Compliance Actualia

Arrest HvJ EU: meldingsverplichtingen van ongebruikelijke transacties voor financiële ondernemingen

Robbert - Jan Boswijk, 16 mei 2013 09:00 De in Gibraltar gevestigde Jyske Bank opereert rechtstreeks in Spanje en de door de bank aangeboden diensten vallen onder het vrije dienstenverkeer in de EU. De Spaanse financiële-inlichtingendienst had sterke aanwijzingen dat Jyske Bank betrokken zou zijn bij het witwassen van geld en vroeg om inlichtingen, welke geweigerd werden met een beroep op het in Gibraltar geldende bankgeheim. Jyske Bank betoogde dat haar informatieplicht slechts geldt ten aanzien van de financiële-inlichtingendienst van Gibraltar. Het Hof moest in deze zaak antwoorden op de vraag of de Spaanse financiële autoriteit, gelet op de Europese richtlijn 2005/60/EG ter bestrijding van het witwassen van geld, kan eisen dat de gevraagde inlichtingen rechtstreeks aan haar worden verstrekt, of dat daartoe een verzoek moet worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten van Gibraltar. Volgens het Hof verzet het Unierecht zich niet tegen de Spaanse regeling volgens welke kredietinstellingen die in Spanje actief zijn zonder er gevestigd te zijn, de voor de bestrijding van het witwassen en de financiering van terrorisme noodzakelijke gegevens rechtstreeks aan de Spaanse autoriteiten moeten verstrekken. Bij gebreke van een doeltreffend mechanisme ter verzekering van een volledige samenwerking tussen de lidstaten dat de mogelijkheid biedt deze misdrijven doeltreffend te bestrijden, is deze regeling een evenredige maatregel. Voor de volledige uitspraak zie de link. Op 25 april jl. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan voor compliance officers van kredietinstellingen die actief zijn in een lidstaat zonder er gevestigd te zijn.
Deel deze pagina: