Tijdschrift voor Curatoren

2017 nr. 5/6

Artikel

Vertrouwen in de faillissementscurator1

mr. W.M.J. Bekkers2

De taak van de curator in een faillissement[3] zoals verwoord in de Faillissementswet is duidelijk. Volgens art. 68 is hij[4] namelijk belast met het beheer en de vereffening van het vermogen, of anders gezegd de boedel, van een gefailleerde ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. De boedel omvat het gehele vermogen van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die door de rechtbank in staat van faillissement is verklaard. De curatele betreft dus niet de gefailleerde zelf. Voor het beheren en vereffenen van de boedel heeft de wetgever de curator een ... abonneren of dit artikel kopen.

Bodemvoorrecht en afstand van separatisme

mr. J. Wind1

De aanleiding voor dit artikel is de volgende (praktijk)casus: In een faillissement heeft de Ontvanger fiscale vorderingen ingediend, waaraan het bodemvoorrecht is verbonden. In de boedel bevinden zich (bezitloos/stil) verpande bodemzaken. De curator deelt aan de pandhouder van die bodemzaken mede dat deze een deel van de opbrengst van die bodemzaken ten behoeve van de fiscale vorderingen aan de boedel moet afdragen. Wat zijn nu de gevolgen als de pandhouder vervolgens meedeelt dat hij afstand doet van zijn recht op separatisme?Hieronder zal die vraag w... abonneren of dit artikel kopen.

The New EU Regulation on Insolvency Proceedings

prof. em. B. Wessels1

On 26 June 2017 the EU Insolvency Regulation (recast) has entered into force.[2] The original Insolvency Regulation (EC) No 1346/2000 (‘EIR 2000’), in legal force since May 2002, has been been repealed on the same day as the entry into force of the EU Insolvency Regulation (recast) (‘EIR 2015’). The legislative process for the renewal of the regulation started on the basis of Article 46 EIR 2000, that obliges the European Commission to present to the European Parliament, the Council and the Economic and Social Committee ‘… a report on the application of this Regulation’. This report is c... abonneren of dit artikel kopen.

Bogra: enige beschouwingen over doorstart, stille bewindvoerders (pre-pack) e...

mr. E. Loesberg1

1. CasusNadat Bogra B.V. (hierna: Bogra (oud)) in zwaar weer is gekomen, benadert zij mr. G.A. de Wit (hierna: mr. De Wit) met het verzoek als stille bewindvoerder tijdens een (informele) pré-insolventieprocedure, een zgn. pre-pack[2], op te treden. Op 22 juni 2017 komt hiertoe tussen Bogra (oud) en mr. De Wit een overeenkomst tot stand. Omdat het Hof van Justitie van de Europese Unie eveneens op 22 juni 2017 arrest wijst in de procedure tussen FNV en oud werknemers van Estro enerzijds en Smallsteps anderzijds en daarin bepaald kritisch oordeelt over de aan de faillietverklaring... abonneren of dit artikel kopen.

Faillissementsaanvraag kwalificeert als kennelijk onbehoorlijk bestuur in de ...

mr. L. Krieckaert1

In het hier te bespreken arrest oordeelt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 BW wegens het indienen van (en persisteren bij) een eigen aangifte tot faillietverklaring. Het betreft daarmee een atypische casus. In ‘normale’ casussen staan feiten en omstandigheden van voor de faillietverklaring centraal en niet (ook) de als gevolg daarvan ingediende faillissementsaanvraag. Daarnaast oordeelt het gerechtshof ten overvloede dat de bestuurder van het kennelijk onbehoorlijk bestuur een ernstig verwijt kan worden ge... abonneren of dit artikel kopen.

Overzicht rechtspraak september, oktober en november 2017

mr. J. Wind

Rechtbank Den Haag 5 september 2017; ECLI:NL:RBDHA:2017:10785X BV vraagt het faillissement van Y BV. Hoewel behoorlijk opgeroepen verschijnt Y BV niet bij de behandeling. Vastgesteld wordt dat op 12 juni 2016 in het handelsregister is geregistreerd dat de ontbonden rechtspersoon Y BV is opgehouden te bestaan omdat geen bekend baten meer aanwezig zijn.De rechtbank oordeelt dat X BV voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat een potentiële bate aanwezig is in de vorm van vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur. Daarnaast is aan... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS