Tijdschrift voor Curatoren

2018 nr. 2

Artikel

Rentekas-BTW zorgt voor toename vrij actief

mr. J. Wind1

In Roeffen q.q./Ontvanger[2] heeft de Hoge Raad op 15 december 2017 beslist, samengevat, dat de zogenaamde Rentekas-BTW geen boedelschuld is. Daarnaast heeft de wetgever met ingang van 1 januari 2018 art. 42d Invorderingswet 1990 ingevoerd.Naar het zich laat aanzien zal het actief in de boedel als gevolg van de beslissing van de Hoge Raad én de invoering van art. 42d Invorderingswet 1990 toenemen, waardoor (ook) het aantal ‘lege boedels’ zal afnemen.2. De Rentekas-BTWOp 6 mei 1983 heeft de Hoge Raad beslist dat de hy... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 13 februari 2018, ECLI:NL:...

mr. L. Krieckaert1

Deze uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch gaat over termijnstelling door de curator aan de hypotheekhouder op grond van art. 58 Fw. In deze noot bespreek ik twee onderwerpen: (i) of een termijn ex art. 58 Fw is gesteld en gehandhaafd en zo ja, (ii) of sprake is van misbruik van bevoegdheid in de zin van art. 3:13 lid 2, laatste zinsnede, BW (onevenredigheid van betrokken belangen). 2. FeitenDe casus die ten grondslag ligt aan dit arrest leidde eerder tot een lezenswaardige conclusie van A-G Wuisman ( ECLI:NL:PHR:2013:BZ2782 ) en een 81 RO-bes... abonneren of dit artikel kopen.

Beschouwingen naar aanleiding van Hoge Raad 31 maart 2017, NJ 2018/142 (VKP/...

mr. E. Loesberg2

De Provincie Limburg heeft een terrein om niet in gebruik gegeven aan VKP. Na de faillietverklaring van Aluminium Delfzijl (hierna: Adel) blijkt dat Adel op het terrein ‘van’ VKP reststoffen heeft opgeslagen. VKP vordert in kort geding de veroordeling van Eshuis en Ubbens q.q. (hierna: de curatoren) de reststoffen (die een negatieve waarde hadden) te verwijderen. Nadat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland de vordering van VKP had toegewezen, hebben de curatoren – onder protest van gehoudenheid daartoe – een bedrag aan VKP voldaan zodat VKP zelf v... abonneren of dit artikel kopen.

Overzicht rechtspraak februari en maart 2018

mr. J. Wind

Rechtbank Noord-Holland 7 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:793Op 14 februari 2017 is het faillissement van X vof uitgesproken. In de periode november 2015 tot en met januari 2017 is X in diverse procedures bijgestaan door advocaat. Advocaat is ook aanwezig geweest bij de behandeling van het faillissementsverzoek op 17 januari 2017.Op 16 januari 2017 heeft een gerechtsdeurwaarder (ten behoeve van X) ruim EURO 16K overgemaakt naar de stichting derdengeld van advocaat. Advocaat heeft op 7 februari 2017 een declaratie aan... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS