij de deelnemers konden kiezen uit twee onderwerpen. De voordrachten hebben alle plaatsgevonden in het Engels. Hieronder gaat per presentati... abonneren of dit artikel kopen.

Aansprakelijkheid voor schade door een ‘blowout’ bij olie- of gaswinning op z...

E.H.P. Brans en M. Heerings1

Op 20 april 2010 heeft zich op het olieplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico een incident voorgedaan dat grote gevolgen heeft en heeft gehad voor mens en milieu. De Deepwater Horizon was een olieplatform waarmee exploratieboringen werden ondernomen door oliemaatschappij BP in de Macondo-bron in de Golf van Mexico. In 2010 deed zich bij het olieplatform een explosie voor na een gaslek. Bij de explosie kwamen 11 personen om, raakten 17 personen gewond en stroomde een grote hoeveelheid olie in ... abonneren of dit artikel kopen.

Schade ten gevolge van de gaswinning in Groningen - Achtergrond en stand van ...

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp en prof. mr. dr. H.E. Bröring1

1. De rol van gas in de energievoorzieningDe ontdekking van het Groningen(gas)veld in 1959 heeft geleid tot een energietransitie in Nederland en Europa. Als gevolg van de verwachting dat kernenergie in de toekomst de belangrijkste energiebron zou vormen, werd besloten tot een snelle en grootschalige afzet van het Groningse aardgas. Hiermee kwam niet alleen een einde aan de kolenwinning in Nederland, maar is ook een landelijk gasnetwerk aangelegd waarop vrijwel alle consumenten zijn aangesloten en zijn verschillende gasexportcontracten afgesloten waardoor eveneens een grensoversc... abonneren of dit artikel kopen.

Compensatie van waardevermindering bij energieprojecten

prof. mr. J.A.M.A Sluysmans en mr. N. van Triet1

Er is geen energieproject in Nederland dat niet wordt omzwermd door schadeclaims. Die claims zijn van zeer diverse aard. Soms wordt schade veroorzaakt in het kader van de uitvoering van een project, soms bestaat de schade uit waardevermindering van in de omgeving van het betreffende project gelegen gronden of opstallen. De projecten zijn ook divers. Gaswinning en windmolens krijgen de laatste tijd in elk geval in de media de meeste aandacht, maar zij zijn zeker niet de enige.Wat wij in deze bijdrage willen doen, is allereerst een beknopt overzicht geven van de... abonneren of dit artikel kopen.

(Financiële) participatie van consumenten in hernieuwbare energieprojecten - ...

Op 11 april 2016 kwamen de leden van de NeVER bijeen bij Ploum Lodder Princen te Rotterdam. Het thema van de bijeenkomst was (Financiële) participatie van consumenten in hernieuwbare energieprojecten. De volgende drie sprekers waren uitgenodigd, Dyonne Rietveld (Uniper/E.ON), Anne Hakvoort (FG Lawyers) en Renske van Ekdom (Nuon/Vattenfall). Dyonne Rietveld ging in haar presentatie in op de collectieve projecten voor duurzame energie in de postcoderoos. Anne Hakvoort belichtte in haar presentatie de verschillende mogelijkheden en reguleringsrisico's van crowdfunding van hernieuwbare energ... abonneren of dit artikel kopen.

Abstracte of concrete schadeberekening, onzekere toekomstige ontwikkelingen b...

mr. M. Baneke1

Na de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 2 september 2015 stonden de kranten er vol van: NAM moet waardevermindering van huizen in Groningen vergoeden, ook als er nog geen sprake is van fysieke schade of als de woning nog niet is verkocht.[2] Men sprak van een ‘dure nederlaag’ voor NAM. Tegenstanders van bijvoorbeeld windmolenparken putten ook hoop uit het vonnis. In hoeverre is het vonnis verrassend? Hoe verhoudt het zich met bestaande rechtspraak?Hoe belangrijk is deze uitspraak voor andere activiteiten waardoor woningen in waarde kunnen dalen? H... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Inleiding

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

In deze rubriek nemen wij een breed spectrum van zaken op die relevant zijn voor de energiesector. Het betreft niet alleen zaken over het energierecht in enge zin, maar ook zaken die in bredere zin van belang kunnen zijn voor de energiesector.Dit brede spectrum van zaken maakt dat het aanbod van zaken die wij willen opnemen in deze rubriek sterk fluctueert. Binnen de beperkte ruimte die beschikbaar is voor deze rubriek is soms geen ruimte alle zaken uitgebreid te verslaan. Daarom zullen wij vanaf nu alleen nog de zaken die het energierecht in enge zin betreffen op de gebruikelijke... abonneren of dit artikel kopen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 11 augustus 2015, ECLI:NL:CBB:201...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Deze uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) draait om de methodebesluiten van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) van 26 september 2013 voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016. TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft tegen deze besluiten beroep ingesteld. Dit beroep richt zich tegen de methode tot vaststelling van de x-factor, waarmee is bepaald naar welk niveau TenneTs inkomsten zich gedurende de reguleringsperiode moeten ontwikkelen. Meer specifiek heeft het beroep betrekking op de wijze waarop de ACM de abonneren of dit artikel kopen.

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

De beroepen van de appellanten VarioHippique B.V. en Delta Onroerend Goed B.V. richten zich tegen het besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: minister van IenM) ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht (hierna: BP) tot het opleggen van een plicht tot het gedogen van de aanleg en instandhouding van de Randstad-380 kV-hoogspanningsverbinding over het tracé Beverwijk-Vijfhuizen. De Afdeling verklaart het beroep van de ene appellante ongegrond. De Afdeling verklaart het beroep van de andere appellante gedeeltelijk gegrond, namelijk voor wat betreft de motivering van d... abonneren of dit artikel kopen.

Autoriteit Consument en Markt, 1 september 2015, ACM/DJZ/2015/204924, zaaknum...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Dit besluit op bezwaar van de ACM ziet op een verzoek van Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin) om een beslissing op bezwaar van 5 december 2012 te herzien. Deze beslissing op bezwaar betreft een geschilbeslechtingsprocedure tussen Desco C.V. (hierna: Desco) en Stedin over de door Stedin bij Desco in rekening gebrachte tarieven voor systeemdiensten over de periode 1 januari 2000 tot 1 juli 2011.Stedin heeft de ACM verzocht om herziening, omdat destijds een cruciaal aspect van het verweer van Stedin niet betrokken zou zijn, namelijk de uitleg en de werking van de aansluit- en tran... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Noord-Nederland, 2 september 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4185 , inzak...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Deze uitspraak ziet op de vorderingen van de Stichting Waardevermindering door aardbevingen Groningen en een aantal woningcorporaties in twee aparte procedures tot vergoeding door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (hierna: NAM) van schade als gevolg van aardbevingen ten gevolge van gaswinning. In deze uitgebreid gemotiveerde uitspraak komt de rechtbank tot het oordeel dat de NAM aansprakelijk is voor de schade bestaande uit waardevermindering van onroerende zaken gelegen in het gebied waar aardbevingen als gevolg van gaswinning door de NAM voorkomen en dat deze schade voor vergoeding ... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Noord-Nederland, 16 oktober 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4811 , inzake...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Deze uitspraak betreft het beroep van de Vereniging van Schadelijders van de Bodembeweging door gaswinning Groningen tegen het besluit van de minister van Economische Zaken (hierna: de minister van EZ) tot openbaarmaking van informatie betreffende het winningsplan van de NAM voor gaswinning uit het Groningenveld en aanverwante stukken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De rechtbank verklaart het beroep kortweg gegrond, omdat zij enerzijds niet aannemelijk acht dat de minister van EZ alle relevante documenten heeft achterhaald en anderzijds volgens de rechtbank aardbevingen als... abonneren of dit artikel kopen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 10 november 2015, ECLI:NL:CBB:201...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Deze uitspraak gaat over het openbaar maken van een voorstel tot wijziging van Tarievencode Gas, waarbij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is gevolgd. EconGas GmbH (hierna: EconGas), een in Oostenrijk gevestigd bedrijf dat sinds 2007 een LNG-importterminal op de Maasvlakte heeft, heeft beroep ingesteld tegen het betreffende besluit van de ACM. De ACM heeft het CBb verzocht EconGas niet-ontvankelijk te verklaren omdat zij geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.In deze uitspraak beantwoord het CBb de vraag of het aan EconGas ingevolge art. 6:13 Awb redel... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Noord-Nederland, 13 november 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:5221 , inzak...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Dit vonnis in kort geding betreft de vorderingen van ACS tot veroordeling van de Staat de gaswinning uit het Groningenveld te staken. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. Daartoe overweegt hij onder meer dat niet de Staat maar de NAM als enige partij op basis van een eeuwigdurende concessie gas wint uit het Groningenveld. Dat de NAM het Groningenveld exploiteert voor rekening en risico van de Maatschap Groningen, een samenwerkingsverband tussen de NAM en EBN, maakt dat volgens de voorzieningenrechter niet anders. Daarbij overweegt de voorzieningenrechter dat de Staat (via EBN... abonneren of dit artikel kopen.

Autoriteit Consument en Markt, 13 november 2015, ACM/DJZ/2015/204984_0V, zaak...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Dit besluit op bezwaar ziet op het besluit van 19 december 2014 waarin de ACM een drietal boetes heeft opgelegd aan N.V. RENDO (hierna: Rendo). De bezwaren zien enerzijds op de beoordeling van de overtredingen zelf en anderzijds op de bepaling van de hoogte van de boetes, de sancties.De eerste overtreding betreft het handelen in strijd met art. 18a lid 4 sub a Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) en art. 10e lid 4 sub a Gaswet. Deze artikelen betreffen de ratio's die gelden op basis van het Besluit financieel beheer netbeheerder (Stb. 2008, 330; hiern... abonneren of dit artikel kopen.

Raad van State, 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3578 , inzake 41 [appella...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Deze uitspraak betreft de beroepen van 41 appellanten tegen het besluit van de minister van EZ van 30 januari 2015 tot instemming (inzake de gaswinning uit het Groningenveld). De Afdeling verklaart de beroepen van een aantal appellanten niet ontvankelijk en de overige gegrond. De Afdeling vernietigt het besluit van 30 januari 2015 gedeeltelijk en het besluit van de minister van EZ van 29 juni 2015 tot wijziging daarvan geheel. Voor zover het besluit van 30 januari 2015 in stand blijft, maximeert de Afdeling, bij wijze van voorlopige voorziening, daarin de totale gasproductie uit het Gron... abonneren of dit artikel kopen.

Autoriteit Consument en Markt, 26 november 2015, ACM/DJZ/2015/206811_OV, zaak...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Dit betreft de beslissing op bezwaar tegen het besluit van de ACM van 24 februari 2015 tot buitenbehandelingstelling van het voorstel tot wijziging van tariefstructuren en voorwaarden in verband met uitvoering van de taak bedoeld in art. 10a lid 1 sub p Gaswet (het bewerken van gas zodat het voldoet aan de afleverspecificaties).Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS) stelt in bezwaar dat de ACM haar bevoegdheden op onjuiste wijze heeft aangewend en ten onrechte heeft besloten tot het buiten behandeling stellen van het voorstel. GTS verzoekt de ACM dan ook het bestreden beslu... abonneren of dit artikel kopen.

Autoriteit Consument en Markt, 27 november 2015, ACM/DE/2015/207126, zaaknumm...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

DONG Energy Salg & Services A/S, Eneco Energy Trade B.V. en RWE Supply & Trading GmbH (hierna tezamen: aanvragers) hebben een aanvraag tot geschilbeslechting ingediend bij de ACM betreffende de Wobbe Quality Adaptation-dienst (WQA-dienst). Het betreft een geschil met zowel GTS als Gate terminal B.V. (hierna: Gate). De aanvragers zijn van mening dat voor de WQA-dienst tussen 1 september 2011 en 1 oktober 2014 een tarief in rekening is gebracht dat in strijd is met de Gaswet en de daarop gebaseerde regelgeving.Gate beheert een LNG-installatie op de Maasvl... abonneren of dit artikel kopen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 29 december 2015, ECLI:NL:CBB:201...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

De ACM heeft door middel van twee besluiten van 10 februari 2015 de aanvragen van Bedrijvenpark Oostflakkee Beheer B.V. (hierna: BOB) afgewezen om op grond van art. 15 E-wet respectievelijk 2a Gaswet ontheffing te verlenen van de verplichting netbeheerders aan te wijzen voor haar elektriciteits- en gasnetten op haar BedrijvenPark Oostflakkee te Oude Tonge (hierna: de Besluiten). BOB is eigenaar van de betreffende elektriciteits- en gasnetten. De ACM heeft in de Besluiten vastgesteld dat de betreffende elektriciteits- en gasnetten kwalificeren als gesloten distributiesystemen (hierna: GDS... abonneren of dit artikel kopen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 29 december 2015, ECLI:NL:CBB:201...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Door middel van haar besluit van 19 februari 2014 (hierna: het Besluit) heeft de ACM op verzoek van Liander N.V. (hierna: Liander) de ontheffing van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen, die zij eerder op grond van art. 15 lid 1 sub b (b-grond) had verleend aan NXP Semiconductors Netherlands B.V. (hierna: NXP) voor haar GDS te Nijmegen, ingetrokken. Aan die intrekking legt de ACM ten grondslag dat NXP bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zou hebben verstrekt en de ACM de ontheffing niet zou hebben verleend als NXP de juiste en volledige gegevens zou hebben verstrekt... abonneren of dit artikel kopen.

Raad van State, 30 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:4037 , inzake [appellant ...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Het beroep van appellant richt zich tegen het besluit van de minister van IenM op grond van de BP tot oplegging van een plicht tot het gedogen van de aanleg en instandhouding van de Randstad-380 kV-hoogspanningsverbinding over het tracé Beverwijk-Vijfhuizen. De Afdeling verklaart het beroep gegrond. De Afdeling overweegt daartoe onder meer dat er inmiddels een alternatieve aanvoerroute voor de te plaatsen masten is, waarvoor betreding van de gronden van appellant niet meer nodig is. Ook meent de Afdeling dat de minister onvoldoende inzichtelijk gemaakt heeft, waarom hij geen voorwaarden ... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Gelderland, 3 februari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1976 , inzake [eis...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Deze uitspraak is gewezen in een geschil tussen vijf particulieren die in een appartement wonen en netbeheerder Liander. Aanleiding voor het geschil is de vraag of de netbeheerder gehouden is om particulieren erop te wijzen dat zij kosten kunnen besparen door hun aansluiting te verlichten.Vanaf 1 januari 2009 wordt door netbeheerders een vast jaarbedrag in rekening gebracht op basis van de capaciteit (doorlaatwaarde) van de aansluiting; hoe groter de aansluiting, hoe hoger het jaarbedrag. Bij de invoering van dit capaciteitstarief heeft Liander consumenten hierop gewezen in advert... abonneren of dit artikel kopen.

Autoriteit Consument en Markt, 4 februari 2016, ACM/DE/2016/200641_OV, zaaknu...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Dit betreft het besluit van de ACM als bedoeld in art. 51 van de Elektriciteitswet 1998 naar aanleiding van een geschilbeslechtingsaanvraag van Century Aluminium Vlissingen B.V. (hierna: Centure). Het betreft een geschil met TenneT.Ter beoordeling van de ACM staan de volgende vragen: (i) heeft TenneT in strijd met art. 28 lid 2 en 29 lid 2 E-wet gehandeld door over de periode juni 2012 tot en met januari 2015 bij Century aansluit- en transporttarieven in rekening te brengen; en (ii) mag TenneT kosten voor het uitgebruiknemen van de hoogspanningsinstallatie een éénmalige bijdrage a... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Rotterdam, 5 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:671 , inzake Stedin...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

In deze zaak gaat het om de door Klapwijk Rioolservices B.V. (hierna: Klapwijk) bij de uitvoering van graafwerkzaamheden aan een gasleiding van Stedin toegebrachte schade. Klapwijks handelen kwalificeert als een onrechtmatige daad. Het geschil richt zich met name op de vraag of de onrechtmatige daad aan Klapwijk kan worden toegerekend.Niet is in geschil dat de graafwerkzaamheden zijn gemeld en dat Klapwijk de werkzaamheden heeft verricht aan de hand van liggingsgegevens die aan haar zijn verstrekt (de KLIC-tekening). Uit de KLIC-tekening blijkt dat in de nabijheid van de graafloca... abonneren of dit artikel kopen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 22 februari 2016, ECLI:NL:CBB:201...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

In deze uitspraak heeft het CBb geoordeeld dat ook warmte onttrokken aan lauw water als warmte in de zin van de Warmtewet moet worden aangemerkt. In de onderhavige zaak draaide het om de levering van grondwater van gemiddeld 11,95 graden Celsius via een warmte- en koudeopslag (WKO) in de wijk Hoogeland in Naaldwijk. Grondwater wordt daar opgepompt uit bronnen in de bodem waarin warmte en koude wordt opgeslagen. De woningen zijn voorzien van een warmtepomp, die warmte onttrekt aan het grondwater, waarmee de woning en de warmwaterboiler voor het tapwater worden verwarmd. Met behulp van dit... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Rotterdam, 30 maart 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:2463 , inzake TPF Vas...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Dit betreft een tussenvonnis in een procedure waarin TPF Vastgoed B.V. (hierna: TPF) schadevergoeding vordert van Stedin in verband met schade die TPF zou hebben geleden doordat Stedin niet tijdig een transformatorstation zou hebben verwijderd uit een hoogspanningsruimte in een pand van TPF dat TPF wilde slopen. Volgens TPF heeft een nieuwe huurder van het perceel een huurovereenkomst ontbonden, omdat het perceel niet tijdig – zonder transformatorstation – beschikbaar zou komen. Zij vordert vergoeding van gemiste huurinkomsten ten belope van EUR 1.700.815,89. In deze procedure zijn onder... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Rotterdam, 30 maart 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:3943 , inzake Dordrec...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Dit geschil betreft een geschil tussen Dordrecht Energy Supply Company (Desco) C.V. en Stedin. Het geschil ziet op dezelfde overeenkomsten als genoemd in de uitspraken in deze rubriek in dit nummer, nrs. 16 en 34. De rechtbank is gevraagd een uitspraak te doen over de strijdigheid van de aansluit- en transportovereenkomst met art. 30 lid 2 (oud) E-wet. Diezelfde vraag ligt voor bij het CBb in een geschil tussen dezelfde partijen en ten aanzien van dezelfde overeenkomst. De rechtbank oordeelt dat het in overeenstemming is met de taakverdeling tussen de civiele rechter en de bestuursrechte... abonneren of dit artikel kopen.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 5 april 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:828 , inzake Che...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Deze zaken zijn gelijktijdig behandeld. Beide zaken gaan om de juridische kwalificatie en eigendom van transformatoren met toebehoren, waarover een geschil is gerezen tussen Stedin en Chemours Netherlands B.V. (hierna: Chemours). De rechtbank Rotterdam oordeelde in eerste aanleg over deze zaken op 10 september 2014. De betreffende vonnissen zijn besproken in deze rubriek in NTE 2015/1, nrs. 7 en 8.De zaak met kenmerk 827 gaat om het verzoek van Stedin om een opstalrecht te mogen vestigen op de transformatoren. Chemours heeft in eerste aanleg in reconven... abonneren of dit artikel kopen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 maart 2016, inzake ECLI:NL:GHARL:2016:2182...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

In deze uitspraak in hoger beroep is bij verstek geoordeeld dat Enexis B.V. (hierna: Enexis) een machtiging verkrijgt om een kleinverbruiker af te sluiten. In eerste aanleg werd de vordering afgewezen, omdat niet gesteld of gebleken was dat een van de uitzonderingen op het verbod tot afsluiten in de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas van toepassing was. In hoger beroep voerde Enexis aan dat (i) de overeenkomst van geïntimeerde met zijn leverancier was beëindigd, (ii) de leverancier geïntimeerde daarover heeft geïnformeerd, (iii) Enexis daar ook bij brie... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Rotterdam, 23 maart 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:2761 , inzake Groene ...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Groene Energie Administratie B.V. (hierna: Greenchoice) heeft een dienstenovereenkomst gesloten met Eneco Energy Trade B.V. (hierna: EET). Daarin zijn zij onder meer overeengekomen dat EET programmaverantwoordelijkheid uitoefent voor aansluitingen waarop Greenchoice elektriciteit levert. Het betreft hier aansluitingen van profielafnemers, waarvoor in de allocatiefase een geprofileerd verbruik wordt berekend – mede op grond van de meetcorrectiefactor (MCF) – en in de reconciliatiefase het daadwerkelijke verbruik. Het geschil gaat over de vaststelling van de volumes die aan EET over de jar... abonneren of dit artikel kopen.

Autoriteit Consument en Markt, 5 april 2016, ACM/DE/2016/201895, zaaknummer: ...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Dit besluit van de ACM ziet op de aanvraag tot geschilbeslechting van DONG Energy Salg & Services A/S en Eneco Energy Trade B.V. (hierna tezamen: aanvragers) over de Wobbe Quality Adaptation-dienst (WQA-dienst) zoals aangeboden vanaf 1 oktober 2014 tot heden. Dit besluit is een vervolg op het besluit van 27 november 2015 (Kenmerk: ACM/DE/2015/207126, in deze rubriek NTE 2016/2/3 nr. 24). Dit geschil ziet alleen op het handelen van GTS vanaf 1 oktober 2014, in het besluit aangeduid als periode 2.Aanvragers zijn van mening dat ... abonneren of dit artikel kopen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 11 april 2016, ECLI:NL:CBB:2016:8...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Vopak Terminal Botlek B.V. en Vopak Terminal Europoort B.V. (hierna gezamenlijk: Vopak) hebben beroep ingesteld tegen de afwijzing door de ACM van hun aanvragen tot verlening op grond van art. 2a Gaswet van ontheffingen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen voor meerdere GDS’sen. Hangende beroep heeft de ACM op basis van tijdens het beroep naar voren gekomen nieuwe informatie bij aparte besluiten alsnog de betreffende ontheffingen verleend. Vopak heeft daarop het CBb laten weten geen bezwaren te hebben tegen de nieuwe besluiten. Vopak handhaaft wel het beroep, omdat de ACM n... abonneren of dit artikel kopen.

Gerechtshof Amsterdam, 26 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1624 , inzake Verzo...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon

Verzoekers sub 1 tot en met sub 5 en sub 6, College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Wester-Koggenland, zijn opgekomen tegen de beschikking van 16 juli 2015 van de minister van IenM tot het opleggen van een verplichting in de zin van de BP inzake de aanleg en instandhouding door TenneT van een ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding. Het hof oordeelt dat niet bewezen is dat de gedoogplicht het huidige en toekomstige agrarische gebruik van de betreffende percelen onmogelijk maakt en wijst het verzoek van de verzoekers tot vernietiging van de betreffende beschikking af. abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, D. Kuiken LL.M., en mr. T.N. Spijk-Belanova1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.Autoriteit Consument & Markt (ACM)Jaarverslag ACMOp 16 maart 2016 heeft de ACM het jaarverslag over 2015 gepubliceerd. De toezichthouder doet verslag van zijn optreden op de verschillende markten, waaronder de energiemarkt. Hieronder zal worden ingegaan... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS