Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2020 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
mr. A.N. Krol
B. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A.B. Schoonbeek

Vaste medewerkers

mr. drs. J.B. Backhuijs
mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen
prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Coördinerend redacteur

L. in 't Veld

Inleiding

Het rapportage-seizoen: bezoldigingsverslag en accountants (rapporten te over)

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht is het logisch dat veel aandacht uitgaat naar de jaarrekening als de belangrijke rapportage van rechtspersonen en ondernemingen over de (financiële) ontwikkelingen gedurende het afgelopen boekjaar. Door Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen lijken deze jaarrekeningen de afgelopen jaren steeds sneller na afloop van het boekjaar openbaar te worden gemaakt. Dergelijke snelheid is een teken van goede organisatie en de ‘gebruikers’ van de jaarrekeningen zullen dat vast en zeker op prijs stellen: hoe eerder informatie, hoe bete... ...lees meer

Artikel

De relatie tussen de civielrechtelijke procedure tot aansprakelijkheid van de...

mr. dr. J.E. Brink-van der Meer1

In augustus 2015 is beursvennootschap Imtech failliet verklaard. De curatoren hebben vervolgens een serie tuchtklachten ingediend tegen de accountants van Imtech. In december 2019 heeft de Accountantskamer geoordeeld dat de accountants bij de wettelijke controle over 2011 niet hebben gehandeld conform de voor hen geldende normen en gedragsregels en heeft de maatregel van tijdelijke doorhaling uit de accountantsregisters opgelegd.[2] De curatoren hebben laten weten KPMG aansprakelijk te willen stellen voor het uiteindelijke faillissement van Imtech. Deze uitspraak i... abonneren of dit artikel kopen.

Gevolgen van stelselwijziging voor het grootteregime

A. Dieleman RA1

Bij de verwerking van een stelselwijziging in de jaarrekening worden (op basis van art. 2:363 lid 5 BW en RJ 140.211) de vergelijkende cijfers aangepast aan het nieuwe stelsel (tenzij dit praktisch onmogelijk is). Als een rechtspersoon zich qua grootte in het grensgebied van micro - klein, klein - middelgroot, of middelgroot - groot bevindt, kan de stelselwijziging ertoe leiden dat de rechtspersoon door toepassing van het nieuwe stelsel onder de criteria van een ander regime valt. Dat regime wordt (op basis van artt. 2: 395a, 396 en 397 lid 1 BW) pas van toepassing o... abonneren of dit artikel kopen.

Wel of niet (langer) verplichte rapportage over de wettelijke streefcijferreg...

mr. S. Rietveld en mr. L.E. Stroeve1

Op 1 januari 2020 is de wettelijke streefcijferregeling komen te vervallen.[2] Op grond van deze regeling moest iedere grote NV of BV[3] – waaronder de beursvennootschap – streven naar een evenwichtige man/vrouw verdeling in haar bestuur en raad van commissarissen (RvC). Er was sprake van een evenredige verdeling bij een bezetting van ten minste 30% vrouwen en ten minste 30% mannen in zowel het bestuur als de RVC (art. 2:166/276 BW). Grote vennootschappen legden in het bestuursverslag verantwoording af over deze evenwichtige verdeling van zetels (art. 2:391 lid 7 BW)... abonneren of dit artikel kopen.

Onrechtmatig gebruik concept-accountantsverslag - Annotatie

A. Dieleman RA1

Noot over uitspraken van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) waarbij een accountant de maatregel van berisping krijgt opgelegd in verband met te voorbarige formuleringen in een concept-accountantsverslag, zonder daarbij (naar het oordeel van de Accountantskamer en het CBb) te benadrukken dat de controle-opdracht nog niet was afgerond, waardoor de conclusies nog niet werden gedragen door voldoende en geschikte controle-informatie. Relevant onderdeel is dat de klacht wordt ingediend door klagers die geen recht hadden op het concept-accou... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingenRJ-Uiting 2020-3: ‘Vervallen wettelijk streefcijfer’ – ABS Op 29 januari 2020 heeft de RJ de RJ-Uiting 2020-3 gepubliceerd. Deze uiting houdt verband met het feit dat per 1 januari 2020 art. 2:391 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek is vervallen; hierdoor is ook alinea 108a van hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’ vervallen. Dit voorschrift hield in dat zetels evenwichtig zijn verdeeld indien ten minste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door mannen wordt bezet. Bij een onevenredige verdeling was een toelichting hierop vereist... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS