Tijdschrift voor Curatoren

2017 nr. 4

Artikel

Schending van de administratieplicht bij onjuistheden in een bijgewerkte boek...

mr. O.LJ. Nuijten en mr. drs. J.R.B.F. Hessels AA1

Regelmatig krijgt een curator een financiële administratie[2] aangereikt die op het eerste gezicht klinkt als een klok. Toch kan deze zodanige onjuistheden bevatten dat de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon niet daadwerkelijk kunnen of konden worden gekend. Het is de taak van de curator hier onderzoek naar te (laten) doen. Stelt de curator vast dat de administratie (toch) niet deugt, dan zal hij moeten bewijzen[3] dat de administratie niet voldoet aan de eisen van art. 2:10 BW. In dit artikel wordt uiteengezet onder welke omstandigheden een ‘bijgewerkte’ maar... abonneren of dit artikel kopen.

Een paar opmerkingen naar aanleiding van het vonnis van de rechtbank Amsterda...

mr. J. Wind1

In het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 5 juli 2017 is sprake van een standaard casus als het gaat om de Rentekas-BTW: de pandhouder wil zich ook verhalen op de in de verkoop begrepen btw, waarvan de failliete boedel de aanslag ontvangt.In de aan het vonnis ten grondslag liggende casus betoogt de curator met een beroep op het arrest Koot Beheer B.V./ Tideman q.q.[2] dat de boedel niet aansprakelijk is voor de in de verkoop begrepen btw. De rechtbank wil, samen met partijen, dat de Hoge Raad daarover uitsluitsel moet geven.... abonneren of dit artikel kopen.

Over verzekeraars in financiƫle moeilijkheden

mr. dr. M.L.H. Reumers1

Verzekeraars zijn onderworpen aan prudentieel toezicht dat op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt uitgeoefend door De Nederlandse Bank (DNB). Dit toezicht berust mede op de implementatie in Nederland van de EU-kaderrichtlijn Solvency II[2] en beoogt onder meer te waarborgen dat de financiƫle positie van verzekeraars die in Nederland actief zijn dusdanig is dat zij kunnen voldoen aan de verplichtingen die voor hen voortvloeien uit afgesloten verzekeringsovereenkomsten.[3] In dat verband beschikt DNB over diverse wettelijke bevoegdheden en middelen ... abonneren of dit artikel kopen.

Curator en mediation - You can lead a horse to water, but can you make it dri...

mr. B.J. Tideman1

(Dreigende) insolventies gaan niet zelden gepaard met juridische geschillen. Nadat een faillissement is uitgesproken ontstaan regelmatig conflicten, veelal tussen de curator enerzijds en de (bestuurder van de) gefailleerde of een of meer schuldeisers anderzijds. Hun belangen zijn doorgaans tegengesteld en niet zelden is er sprake van botsende rechten waartussen de curator een keuze moet maken. Gezien de aard van een insolventie, zal de kern van het geschil meestal onenigheid over de verdeling van schaarse middelen betreffen. Daarnaast spelen er ook rechtmatigh... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overzicht rechtspraak juni, juli en augustus 2017

mr. J. Wind

Gerechtshof ´s-Hertogenbosch 1 juni 2017; ECLI:NL:GHSHE:2017:2301 (LTI/Ontvanger: COMI is Nederland, dus Nederlandse rechter bevoegd) LTI is op verzoek van de Ontvanger failliet verklaard en stelt daartegen hoger beroep in. In het beroepschrift vraagt LTI zich af of haar COMI wel in Nederlandse is. Het Hof constateert dat voornoemde vraag wel een echt verweer is, omdat LTI zich niet concreet op het standpunt stelt dat haar COMI buiten Nederland ligt. Desalniettemin dient het Hof ambtshalve te onderzoeken of de Nederlandse rechter bevoegd is. Het Hof stelt vas... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS