Tijdschrift voor Compliance

2017 nr. 4

Inleiding

Redactioneel. Corporate Governance Code

Lucianne Verweij

Op 8 december afgelopen jaar zag de herziening van de Commissie van Manen van de Nederlandse Corporate Governance Code het licht. Volgens demissionair Minister Kamp van Economische Zaken straalt de herziene Code ambitie uit: ‘Hij vraagt meer aandacht voor de cultuur van een bedrijf, voor het belang van het benoemen van een lange termijnvisie die focust op duurzaamheid en voor een transparant beloningsbeleid. Deze punten zijn van groot belang voor beursgenoteerde bedrijven die serieus werk willen maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen.’ De Co... ...lees meer

Artikel

De herziening van de Corporate Governance Code door de ogen van de aandeelhou...

drs. D. Mijnheer

Beursgenoteerde bedrijven moeten in hun jaarverslag 2017 gaan stilstaan bij de nieuwe herziening van de Corporate Governance Code. VEB-directeur Paul Koster ziet echter bij veel ondernemingen nog veel te weinig concrete verslaggeving over afwijkingen en risico’s. Hij pleit ook voor een proactieve rol voor commissarissen en auditcommissie. abonneren of dit artikel kopen.

Acht valkuilen voor kernwaarden

Sicco Kuijper en Sofie Kemps

Bedrijven zijn tot nu toe volledig vrij geweest met betrekking tot kernwaarden. Geen toezichthouder, regel of stakeholder die een bedrijf voorschreef om kernwaarden vast te stellen, in te bedden of levend te houden. Met de komst van de nieuwe corporate governance code is dat veranderd. Met het belang dat in de nieuwe corporate governance code aan cultuur wordt gegeven, krijgen kernwaarden een prominente plaats binnen goed bestuur van organisaties. Van organisaties wordt verwacht dat zij waarden opstellen die bijdragen aan een cultuur gericht op lange termijn... abonneren of dit artikel kopen.

Comply or Explain? That’s the question!

Karlijn Smit en Huck Chuah

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Corporate Governance Code van kracht gegaan, welke inmiddels moet zijn verankerd binnen beursgenoteerde organisaties. Begrippen als interne audit, risicobeheersing en een verstevigde band met de auditcommissie, maar ook het uitvoeren van audits op ‘cultuur en gedrag’ en ‘duurzaamheid’, doen definitief hun intrede in de bestuurskamers van beursfondsen. De wijze waarop de Code wordt toegepast is de ‘Comply or Explain’-methode, ofwel het ‘pas toe of leg uit’- principe. De ... abonneren of dit artikel kopen.

Ondernemingsraad en toezichthouder – een kwestie van wennen?

drs. Her Grimbergen

1. OR en toezichthouder – kwestie van wennen? De afgelopen tijden is bij herhaling de rol van de interne toezichthouders (RvC of RvT) nadrukkelijk in de pers onder de aandacht gebracht. Zeker in situaties dat het met de betrokken bedrijven niet goed ging, ja zelfs faillissement dreigde of plaatsvond. Voorbeelden te over. Denk aan de DSB-bank in Wognum; zorginstellingen als het Slotervaart Ziekenhuis (Amsterdam); woningcorporaties met spraakmakende namen als Vestia en Woonbron (Rotterdam); Rochdale (Amsterdam) en Sint Servatius ... abonneren of dit artikel kopen.

De kloof tussen enerzijds het ‘pas toe of leg uit’-principe in de Nederlandse...

mr. M.J.A. Verseveld

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Monitoring Commissie) de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd.1 De Code bevat principes en best practice-bepalingen met betrekking tot de corporate governance van – kort gezegd – Nederlandse, beursgenoteerde naamloze vennootschappen (beursvennootschappen). 2 Vanaf het boekjaar 2017 dienen beursvennootschappen te rapporteren over de naleving van de herziene Code. Een wijziging ten opzichte van de Corporate Governance Code uit 2008 (... abonneren of dit artikel kopen.

Onbekend maakt onbemind: Corporate Governance en de Ethics & Compliance Officer

drs. G.P.H.M. Vermeulen

1. Introductie Het duurde even voordat ik als Ethics & Compliance Officer (ECO) interesse begon te krijgen voor corporate governance. Ten onrechte. Het doel van corporate governance en het doel van de ECO liggen namelijk in elkaars verlengde: het waarborgen van goed ondernemingsbestuur, waaronder het voorkomen van bedrijfsschandalen. Sterker nog, de wijze waarop de governance met betrekking tot de compliancefunctie is ingericht is essentieel voor het goed functioneren van de ECO. Tot mijn grote verbazing wordt de rol van de ECO echter nergens genoemd in abonneren of dit artikel kopen.

Zelfevaluatie: een wettige en wenselijke must in de boardroom

T.P.M. Quaijtaal MA HRM RFA

Een adequate ‘zelfevaluatie’ binnen de raad van commissarissen (hierna: RvC) is nog altijd geen vanzelfsprekendheid, noch gemeengoed, zeker niet bij de grotere, beursgenoteerde ondernemingen. Dat het weinig gebeurt wordt in recent onderzoek1 toegeschreven aan het feit dat sommige Raden nogal ‘eenvormig’ zijn en naar binnen gericht. De leden bevestigen elkaar, er is weinig ruimte voor kritische zelfreflectie, er hoeven geen buitenstaanders bij. Maar is dit alles? Kan er niet ook gewoon sprake zijn van onbekendheid m... abonneren of dit artikel kopen.

Nalatigheid kan strafrechtelijke consequenties hebben voor bestuurders

F.J. Erkens MEWI FFE RFA

De ‘license to operate’ en professionaliteit van diverse onder toezicht staande instellingen (instellingen) is de afgelopen periode door uiteenlopende incidenten ter discussie gesteld. Bestuurders van deze instellingen lopen het risico om strafrechtelijk aangesproken te worden voor een zogeheten oneigenlijk commissiedelict als zij nalaten een actieve gedraging uit hoofde van een bijzondere rechtsplicht uit te voeren, waardoor incidenten kunnen plaatsvinden. De plicht van een instelling om op grond van geldende wet- en regelgeving, zoals... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Kritisch over ... Jaarboek Corporate Governance 2016-2017. M. Lückerath-Rover...

Prof em. mr. A. Brack

Vier hoogleraren vormen wederom de redactiecommissie van de zesde uitgave van dit jaarboek. Zij verzorgden met ruim twintig auteurs dit boek, dat bestaat uit veertien bijdragen, die hoofdstukken worden genoemd. Het aantal hoofdstukken is zo om en nabij het gebruikelijke aantal voor dit jaarboek. Wie een nieuwsgierige blik slaat op de inhoudsopgave, is waarschijnlijk meteen over de streep getrokken: de onderwerpen van de hoofdstukken zijn heel gevarieerd en maatschappelijk actueel. Alleen de opening al: ‘De toegevoegde waarde van de RvC’ (pp. 1-14... abonneren of dit artikel kopen.

De transformatie van de Vereniging van Compliance Officers. Interview met VCO...

drs. D. Mijnheer

In de VCO begint zich een nieuw elan af te tekenen. De eerste position papers zijn afgerond, verse bestuurders traden aan en het aantal leden groeit gestaag. Welke koers gaat de compliance beroepsvereniging varen? VCO-voorzitter Stijn Sarneel wijdt uit over de road map van de vereniging en de belangrijkste veranderingen in het vakgebied waarin hij alweer 16 jaar rondloopt. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS