Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2016 nr. 6

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

De kop van 2017 is er al af als dit slotnummer van 2016 u bereikt, maar de actualiteit en relevantie van de inhoud is niet door de tijd ingehaald. Mrs Mick Knops en Roland de Vlam nemen de lezer aan de hand door de ontstaansgeschiedenis, ontwikkeling en werking van de energiebelasting. Zij beschrijven de rol die deze belasting speelt in de energietransitie en stellen daarbij ook de vraag aan de orde of de energiebelasting wel de meest geëigende weg is om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Mr. Marc van Beuge heeft het tweeluik over de verwijdering van energie-... ...lees meer

Artikel

Energiebelasting – sturingsmiddel of melkkoe?

mr. M. Knops en mr. R.W. de Vlam1

In dit artikel beschrijven wij de werking van de energiebelasting en de rol die deze belasting speelt in de energietransitie. Daartoe zullen wij eerst kort de ontstaansgeschiedenis van de energiebelasting uiteenzetten en de ontwikkeling schetsen van een tamelijk onbeduidende heffing tot één van de belangrijkste nationale belastingen. Vervolgens zullen wij de werking van de heffing beschrijven en gaan wij in op de belangrijkste vrijstellingen. Tot slot zullen wij proberen een inschatting te maken van de rol die de energiebelasting zal gaan spelen in het verdere verloo... abonneren of dit artikel kopen.

De verwijdering van energie-installaties (Deel II): kerninstallaties

mr. M.J.J. van Beuge1

De sluiting van kernenergiecentrales is in Nederland en omringende landen aan de orde van de dag. In Duitsland werd in 2002 al het besluit genomen dat kerncentrales op termijn zouden moeten sluiten. Als reactie op de kernramp in Fukushima werd medio 2011 besloten tot de Atomausstieg, een snellere uitfasering van kernenergie, die inhoudt dat alle commerciële kerncentrales voor de opwekking van elektriciteit in Duitsland in 2022 gesloten moeten zijn.[2] Het Bundesverfassungsgericht, het Duitse constitutionele hof, heeft in december 2016 geoo... abonneren of dit artikel kopen.

Geschillenbeslechting bij Energy Charter Treaty in interactie met Europees re...

mr. drs. L.W.J. Ford1

Op 31 oktober 2016 kwamen de leden van de NeVER bijeen in Amsterdam ten kantore van Holland Van Gijzen. Het thema van de bijeenkomst was: ‘Geschillenbeslechting bij investeringen in hernieuwbare energieprojecten in het kader van het Energy Charter Treaty’. Cees Verburg LLM (PhD Researcher, Rijksuniversiteit Groningen) gaf een presentatie over ‘Het Energiehandvestverdrag en de investeringsbescherming in de hernieuwbare energiesector’. Vervolgens gaf dr. Nikos Lavranos LLM (Head of Legal Affairs, Global Investment Protection AG) een presentatie over ‘Interactie tussen Europees recht en het... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Rechtbank Overijssel, 14 juni 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2164 , inzake Enexis ...

mr. I. Brinkman en mr. drs. C. van der Woude

Netbeheerder Enexis B.V. (‘Enexis’) heeft het eigendom van een middenspanningskabel te Westerhaar-Vriezenveen, waar gedaagde heiwerkzaamheden zou verrichten in verband met de vervanging van een brug. De aannemer heeft een Klic-melding gedaan en de ligging van een kabel doorgegeven aan gedaagde. Medewerkers van Enexis hebben de werklocatie van de Klic-melding bezocht en de kabel ter plaatse heringemeten en duidelijk met piketpaaltjes gemarkeerd.Tijdens de heiwerkzaamheden door gedaagde is een middenspanningskabel van Enexis geraakt. Enexis vordert de herstelkosten van gedaagde op g... abonneren of dit artikel kopen.

CBb, 15 september 2016, ECLI:NL:CBB:2016:285 , inzake Smurfit Kappa Roermond...

mr. I. Brinkman en mr. drs. C. van der Woude

Smurfit Kappa Roermond Papier B.V. (‘Smurfit Kappa’) exploiteert een papierfabriek. De warmte en elektriciteit voor het productieproces worden geleverd door een biogasstoomketel in combinatie met twee anaerobe reactoren (vergisters), vier gasturbines in combinatie met afgassenketels en drie stoomketels in het zogenoemde ‘ketelhuis’. Op 1 juli 2003 is aan Smurfit Kappa voor een aardgasgestookte warmtekrachtkoppeling (de gasturbines en afgassenketels) een MEP-subsidie verleend. Op 27 juni 2014 heeft Smurfit Kappa op grond van het Besluit SDE subsidie aangevraagd v... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Midden-Nederland, 15 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5369 , inz...

mr. I. Brinkman en mr. drs. C. van der Woude

De gemeente Renswoude heeft in 1996 een Kabellegregeling met de Regionale Energiemaatschappij Utrecht (REMU) en in 1989 een Exploitatieovereenkomst met Gasbedrijf Centraal Nederland (GCN) gesloten. In deze regeling en overeenkomst verbindt de gemeente Renswoude zich geen precariobelasting te heffen.Stedin Netbeheer B.V. (‘Stedin’) exploiteert als economisch eigenaar gas- en elektriciteitsnetten en stelt dat de gemeente Renswoude ook jegens haar aan de bepalingen van de beide overeenkomsten is gebonden en daarom niet bevoegd is om precariobelasting van haar te heffen. De rechtbank ... abonneren of dit artikel kopen.

Local Energy Solutions B.V. (NTE 2016/63)

mr. I. Brinkman en mr. drs. C. van der Woude

Ennatuurlijk B.V. (‘Ennatuurlijk’) heeft warmte en warm tapwater geleverd aan bewoners (waaronder appellant) van 15 nieuw gebouwde woningen, maar partijen hebben daartoe geen leveringsovereenkomst gesloten. Ennatuurlijk vorderde in eerste aanleg op grond van onverschuldigde betaling dan wel ongerechtvaardigde verrijking betaling voor de geleverde diensten en warmte, medewerking van appellant aan het afsluiten van de installatie en machtiging om de woning daartoe te betreden alsmede buitengerechtelijke en proceskosten. De vorderingen zijn in eerste aanleg – kortweg – toegewezen, zij het d... abonneren of dit artikel kopen.

Voorzieningenrechter in de Rechtbank Gelderland, 28 september 2016, ECLI:NL:...

mr. I. Brinkman en mr. drs. C. van der Woude

In dit kort geding staat de vraag centraal of Allego B.V. (‘Allego’) als dochter van Alliander N.V. (‘Alliander’) in strijd handelt met het groepsverbod van art. 10b Elektriciteitswet 1998 (‘E-wet’) en het verbod op nevenactiviteiten van art. 17 lid 2-3 E-wet als zij overheden de plaatsing en exploitatie van laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s enerzijds en de levering van elektriciteit via die laadpalen anderzijds aanbiedt. Netbeheerder Liander N.V. (‘Liander’) maakt onderdeel uit van de groep in de zin van art. 24b BW waartoe ook Alliander en Allego behoren. Het gro... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Hof (Tweede Kamer), 29 september 2016, ECLI:EU:C:2016:732 , inzake ...

mr. I. Brinkman en mr. drs. C. van der Woude

Essent Belgium N.V. (‘Essent’) komt op tegen een regeling van het Vlaamse Gewest (België) die voorziet in het kosteloze transport van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (groene stroom) via in het Vlaamse Gewest gelegen distributienetten voor zover die groene stroom is geproduceerd met een productie-installatie die ófwel op zo’n distributienet, ófwel op een ander Belgisch distributienet is aangesloten. Essent levert in Vlaanderen elektriciteit die zij voornamelijk uit Nederland invoert. Deze elektriciteit kwalificeert volgens Essent óók als groene stroom. Essent stelt sc... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Noord-Nederland, 5 oktober 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4402 , inzake ...

mr. I. Brinkman en mr. drs. C. van der Woude

Eiser is eigenaar van een boerderij in Loppersum. De boerderij bevindt zich boven het Groningenveld. In dat gebied doen zich veel aardbevingen voor. Na aardbevingen in 2012 heeft eiser schade aan de boerderij geconstateerd en die gemeld aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (‘NAM’). De NAM heeft verschillende bedrijven ingeschakeld om de schade vast te stellen en becijfert die vervolgens op ruim EUR 60.000. Eiser heeft ook een expert ingeschakeld, die de herstelkosten becijfert op ruim EUR 600.000.Eiser vordert te verklaren voor recht dat alle gedaagden (NAM, EBN B.V. en d... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Rotterdam, 19 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9092 , inzake Groen...

mr. I. Brinkman en mr. drs. C. van der Woude

Deze zaak betreft een geschil tussen Groene Energie Administratie B.V., h.o.d.n. Greenchoice (‘Greenchoice’) enerzijds en Eneco Holding N.V., Eneco Engergy Trade B.V. en Eneco Consumenten B.V. (‘Eneco c.s.’) anderzijds over de uitleg van een clausule in een Garantieovereenkomst inzake een vergoeding die Eneco c.s. Greenchoice in rekening zou mogen brengen. De rechtbank Rotterdam overweegt in dit tussenvonnis dat men de clausule dient uit te leggen aan de hand van de Haviltex-maatstaf. Bij een commercieel contract als dit impliceert die maatstaf tussen deze commerciële partijen dat in beg... abonneren of dit artikel kopen.

Beschikking van het Gerecht EU, 19 oktober 2016, ECLI:EU:T:2016:626 (T-671/...

mr. I. Brinkman en mr. drs. C. van der Woude

Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) heeft verzocht tot nietigverklaring van een advies van de Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) betreffende de verenigbaarheid van de besluiten van de nationale regulerende instanties houdende goedkeuring van de methoden voor de toewijzing van grensoverschrijdende transmissiecapaciteit voor elektriciteit in Centraal- en Oost-Europa met verordening (EG) nr. 714/2009 en de daarin opgenomen richtsnoeren voor congestiebeheer en toewijzing van beschikbare overdrachtcapaciteit van i... abonneren of dit artikel kopen.

Gerechtshof Amsterdam, 1 november 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4285 , inzake Ene...

mr. I. Brinkman en mr. drs. C. van der Woude

Op 26 juni 2015 oordeelde de Hoge Raad dat de Wet onafhankelijk netbeheer, die voorschrijft dat het netbeheer en commerciële energieactiviteiten (productie en levering van alsook handel in gas en elektriciteit) niet in dezelfde groep mogen zitten, verenigbaar is met het Unierecht. De Hoge Raad verwees de zaak naar het Gerechtshof Amsterdam om te oordelen of diezelfde regelgeving ook verenigbaar is met art. 1 eerste Protocol bij het EVRM (bescherming eigendomsrecht). Bij arrest van 1 november 2016 oordeelde het hof Amsterdam dat dit in beginsel het geval is. Eneco Holding N.V. werd daaro... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Amsterdam, 14 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7607 , inzake oppo...

mr. I. Brinkman en mr. drs. C. van der Woude

Aan een kleinverbruiker (met een aansluiting met een capaciteit van maximaal 3*80A) dienen algemene voorwaarden vóór sluiting van de overeenkomst tot levering van energie te zijn verstrekt. Opposant ontkent op enig moment algemene voorwaarden te hebben ontvangen en N.V. Nuon Sales Nederland heeft naar het oordeel van de kantonrechter niet aangetoond dat zij ten behoeve van de hier relevante overeenkomsten van 6 februari en 1 oktober 2013 algemene voorwaarden heeft verstrekt. Daarmee is niet komen vast te staan dat aan opposant vóór 1 oktober 2013 algemene voorwaarden zijn verstrekt en d... abonneren of dit artikel kopen.

Raad van State, 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3087 , inzake de verenigi...

mr. I. Brinkman en mr. drs. C. van der Woude

De Minister heeft bij zijn besluit van 12 mei 2015 (‘Besluit’) op grond van art. 36 Mijnbouwwet ingestemd met het ‘winningsplan Havenmond’ van Frisia Zout B.V. (‘Frisia’). Het winningsplan betreft de winning van zout uit de bodem onder de Waddenzee ten noordwesten van Harlingen via boorputten vanuit de vestiging van Frisia in Harlingen.De verenigingen Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Landelijke vereniging tot Behoud van de Waddenzee en Vereniging Natuurmonumenten (gezamenlijk de ‘Verenigingen’) hebben beroep ingesteld tegen het Besluit. Het beroep van de Verenigi... abonneren of dit artikel kopen.

Raad van State, 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3086 , inzake de verenigi...

mr. I. Brinkman en mr. drs. C. van der Woude

De Afdeling heeft dit beroep inzake het besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken tot verlening aan Frisia van een vergunning op grond van art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 voor het winnen van zout onder de Waddenzee gevoegd behandeld met de hierboven gesignaleerde uitspraak. De Afdeling verklaart dit beroep gegrond. Vanwege het verder volledig milieurechtelijke karakter van de uitspraak volstaan wij in deze rubriek met deze enkele signalering van de uitspraak. abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, G.J. Kreeft LL.M., mr. D. Kuiken, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en mr. C.G. Verburg1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.Autoriteit Consument & Markt (ACM)Methodebesluit elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland 2017-2019Op 3 oktober 2016 heeft de ACM in overeenstemming met de op 1 juli 2016 aangenomen Wet elektriciteit en drinkwater BES de methode bekendgemaakt ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS