Tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 4

Redactioneel. Corporate Governance Code

Lucianne Verweij Het volledige en opgemaakte artikel zoals het is gepubliceerd in het tijdschrift, is rechts als pdf beschikbaar.
Op 8 december afgelopen jaar zag de herziening van de Commissie van Manen van de Nederlandse Corporate Governance Code het licht. Volgens demissionair Minister Kamp van Economische Zaken straalt de herziene Code ambitie uit: ‘Hij vraagt meer aandacht voor de cultuur van een bedrijf, voor het belang van het benoemen van een lange termijnvisie die focust op duurzaamheid en voor een transparant beloningsbeleid. Deze punten zijn van groot belang voor beursgenoteerde bedrijven die serieus werk willen maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen.’ De Code geniet een breed draagvlak door de manier van totstandkoming, en wacht op dit moment op verankering in de wet. Reden voor het tijdschrift om in deze en de volgende editie stil te staan bij een aantal aspecten van deze Code, te beginnen bij het uitgangspunt van de Code dat ‘de vennootschap een lange termijn samenwerkingsverband is van diverse bij de vennootschap betrokken stakeholders’. De editie die voor u ligt, schenkt aandacht aan het belang en het functioneren van een aantal van deze stakeholders; de aandeelhouder, de raad van commissarissen, het bestuur, de interne audit functie, het medezeggenschapsorgaan, en de ethics & compliance officer. Daarnaast krijgt u een aantal handreikingen hoe tot de in de Code beoogde cultuur te komen; een die gericht is op lange termijn waardecreatie. En verder staan een aantal auteurs stil bij de naleving van de Code conform het daarin opgenomen ‘pas toe of leg uit’-principe, met o.a. aandacht voor de mate waarin de naleving van dit principe verankerd is en zou moeten zijn in wetgeving. Ten slotte wil ik u namens de redactie graag op de hoogte stellen van het feit dat wij in gesprek zijn met de Vereniging Compliance Professionals VCO over nauwe samenwerking. Over de verdere invulling hiervan zult u nog nader worden geïnformeerd, maar als eerste stap treft u in deze editie al een uitgebreid interview aan met Stijn Sarneel, de voorzitter van de VCO, waarin hij het ambitieuze beleid van het nieuwe bestuur onthult. Veel leesplezier!
Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Lucianne Verweij
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14442

Verder in 2017 nr.4

 Redactioneel. Corporate Governance Code

Op 8 december afgelopen jaar zag de herziening van de Commissie van Manen van de Nederlandse Corporate Governance Code het licht. Volgens demissionair Minister Kamp van Economische Zak...

 De herziening van de Corporate Governance Code door de ogen van de aandeelhouder. Interview met Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters

Beursgenoteerde bedrijven moeten in hun jaarverslag 2017 gaan stilstaan bij de nieuwe herziening van de Corporate Governance Code. VEB-directeur Paul Koster ziet echter bij veel ondern...

 Acht valkuilen voor kernwaarden

Bedrijven zijn tot nu toe volledig vrij geweest met betrekking tot kernwaarden. Geen toezichthouder, regel of stakeholder die een bedrijf voorschreef om kernwaarden vast te stellen, in te

 Comply or Explain? That’s the question!

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Corporate Governance Code van kracht gegaan, welke inmiddels moet zijn verankerd binnen beursgenoteerde organisaties. Begrippen als interne audit, ...

 Ondernemingsraad en toezichthouder – een kwestie van wennen?

1. OR en toezichthouder – kwestie van wennen? De afgelopen tijden is bij herhaling de rol van de interne toezichthouders (RvC of RvT) nadrukkelijk in de pers onder de a...

 De kloof tussen enerzijds het ‘pas toe of leg uit’-principe in de Nederlandse wetgeving en anderzijds de herziene Corporate Governance Code en de richtlijn 2013/34/EU

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Monitoring Commissie) de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd.1 De Code bevat...

 Onbekend maakt onbemind: Corporate Governance en de Ethics & Compliance Officer

1. Introductie Het duurde even voordat ik als Ethics & Compliance Officer (ECO) interesse begon te krijgen voor corporate governance. Ten onrechte. Het doel van corporate governanc...

 Zelfevaluatie: een wettige en wenselijke must in de boardroom

Een adequate ‘zelfevaluatie’ binnen de raad van commissarissen (hierna: RvC) is nog altijd geen vanzelfsprekendheid, noch gemeengoed, zeker niet bij de grotere, beursg...

 Nalatigheid kan strafrechtelijke consequenties hebben voor bestuurders

De ‘license to operate’ en professionaliteit van diverse onder toezicht staande instellingen (instellingen) is de afgelopen periode door uiteenlopende incidenten ...