Tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 4

Nalatigheid kan strafrechtelijke consequenties hebben voor bestuurders

F.J. Erkens MEWI FFE RFA

De ‘license to operate’ en professionaliteit van diverse onder toezicht staande instellingen (instellingen) is de afgelopen periode door uiteenlopende incidenten ter discussie gesteld. Bestuurders van deze instellingen lopen het risico om strafrechtelijk aangesproken te worden voor een zogeheten oneigenlijk commissiedelict als zij nalaten een actieve gedraging uit hoofde van een bijzondere rechtsplicht uit te voeren, waardoor incidenten kunnen plaatsvinden. De plicht van een instelling om op grond van geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

op het financieel toezicht (Wft), de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de Wet toezicht accountantskantoren (Wta) een integere (en beheerste) bedrijfsvoering te voeren en in te richten, is een belangrijke kapstok. Deze belangrijke wettelijke verplichting vraagt van bestuurders een actieve houding om te voldoen aan haar zorgplicht en de daarmee samenhangende informatie-, onderzoeks- en waarschuwingsplichten.1 Uit de literatuur en jurisprudentie blijkt dat onder bestuurders ook hoofden van belangrijke lijn- en stafafdelingen, zoals Compliance, Legal en Audit, kunnen worden verstaan.2 In de praktijk blijkt vaak onduidelijkheid en onbegrip te bestaan over de vertaling van geldende wet- en regelgeving naar helder beleid en een adequate implementatie en uitvoering van zorgplichten. In de praktijk worden soms potentiële problemen gebagatelliseerd en niet nader onderzocht. Een bestuurder merkte eens op: ‘Als ik het niet weet, dan hoef ik er ook niets mee te doen’. Mijn verbazing over deze houding in het licht van de bestaande toezichtswetten is de reden om in dit artikel de samenhang tussen enerzijds civiel- en bestuursrecht en anderzijds strafrecht te verkennen en de strafrechtelijke consequenties te onderzoeken van het niet nakomen van de plicht die op deze instellingen en hun bestuurders rust in het kader van het bevorderen van integriteit en het onderkennen en tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Het gaat hier om het vaststellen van de ondergrens voor oneigenlijke commissiedelicten voor bestuurders bij financieel-economische criminaliteit. Oneigenlijke commissiedelicten betreffen strafbare feiten, waarbij de bestuurder de plicht heeft om te handelen in het kader van de zorgplicht, maar hij dit nalaat.3 Hierbij kan gedacht worden aan de plicht voor banken, trustmaatschappijen en andere onder toezicht gestelde instellingen om in het kader van de antiwitwaswetgeving adequate maatregelen te treffen om de herkomst van inkomen en vermogen van toekomstige risicovolle cliënten vast te stellen, maar dat dit structureel wordt nagelaten. Ook kan gedacht worden aan de verplichting om incidenten te signaleren, te onderzoeken en adequate maatregelen te treffen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
F.J. Erkens MEWI FFE RFA
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14450

Verder in 2017 nr.4

 Redactioneel. Corporate Governance Code

Op 8 december afgelopen jaar zag de herziening van de Commissie van Manen van de Nederlandse Corporate Governance Code het licht. Volgens demissionair Minister Kamp van Economische Zak...

 De herziening van de Corporate Governance Code door de ogen van de aandeelhouder. Interview met Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters

Beursgenoteerde bedrijven moeten in hun jaarverslag 2017 gaan stilstaan bij de nieuwe herziening van de Corporate Governance Code. VEB-directeur Paul Koster ziet echter bij veel ondern...

 Acht valkuilen voor kernwaarden

Bedrijven zijn tot nu toe volledig vrij geweest met betrekking tot kernwaarden. Geen toezichthouder, regel of stakeholder die een bedrijf voorschreef om kernwaarden vast te stellen, in te

 Comply or Explain? That’s the question!

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Corporate Governance Code van kracht gegaan, welke inmiddels moet zijn verankerd binnen beursgenoteerde organisaties. Begrippen als interne audit, ...

 Ondernemingsraad en toezichthouder – een kwestie van wennen?

1. OR en toezichthouder – kwestie van wennen? De afgelopen tijden is bij herhaling de rol van de interne toezichthouders (RvC of RvT) nadrukkelijk in de pers onder de a...

 De kloof tussen enerzijds het ‘pas toe of leg uit’-principe in de Nederlandse wetgeving en anderzijds de herziene Corporate Governance Code en de richtlijn 2013/34/EU

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Monitoring Commissie) de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd.1 De Code bevat...

 Onbekend maakt onbemind: Corporate Governance en de Ethics & Compliance Officer

1. Introductie Het duurde even voordat ik als Ethics & Compliance Officer (ECO) interesse begon te krijgen voor corporate governance. Ten onrechte. Het doel van corporate governanc...

 Zelfevaluatie: een wettige en wenselijke must in de boardroom

Een adequate ‘zelfevaluatie’ binnen de raad van commissarissen (hierna: RvC) is nog altijd geen vanzelfsprekendheid, noch gemeengoed, zeker niet bij de grotere, beursg...

 Nalatigheid kan strafrechtelijke consequenties hebben voor bestuurders

De ‘license to operate’ en professionaliteit van diverse onder toezicht staande instellingen (instellingen) is de afgelopen periode door uiteenlopende incidenten ...