Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2016 nr. 1

Inleiding

Voorwoord

Wind is het centrale thema in deze aflevering van NTE, of meer specifiek: windturbines.   Het eerste artikel met de titel ‘Windturbines en Ecologie: Gebiedsbescherming’ gaat over de toepassing van de Natuurbeschermingswet (Nbw) op de realisatie van windturbines. Mr. Erwin M.N. Noordover zet daarin uiteen dat bij de realisatie van windturbines rekening moet worden gehouden met de mogelijke effecten voor ecologie vanwege de mogelijkheid van een vergunningplicht onder de Nbw. Deze bijdrage vormt het eerste deel van een tweeluik, waarvan u het tweede deel, ov... ...lees meer

Artikel

Windturbines en Ecologie: Gebiedsbescherming

mr. E.M.N. Noordover1

1. Windturbines en ecologie (deel I): Gebiedsbescherming 1.1. Inleiding Bij de realisatie van windturbineparken op land, veelal ongeacht de omvang daarvan, speelt de natuurregelgeving uit de Natuurbeschermingswet 1998 (‘Nbw’) en de Flora- en faunawet (‘Ffw’) een belangrijke rol. Bij een enkele windturbine kan immers al de vraag opkomen of diersoorten, en dan vooral vogels en vleermuizen, daardoor kunnen worden verstoord of misschien zelfs worden gewond of gedood. Het is dan ook zaak na te gaan welke effecten op de natuur kunnen optreden door de... abonneren of dit artikel kopen.

Hoor de wind waait… - Juridische aspecten rond het geluid van windturbines!

mr. R.J.J. Aerts en mr. A.J. van der Ven1

Nederland heeft in Europees verband de doelstelling aanvaard om in 2020 op duurzame wijze te voorzien in 14% van de energieconsumptie.[2] Het kabinet heeft ervoor gekozen om een extra stap te zetten en gaat voor een aandeel duurzame energie van 16% in 2023.[3] In het Energieakkoord van september 2013 zijn afspraken gemaakt over de invulling van de extra 2%.[4] Windenergie vormt een belangrijke bron om deze doelstelling te bereiken. Sterker nog, windenergie staat in het Energieakkoord met stip op één als bron om de hernieuwbare energiedoe... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hoge Raad, 12 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1602 , inzake TenneT TSO B.V. en Sa...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

Dit arrest betreft het verzoek van Alstom, Alstom Grid S.A.S., Cogelex en Alstom Holdings (hierna: Alstom c.s.) zich te mogen voegen aan de zijde van ABB B.V. en ABB LTD (hierna: ABB c.s.) in de procedure in cassatie tussen TenneT TSO B.V. en Saranne B.V. (hierna: TenneT c.s.) enerzijds en ABB c.s. anderzijds. Deze procedure in cassatie is het vervolg op de arresten van 10 september 2013 en 2 september 2014 van het hof Arnhem-Leeuwarden tussen ABB Ltd en Tennet c.s. (LJN BZ0403, 208812?HA ZA 10-2411; nr. 13 in deze rubriek in NTE 20... abonneren of dit artikel kopen.

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 17 juni 2015, ECLI:NL:RV...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

Ingenieursbureau Anmar B.V. (hierna: Anmar) heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 11 september 2014 ( ECLI:NL:RBOBR:2014:5279 ). Aanleiding voor deze procedure is het verzoek van Anmar aan de minister van Economische Zaken (hierna: de minister) om de door haar gemaakte kosten te voldoen. Anmar meent werkzaamheden te hebben verricht die moeten worden aangemerkt als zaakwaarneming, omdat die werkzaamheden hebben geleid tot een succesvolle wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) en de Gaswet ter verbetering van de elektriciteits- en ... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Noord-Nederland (afdeling privaatrecht, zittingsplaats Groningen), ...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

29 regionale overheden (grotendeels gemeenten in de provincie Groningen en de provincie Groningen) (hierna: de Overheden) hebben in deze zaak de vraag aan de orde gesteld wie eigenaar is van de met het laagspanningsnet verbonden openbareverlichtingsnetten (hierna: OV-netten). Dit vonnis van de rechtbank Noord-Nederland – in twee gevoegde zaken – volgt op het tussenvonnis van de rechtbank van 27 augustus 20143 ( ECLI:NL:RBNNE:2014:4581 ; nr. 4 in deze rubriek in NTE 2015-1). Het vonnis spitst zich toe op de vraag of de Overheden als eigenaar van de grond eigenaar zijn van de OV-netten door ... abonneren of dit artikel kopen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17 juni 2015, ECLI:NL:CBB:2015:21...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

In deze zaak staan drie besluiten centraal waarbij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft besloten geen ontheffing te verlenen aan respectievelijk de Stichting Katholieke Universiteit (hierna: SKU) voor haar elektriciteitsnet en aan de Universiteit Twente (hierna: UT) voor haar gastransportnet en haar elektriciteitsnet van het gebod een netbeheerder aan te wijzen omdat deze moeten worden aangemerkt als gesloten distributiesysteem (hierna: GDS). SKU beschikt over een elektriciteitsnet op het campusterrein, waarop 11 afnemers zijn aangesloten, waaronder universiteitsgebouwen, ... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Gelderland (team kanton en handelsrecht, zittingsplaats Arnhem), 17...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

BioGast Sustainable Energy B.V. (hierna: BioGast) produceert biogas, waarvan zij de kwaliteit verbetert tot die van aardgas (hierna: groen gas). BioGast wil het groene gas invoeden op het gastransportnet van netbeheerder Liander N.V. (hierna: Liander). Voor de invoeding van het groene gas in het gastransportnet van Liander dient een aansluiting te worden aangelegd. Biogast en Liander hebben ten behoeve van de aanleg en instandhouding van die aansluiting, alsook de invoeding van het groene gas een aansluit- en transportovereenkomst tussen haar en Biogast (hierna: ATO), alsook een aanlegov... abonneren of dit artikel kopen.

Hoge Raad, 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1750 , inzake de besloten vennootsc...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

Dit arrest is gewezen in navolging van de uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 10 december 2013 ( ECLI:NL:GHSHE:2013:5973 , nr. 10 in deze rubriek in NTE 2014-1). De cassatie dient te worden bezien in het licht van de uitspraak van het CBb van 25 januari 2013 ( ECLI:NL:CBB:2013:BY9668 , nrs. 19-21 in deze rubriek in NTE 2013-2). Deze uitspraak betrof de vraag of in art. 27 E-wet kan worden gelezen dat het ‘dichtstbijzijnde punt’ het dichtstbijzijnde punt is – binnen het bij de aansluiting behorende spanningsniveau – waarop... abonneren of dit artikel kopen.

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

De exploitant van het Valkenburgs Grottenaquarium (hierna: appellante) heeft hoger beroep ingesteld tegen een besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg (hierna: GS) van 17 december 2013. In dat besluit heeft GS het bezwaar van appellante tegen een brief niet-ontvankelijk verklaard en tegen het besluit van GS van 17 juli van GS gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Bij besluit van 17 juli 2013 heeft GS krachtens art. 52 lid 4 Mijnbouwwet maatregelen voorgeschreven met betrekking tot een gangdeel van het Valkenburgs Grottenaquarium. Bij uitspraak van 5 september 2014 heef... abonneren of dit artikel kopen.

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, 28 juli 2015, ECLI:NL...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

Bij besluit van 3 juli 2015 heeft de minister besloten tot afwijzing van het verzoek tot handhavend optreden tegen (voorbereidende) werkzaamheden in het kader van een proefboring door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) op de locatie Langebrug te Blijham (hierna: het Besluit). Verzoekers, wonende in de omgeving van de proefboringslocatie Langebrug te Blijham, hebben tegen het Besluit bezwaar gemaakt en tevens de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen tot schorsing van het Besluit in afwachting van een beslissing op hun bezwaren, alsmede... abonneren of dit artikel kopen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 28 juli 2015, ECLI:NL:CBB:2015:27...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

Schiphol Nederland B.V. (hierna: Schiphol) heeft bij de ACM aanvragen voor een ontheffing voor één GDS voor haar stelsels van gas- respectievelijk elektriciteitsleidingen als bedoeld in art. 2a lid 1 Gaswet, respectievelijk art. 15 lid 1 E-wet ingediend. Bij besluiten van 1 oktober 2014 heeft de ACM beide ontheffingsaanvragen afgewezen. De betreffende stelsels van leidingen zijn volgens ACM niet aan te merken als één GDS, omdat deze niet fysiek met elkaar verbonden zijn. Schiphol beschikt op de luchthaven Schiphol over meerdere stelsels van gas- en elektriciteitsleidingen. Voor he... abonneren of dit artikel kopen.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt, 4 augustus 2015, ACM/DE/2015/21...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

Het gaat in deze zaak om een verzoek tot handhaving van NutsServices B.V. (hierna: NutsServices) tegen vijf gedragingen van Delta Netwerkbedrijf B.V. (hierna: DNWB). Bij besluit van 24 maart 2015 heeft de ACM het handhavingsverzoek afgewezen. In dit besluit heeft ACM opgemerkt dat twee van de vijf gedragingen aanleiding hebben gegeven tot vervolgstappen. Tegen dit besluit heeft NutsServices bezwaar gemaakt. NutsServices meent dat handhavend opgetreden moet worden ten aanzien van de volgende vijf gedragingen, die een inbreuk opleveren van art. 18 dan wel 11 E-wet: (i) naam- en beel... abonneren of dit artikel kopen.

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 22 juli 2015, ECLI:NL:RV...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

Op 3 oktober 2014 heeft de minister ingestemd met het ‘Winningsplan Kalium- en Mangnesiumzoutwinning 2013’ (hierna: het winningsplan), ingediend door Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V. (hierna: Nedmag). Het betreft een winningsplan zoals bedoeld in art. 34 lid 1 Mijnbouwwet voor de winning van zout in de gemeente Veendam. Hiertegen heeft het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s (hierna: het waterschap) beroep ingesteld op een tweetal gronden. Het dagelijks bestuur voert aan dat de minister in zijn besluit niet is ingegaan op zienswijze die het waterschap h... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, D. Kuiken LL.M., en mr. T.N. Spijk-Belanova1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.Autoriteit Consument & Markt (ACM)Tarieven TenneTBij besluit van 2 december 2015 heeft de ACM de transporttarieven bekend gemaakt die TenneT in 2016 in rekening mag brengen. De toegestane tariefinkomsten zullen dan EUR 468 miljoen bedragen. Dit is een l... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS