Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2016 nr. 4

Inleiding

Voorwoord

Er gaat geen dag voorbij of de energietransitie en klimaatdoelstellingen zijn in het nieuws. Wind op zee heeft door de verrassende uitkomst van de veiling van de subsidie en de vergunning voor de kavels Borssele I en II ook buiten Nederland de media gehaald. Het al dan niet (versneld) sluiten van kolencentrales om de uitstoot van broeikasgas te verminderen staat veelvuldig op de politieke agenda, zij het dat het standpunt dat dit onderwerp vraagt om een Europese afweging terrein lijkt te winnen. Inmiddels is het Wetsvoorstel voortgang energietransitie geconsulteerd en zal na het zomerrec... ...lees meer

Artikel

Het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking doorgelicht

mr. J.F. Koenders MRICS en mr. S.L. Pipping1

Er bestaat al geruime tijd in de samenleving een roep om meer mogelijkheden voor vernieuwende energieprojecten buiten het kader van de wet. Om burgers en bedrijven de ruimte te bieden om bij wijze van experiment af te wijken van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de Elektriciteitswet) is er een Experimenten AMvB in het leven geroepen.[2] Het doel van deze Experimenten AMvB is om na te gaan of het nodig is om de bepalingen uit de Elektriciteitswet onverkort te handhaven voor lokale opwekking van duurzame energie.[3] De Experimenten AMvB zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen maken dat op woonwi... abonneren of dit artikel kopen.

De vernietiging van de correctiefactor, wat zijn de gevolgen? - Annotatie bij...

mr. T.J. Thurlings1

1. Het ArrestOp 28 april 2016 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen naar aanleiding van prejudiciële vragen van ondermeer de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling), het Landesverwaltungsgericht Niederösterreich en het Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. In geding was de correctiefactor die werd toegepast op de kosteloze toewijzing van emissierechten aan installaties in de nationale toewijzingsbesluiten (hierna: toewijzingsbesluit). De correctiefactor was bepaald aan de hand van een vergelijking van de voorlopige kosteloze toewijzin... abonneren of dit artikel kopen.

Graag uw aandacht voor energiebesparing! - Verslag NeVER ledenbijeenkomst 14 ...

mr. T.F.B.A. Gilsing1

Na een gastvrije ontvangst bij Allen & Overy te Amsterdam en een constructieve jaarvergadering, werd de ledenbijeenkomst inhoudelijk voortgezet met het thema ‘Energie Efficiency’. Namens het Ministerie van Economische zaken gaf Marc Streefkerk een presentatie over het gevoerde overheidsbeleid - en de plannen voor nieuw beleid - gericht op energiebesparing. Floris van Westrhenen, advocaat bij AKD, vestigde vervolgens de aandacht op de energieprestatievergoeding. Onderstaand een samenvatting van deze presentaties. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Gerechtshof Den Haag, 10 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1229 , inzake de gemee...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

Deze uitspraak betreft het spoedappel in de zaak tussen de gemeente Aa en Hunze en de gemeente Borger-Odoorn (hierna tezamen: gemeenten) en de Staat der Nederlanden (hierna: Staat). Het appel richt zich tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 3 februari 2016 ( ECLI:NL:RBDHA:2016:997 ).Het geschil gaat over de toepassing van de rijkscoördinatieregeling op de besluitvorming over het windpark Drentse Monden en Oostermoer. Op 17 september 2015 hebben drie initiatiefnemers aanvragen om een omgevingsvergunning bij de gemeenten ingediend voor het bouwen,... abonneren of dit artikel kopen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 mei 2016, ECLI:NL:CBB:2016:143...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

Ten behoeve van het nemen van een methodebesluit ter regulering van de wettelijke taken van Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS) als netbeheerder van het landelijk gastransportnet voor de vijfde reguleringsperiode wil de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) Frontier Economics een benchmark laten ontwikkelen waarin zij de prestaties van GTS afzet tegen die van Duitse TSO’s. De Bundesnetzagentur (hierna: BNetzA) heeft Frontier Economics de Duitse gegevens verstrekt maar bedongen dat die vanwege het bedrijfsvertrouwelijke karakter daarvan geheim zouden blijven. GTS wil een t... abonneren of dit artikel kopen.

Gerechtshof Amsterdam, 24 mei 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2003 , inzake [x] B.V...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

Deze procedure betreft het hoger beroep van het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 16 april 2014. De grieven van [X] falen, kortweg, omdat het hof anders dan [X] van mening is dat Liander N.V. (hierna: Liander) in dezen een vorderingsrecht toekomt en [X] Lianders schade onvoldoende betwist heeft. Naar aanleiding van het verzoek van [X] hangende appel het bedrag vast te stellen waartoe haar aansprakelijkheid beperkt is op grond van artt. 8:1060 en 8:1065 BW, stelt het hof de vordering van Liander in de beperkingsprocedure in de zin van art. 642a e.v. Rv. vast met bekrachtiging van... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Gelderland, 1 juni 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3303 , inzake Orange Z...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

In deze zaak gaat het om de schade die is ontstaan door een brand als gevolg van een gebrek in een elektriciteitsmeter die eigendom is van Liander. Achtereenvolgens komen aan bod de risicoaansprakelijkheid van Liander voor haar bezit, de eigen schuld van de [eiseres] en het beroep op de exoneratieclausules in de algemene voorwaarden.Orange Zest B.V., handelend onder de naam DVARS (hierna: DVARS) vordert van Liander betaling van de door haar geleden schade op grond van art. 6:174 BW omdat de brand is ontstaan als gevolg van een gebrek in de elektrische installatie van Liander. Lian... abonneren of dit artikel kopen.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 20 juni 2016 op de bezwaren ...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

  Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 20 juni 2016 op de bezwaren van Eneco Holding N.V., dertien gemeentelijke aandeelhouders van Eneco Holding N.V., N.V. Nuon Energy, RWE Benelux Holding B.V., de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. en NutsServices B.V. tegen het dwangsombesluit van 3 december 2015 ter handhaving van de Wet onafhankelijk netbeheer Deze besluiten (hierna: Besluit(en)) betreffen de bezwaren van enerzijds Eneco Holding N.V. (hierna: ENECO) en DELTA N.V. (hierna: DELTA) en anderzijds N.V. Nuon Energy (hierna: NUON), RWE Benel... abonneren of dit artikel kopen.

Hoge Raad, 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1267 , inzake het beroep in cassati...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

In dit arrest staat de vraag centraal of het beroep van [X] N.V., die een gas- en elektriciteitsnet exploiteert in de gemeente Naarden, op een Infrastructuurovereenkomst aan de heffing van precariobelasting door de gemeente Naarden in de weg staat.De Hoge Raad overweegt dat niet is komen vast te staan dat die Infrastructuurovereenkomst ook betrekking heeft op het elektriciteitsnetwerk en evenmin dat die is overgedragen aan [X] N.V. Daarnaast overweegt de Hoge Raad dat als de Infrastructuurovereenkomst na verwijzing een rol zou spelen, die niet aan de heffing van precariobelasting ... abonneren of dit artikel kopen.

Hoge Raad, 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1270 , inzake het beroep in cassati...

mr. I. Brinkman en mr. L. Baljon1

In dit arrest gaat de Hoge Raad in op de vraag of [X] N.V., die een elektriciteits- en gasnetwerk in de gemeente Blaricum exploiteert, terecht een aanslag voor precariobelasting heeft ontvangen. Het is bij het primaire middel met name de vraag of [X] N.V. een beroep kan doen op de rechten die rechtsvoorgangers ontleenden aan een overeenkomst met de gemeente Blaricum. Het hof heeft geoordeeld dat de rechten niet zijn overgedragen. Ook de E-wet en Gaswet hebben de overgang van die rechten bij inwerkingtreding niet bewerkstelligd. Volgens de Hoge Raad geeft dit oordeel geen blijk van een on... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, mr. D. Kuiken, mr. T.N. Spijk-Belanova en mr. C.G. Verburg1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.Autoriteit Consument & Markt (ACM)Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarktOp 28 april 2016 heeft de ACM de trendrapportage over de marktwerking en het consumentenvertrouwen in de energiemarkt voor de tweede helft van 2015... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS