Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2018 nr. 1

Annotatie - New Hairstyle ( ECLI:NL:HR:2017:1187 ): De billijke vergoeding, mede vanuit schadevergoedingsperspectief

mr. K. Teuben en mr. A.A.T.M. de Jong1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met de invoering van de Wwz per 1 juli 2015 is een nieuw stelsel van vergoedingen geïntroduceerd: de wettelijke transitievergoeding en de (additionele) billijke vergoeding. Daarbij is afscheid genomen van de schadevergoeding uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag en de kantonrechtersformule. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld ter compensatie van ontslag en anderzijds om de werknemer in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. De billijke vergoeding heeft een ander karakter en is slechts in uitzonderlijke gevallen verschuldigd. Beoogd is om een ‘muizengaatje’2 te creëren. Toekenning van een billijke vergoeding is onder meer aan de orde in geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van de werkgever. In lijn met de bedoeling van de wetgever, wordt in de praktijk terughoudend omgegaan met de mogelijkheid om een billijke vergoeding toe te kennen. Dit blijkt onder meer uit he...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Feiten en procesverloop in de zaak New Hairstyle

3. Het oordeel van de Hoge Raad nader bezien

3.1. Meewegen van de gevolgen van het ontslag

3.2. Bevestiging keuzemogelijkheid werknemer

3.3. Hoe de omvang van de billijke vergoeding te bepalen?

3.4. Gelden de handvatten ook voor de vaststelling van andere billijke vergoedingen?

3.5. Mag de billijke vergoeding een ‘punitief’ karakter hebben?

4. Begroten van schade aan de hand van afdeling 6.1.10 BW

5. Kosten rechtsbijstand buiten rechte en art. 6:96 BW

6. Rechtspraak na New Hairstyle

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K. Teuben en mr. A.A.T.M. de Jong1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2017:1187
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/14818

Verder in 2018 nr.1

 Ter Visie - Bescherming van bedrijfsgeheimen

Bedrijfsgeheimen zijn als gevolg van de immer groeiende technologische innovatie een 'hot topic' in de huidige platformeconomie. Algoritmes, zoekmachines en kennis van werknemers over de ontwikkeli...

 Annotatie - New Hairstyle ( ECLI:NL:HR:2017:1187 ): De billijke vergoeding, mede vanuit schadevergoedingsperspectief

Met de invoering van de Wwz per 1 juli 2015 is een nieuw stelsel van vergoedingen geïntroduceerd: de wettelijke transitievergoeding en de (additionele) billijke vergoeding. Daarb...

 Grensoverschrijdende zetelverplaatsing op grond van de vrijheid van vestiging: het laatste stukje van de puzzel in het Polbud-arrest?

Op 25 oktober 2017 wees het Hof van Justitie EU (verder: het Hof) het Polbud-arrest.[2] Daarin staat de verenigbaarheid van Poolse wetgeving die geldt bij een grensoverschrijdende omzet...

 Het moment van raadpleging van vakbonden over (maatregelen leidend tot) collectief ontslag vervroegd door het Europese Hof van Justitie?

De kern van het Nederlandse collectief ontslagrecht vormt de Wet melding collectief ontslag (hierna: ‘WMCO’), de implementatiewet van de Europese Richtlijn 98/59/EG.[2] De voornaamste d...

 Naar een nieuwe uitlegnorm bij verplichtstellings- beschikkingen?

Verplichtstellingsbeschikkingen bepalen de pensioenopbouw van de overgrote meerderheid van de werknemers. De gevolgen daarvan zijn dan ook groot, en het is daarom belangrijk dat uit die...

 Actualiteit - Beloningsbeleid anno 2018: over anti-misbruikconstructies & kostenflexibiliteit

Het zijn interessante tijden voor liefhebbers van beloningsbeleid: het wetsvoorstel Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake bestuurdersbeloningen van grote ondernemingen ligt z...

 Actualiteit - Het bejegeningsonderzoek van het Huis voor Klokkenluiders nader beschouwd

Recent staat het Huis voor klokkenluiders (het ‘Huis’) veelvuldig in de belangstelling van de media. De voorzitter is uit zichzelf opgestapt. De overige bestuursleden op advies van de onafhankelijk...