Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2015 nr. 3/4

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

De STROOM is niet meer te stuiten. Het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en levering van elektriciteit en gas, het voornaamste onderdeel van de wetgevingsagenda STROOM (Elektriciteits- en gaswet), is begin mei 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel wordt de wetgeving voor elektriciteit en gas geïntegreerd. Gelet op de beoogde datum van inwerkingtreding van 1 januari 2016 is een spoedige parlementaire behandeling vereist. Alle reden om in deze NTE-special stil te staan bij de belangrijk... ...lees meer

Artikel

STROOM in vogelvlucht

mr. J.C.B.M. van Beuningen MPA1

Het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) is begin mei 2015 voor de parlementaire behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel betreft een herziening van de vigerende Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en stelt het kader waarbinnen de energietransitie vorm moet krijgen. Het is het belangrijkste product van de wetgevingsagenda STROOM die in juni 2011 in het Energierapport werd aangekondigd.2 In deze bijdrage zal eerst worden inge... abonneren of dit artikel kopen.

De systeembeheerder en het infrastructuurbedrijf

mr. drs. J.E. Janssen1

Dit artikel gaat in op de positie van de systeembeheerder en de overige bedrijven in de infrastructuurgroep in het wetsvoorstel voor de Elektriciteits- en gaswet. De auteur gaat in op de wettelijke taken van de systeembeheerder, met bijzondere aandacht voor de wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie, en op de toegestane activiteiten van het infrastructuurbedrijf (alle andere bedrijven in de groep van een systeembeheerder dan de systeembeheerder zelf). De auteur illustreert aan de hand van uitgebreide citaten de ontwikkeling in de afgelopen tien jaar in h... abonneren of dit artikel kopen.

Tariefregulering

mr. A.A. Kleinhout1

Een essentieel onderdeel van de regulering van de gas- en elektriciteitsmarkt betreft uiteraard de tariefregulering. De regulering van de tarieven van systeembeheerders is ook één van de twee onderwerpen die inhoudelijk worden gewijzigd bij de herziening van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Met het voorstel wordt de tariefregulering in elk geval een stuk overzichtelijker dan onder de huidige wetgeving. Ook is er een aantal aanwijsbare inhoudelijke verbeteringen. Een grote afwijking van de bestaande praktijk is het voorstel echter niet. Inhoud... abonneren of dit artikel kopen.

Een gestroomlijnde aanleg van energienetwerken in de Elektriciteits- en gaswet?

mr. drs. S.C.A. Nierop1

Een belangrijke reden om de nieuwe Elektriciteits- en gaswet2 voor te stellen, is het faciliteren van duurzame energie en de aanzienlijke investeringen in elektriciteits- en gasnetten die daarmee gepaard gaan.3 De Elektriciteits- en gaswet tracht systeembeheerders4 hierbij te ondersteunen door onder meer de invoering van een investeringsplan (art. 5.5). Niettemin kan ook bij private partijen de behoefte bestaan om een eigen netwerk aan te leggen, bijvoorbeeld bij de inpassing van smart grids.5 Over dit onderwerp is een paar jaar geleden nog gediscussieerd in verb... abonneren of dit artikel kopen.

Elektriciteitsnetwerken op zee onder STROOM

mr. J.C.W. Gazendam, H.K. Müller LL.M en prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp1

Nederland bevindt zich in een energietransitie. Het doel is om tegen 2050 een volledig duurzame energiehuishouding te hebben.2 Om deze energietransitie te kunnen laten slagen is het noodzakelijk om gebruik te maken van alle beschikbare methoden om elektriciteit op te wekken uit duurzame bronnen. Een van die methoden is windenergie op zee. Hoewel Nederland reeds in 1997 is begonnen met een onderzoek naar windenergie op zee3 is een grootschalige aanleg van windparken op zee nog altijd niet gestart. In Europees verband loop... abonneren of dit artikel kopen.

Naar een leveringsvergunning light?

mr. I. Brinkman

Het warme zomerweer ten tijde van het schrijven van dit artikel geeft de veelheid en verscheidenheid aan reclames over light-dranken, zoals bier en cola, een impuls. Die impuls vindt zijn weerslag vooralsnog niet in het voorstel voor een Elektriciteits- en Gaswet (hierna: E- en G-wet). De E- en G-wet stelt een leveringsvergunning1 verplicht voor de levering van elektriciteit respectievelijk gas aan een aangeslotene met een kleine aansluiting.2 De E- en G-wet zet ook wat dat betreft het stelsel van de huidige Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet voort; ook die kenn... abonneren of dit artikel kopen.

De recente ontwikkelingen in de upstream gassector. Verslag van de NeVER bije...

mr. ing. J.M.T. Feld en J. Segaar1

De NeVER bijeenkomst van 10 maart 2015 stond in het teken van de recente ontwikkelingen in de upstream gassector. De gasten werden door Martha Roggenkamp, de voorzitter van de NeVER, welkom geheten. Het eerste deel van de bijeenkomst bestond uit de uitreiking van de NeVER-scriptieprijs aan Anne Vos, gevolgd door een korte presentatie door de winnaar over het onderwerp van haar scriptie. Het tweede deel van de bijeenkomst werd verzorgd door Erwin Muller en Barbara Renier van de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een duo-presentatie over het onlangs verschenen rapp... abonneren of dit artikel kopen.

Nieuw toetsingskader investeringsplannen systeembeheerders. Verslag NeVER led...

mr. M.S. van Leeuwen

De ledenbijeenkomst van 18 mei 2015 stond in het teken van investeringen door netbeheerders en de toetsing van de doelmatigheid daarvan. Na een gastvrije ontvangst ten kantore van Holland van Gijzen in Den Haag, werden presentaties gegeven door Jelle van Oosterom namens het Ministerie van Economische Zaken en Marga Buys namens de ACM. Onderwerp was het nieuwe toetsingskader voor investeringsplannen van netbeheerders, zoals opgenomen in wetsvoorstel STROOM. Mede naar aanleiding van een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de invest... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie 26 (NTE 2015/26)

Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 12 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:882 , inzake Wheelplanet B.V. en de Haarlemse Sportvereniging De Kampioen, alsook [verzoeker sub 2] tegen de minister van Infrastructuur en Milieu, aan welk geding tevens heeft deelgenomen TenneT TSO B.V. abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, mr. D.M. Hanema, D. Kuiken LL.M. en mr. T.N. Spijk-Belanova1

Rapporten en overige publicaties In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS