Compliance Actualia

Financieel > Algemeen en handhaving

8-01-2014 15:13 - AFM agenda 2014

Hugo Oppelaar

De AFM schetst in haar agenda relevante ontwikkelingen in het binnen- en buitenland welke zich voordoen binnen de financiële sector, bijvoorbeeld over de herstructurering van het Europees toezicht, waaronder de komst van een Europese bankenunie. Hierbij wordt tevens aangegeven welke risico’s de AFM gesignaleerd heeft. De AFM geeft aan dat zij va...

8-01-2014 13:11 - De Vrijstellingsregeling Wft gewijzigd per 1 januari 2014

Hugo Oppelaar

Eén van de wijzigingen houdt in dat ondernemingen, zoals salarisadministratiekantoren en accountants, zijn per 1 januari 2014 vrijgesteld van de vergunningplicht als zij salarisgegevens doorgeven aan bijvoorbeeld pensioenfondsen. Op 11 december 2013 is de wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in de Staatscourant gepubliceerd.

8-01-2014 13:08 - Provisieverbod beleggingsdienstverlening een feit

Hugo Oppelaar

Het provisieverbod verandert en versimpelt de geldstromen tussen belegger, aanbieder en beleggingsdienstverlener. Hiermee wordt gewaarborgd dat de sector zich bij het verlenen van beleggingsdiensten op een eerlijke, billijke en professionele wijze inzet voor de belegger. Waar in het verleden een prikkel kon bestaan om de belegger te leiden naar ...

8-01-2014 11:23 - AFM artikel: van angstcultuur naar dialoog

Hugo Oppelaar

Men durft geen fouten te maken om zo conflicten met de toezichthouders te voorkomen. Het gevolg volgens de auteurs is dat de leidraden van de AFM met daarin de interpretatie van open normen strikt en letterlijk als verplichte regels door ondernemingen worden geïnterpreteerd. Daarnaast worden aanbevelingen of adviezen in formele documenten, Q&A’s...

6-01-2014 15:08 - AFM publiceert artikel over betrouwbaarheidstoetsing

Hugo Oppelaar

In dit artikel schrijven de auteurs (Angela van Lamsweerde, Joris de Wolf en Annemarije Schoonbeek, allen werkzaam bij de AFM) over de verplichtingen van financiële ondernemingen om relevante feiten en omstandigheden voor beoordeling van de betrouwbaarheid van hun beleidsbepalers te melden aan de toezichthouder. Zij behandelen specifiek de c...

6-01-2014 14:48 - Thema’s DNB toezicht 2014

Hugo Oppelaar

Extra aandacht gaat dit jaar uit naar integriteitsrisico’s in de financiële sector. Zo is de DNB een onderzoek gestart naar de kwetsbaarheid van processen bij banken en financiële instellingen in Nederland in verband met een mogelijke manipulatie van internationale prijszettingsmechanismen op valuta-, derivaten-, en grondstoffenmarkten. Verder z...

6-01-2014 14:09 - Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

Hugo Oppelaar

Een van de doelen van dit wetsvoorstel is het vergroten van het pensioenbewustzijn van Nederlanders. De wettelijk verplichte informatie over het pensioen is namelijk voor veel mensen ingewikkeld, moeilijk te begrijpen en te omvangrijk. Bovendien geeft het niet altijd een realistisch beeld over de hoogte van het pensioen, omdat het geen inzicht g...

26-09-2013 22:35 - Wetsvoorstel meldpunt datalekken op 21 juni 2013 naar de Tweede Kam...

Michael van Woerden

Zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken worden conform het wetsvoorstel verplicht om inbreuken op de beveiliging die leiden tot diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden. De Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp bevat indicaties wanneer wel of niet gemeld zou moeten worden. Relevant is i...

3-09-2013 14:48 - Brief DNB: resultaten themaonderzoek beheersing renterisico pensioe...

Hugo Oppelaar

Het themaonderzoek heeft tot de volgende uitkomsten (in hoofdlijnen) geleid: Bij een substantieel aantal pensioenfondsen ontbreekt een voldoende uitgewerkte vastlegging van het renteafdekkingsbeleid. In het bijzonder ontbreekt in veel gevallen een concrete beschrijving van de strategische normering (afdekkingspercentage), de gehanteerde bandb...

28-08-2013 10:57 - AFM wijst op gevaren risicovolle obligaties

Hugo Oppelaar

In 2012 wees de AFM al op de risico’s die vastgoedobligaties met zich meebrengen. Andere risicovolle beleggingen zijn obligaties waarmee de opbrengst wordt belegd in zonnepanelen, boskavels, landbouwgrond, aandelen of midden-en kleinbedrijf. Beleggers lopen bij dergelijke beleggingen meer gevaar, omdat over het algemeen het eigen vermogen van de...

5-07-2013 17:15 - Topoverleg kabinet, pensioenfondsen en verzekeraars

Hugo Oppelaar

Vooralsnog zijn er alleen concrete plannen om de woningmarkt uit het slop te trekken. Het plan is om bestaande NHG-gegarandeerde hypotheken vanuit de banken onder te brengen in een hypotheekvehikel met financiering via hypotheekobligaties. Voordelen van een dergelijke constructie zijn onder andere verhandelbaarheid, het is eenvoudig, transpara...

5-07-2013 14:25 - Brief van de DNB: onderzoek commercieel vastgoed

Hugo Oppelaar

De DNB schrijft in haar brief aan de minister van Financiën dat het voor het vertrouwen in de financiële sector van groot belang is dat er duidelijkheid bestaat dat de risico’s (op de markt van commercieel vastgoed) waaraan de Nederlandse banken bloot staan onderkend en adequaat beheerst worden en dat de banken voldoende gekapitaliseerd zijn. ...

5-07-2013 11:22 - Paper ‘Op naar een actieve pensioenconsumenten’

Hugo Oppelaar

De paper beschrijft weke informatie consumenten nodig hebben en hoe de pensioensector deze informatie op de consument kan overbrengen. De paper reikt een checklist aan die de pensioensector kan gebruiken om de eigen communicatie-instrumenten te toetsen of te ontwikkelen. Ook wordt het model gebruikt als een mogelijke blauwdruk voor het toeko...

2-07-2013 16:11 - Veel reacties op consultatie Beleidsregel informatieverstrekking

Hugo Oppelaar

Gezien de vele reacties duurt het langer dan verwacht, voordat de AFM de definitieve versie van de Beleidsregel informatieverstrekking kan publiceren. Het consultatiedocument Beleidsregel informatieverstrekking is bijgevoegd.

2-07-2013 14:19 - Speech president Nederlandse Bank

Hugo Oppelaar

Zijn boodschap was dat financiële verslaglegging en financiële stabiliteit hand in hand gaan. Toespraak in het Engels is bijgevoegd.