Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming

Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht

2018 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

Ter Visie - Bescherming van bedrijfsgeheimen

mr. drs. A.M. Helstone en prof. mr. T. Barkhuysen1

Bedrijfsgeheimen zijn als gevolg van de immer groeiende technologische innovatie een 'hot topic' in de huidige platformeconomie. Algoritmes, zoekmachines en kennis van werknemers over de ontwikkeling van technologie dragen bij aan het concurrentievermogen van ondernemingen. Bedrijfsgeheimen dragen een bijzonder karakter en moeten worden onderscheiden van benoemde intellectuele eigendomsrechten, zoals een octrooi of een auteursrecht: de houder van een bedrijfsgeheim is immers niet de eigenaar van een exclusief recht. Als gevolg van de globalisering, de vereenvo... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - New Hairstyle ( ECLI:NL:HR:2017:1187 ): De billijke vergoeding, m...

mr. K. Teuben en mr. A.A.T.M. de Jong1

Met de invoering van de Wwz per 1 juli 2015 is een nieuw stelsel van vergoedingen geïntroduceerd: de wettelijke transitievergoeding en de (additionele) billijke vergoeding. Daarbij is afscheid genomen van de schadevergoeding uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag en de kantonrechtersformule. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld ter compensatie van ontslag en anderzijds om de werknemer in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. De billijke vergoeding heeft een ander karakter en is slechts in uitzonderlijke gevallen ve... abonneren of dit artikel kopen.

Grensoverschrijdende zetelverplaatsing op grond van de vrijheid van vestiging...

mr. dr. M.A. Verbrugh1

Op 25 oktober 2017 wees het Hof van Justitie EU (verder: het Hof) het Polbud-arrest.[2] Daarin staat de verenigbaarheid van Poolse wetgeving die geldt bij een grensoverschrijdende omzetting met de vrijheid van vestiging van art. 49 en 54 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) centraal. Bij een grensoverschrijdende omzetting gaat het om een rechtsvorm van een lidstaat, die wijzigt in een rechtsvorm van een andere lidstaat, onder gelijktijdig voortbestaan van de rechtspersoon. A-G Kokott merkt in haar conclusie voor deze ... abonneren of dit artikel kopen.

Het moment van raadpleging van vakbonden over (maatregelen leidend tot) colle...

mr. M. van Eck en mr. M. Ruijssenaars1

De kern van het Nederlandse collectief ontslagrecht vormt de Wet melding collectief ontslag (hierna: ‘WMCO’), de implementatiewet van de Europese Richtlijn 98/59/EG.[2] De voornaamste doelstelling van het collectief ontslagrecht vormt de bescherming van werknemers. Deze wordt nader vormgegeven door de kernbepaling van art. 2 Richtlijn betreffende collectief ontslag (geïmplementeerd in art. 3 WMCO). Daarin is voor werkgevers die collectief ontslag overwegen een verplichting vastgelegd werknemersvertegenwoordigers tijdig te raadplegen,[3] onder andere over hoe het coll... abonneren of dit artikel kopen.

Naar een nieuwe uitlegnorm bij verplichtstellings- beschikkingen?

mr. T. Huijg1

Verplichtstellingsbeschikkingen bepalen de pensioenopbouw van de overgrote meerderheid van de werknemers. De gevolgen daarvan zijn dan ook groot, en het is daarom belangrijk dat uit die beschikkingen duidelijk blijkt wie daaronder valt. Die vraag is een voedingsbodem voor rechtspraak. Vaste rechtspraak is dat bij de uitleg van dergelijke beschikkingen de cao-norm wordt toepast. Hof Den Bosch oordeelde in het Lotra-arrest echter anders eind vorig jaar. Volgens het hof geldt de cao-norm weliswaar, maar zelden als enige uitlegnorm. Ook moet g... abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteit - Beloningsbeleid anno 2018: over anti-misbruikconstructie...

mr. C.F.J. van Tuyll1

Het zijn interessante tijden voor liefhebbers van beloningsbeleid: het wetsvoorstel Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake bestuurdersbeloningen van grote ondernemingen ligt zonder kleerscheuren bij de Eerste Kamer,[2] de verslaglegging van raden van commissarissen ten aanzien van de nieuwe beloningsparagraaf uit de Corporate Governance Code druppelt binnen[3] en het implementatiewetsvoorstel ter zake de nieuwe aandeelhoudersrichtlijn met daarin versterkte say on pay bevoegdheden is onlangs aan het publiek ter consultatie aangebo... abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteit - Het bejegeningsonderzoek van het Huis voor Klokkenluiders nader...

mr. M.M. Govaert1

Recent staat het Huis voor klokkenluiders (het ‘Huis’) veelvuldig in de belangstelling van de media. De voorzitter is uit zichzelf opgestapt. De overige bestuursleden op advies van de onafhankelijk adviseur, die is ingeschakeld om te adviseren over een herstart van het Huis.[2] De Chinese muren tussen de afdelingen advies en onderzoek en de samensmelting van de verschillende bloedgroepen in het Huis, zijn in de praktijk weerbarstiger gebleken dan op papier. Dat de Wet Huis voor klokkenluiders (de ‘Wet HvK’) slechts het fundament heeft gelegd zonder ook voor het interieur van het Huis te ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS