Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2018 nr. 1

Grensoverschrijdende zetelverplaatsing op grond van de vrijheid van vestiging: het laatste stukje van de puzzel in het Polbud-arrest?

mr. dr. M.A. Verbrugh1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 25 oktober 2017 wees het Hof van Justitie EU (verder: het Hof) het Polbud-arrest.2 Daarin staat de verenigbaarheid van Poolse wetgeving die geldt bij een grensoverschrijdende omzetting met de vrijheid van vestiging van art. 49 en 54 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) centraal. Bij een grensoverschrijdende omzetting gaat het om een rechtsvorm van een lidstaat, die wijzigt in een rechtsvorm van een andere lidstaat, onder gelijktijdig voortbestaan van de rechtspersoon. A-G Kokott merkt in haar conclusie voor deze zaak, die geldt als een aanvulling op de reeks bekende arresten inzake de grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen,3 op: ‘Er zijn waarschijnlijk maar weinig deelgebieden van het Unierecht waarop de emoties van de juridische vakwereld zo hoog oplopen en die dermate intensief zijn besproken. Het gewoonweg kolossale aantal publicaties ter zake doet denken aan de woorden van Karl Valentin...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Vrijheid van vestiging en grensoverschrijdende mobiliteit

2.1. Inleiding

2.2. Incorporatieleer en werkelijke-zetelleer

2.3. De puzzel tot aan Polbud[16]

3. Polbud

3.1. Feiten

3.2. Prejudiciële vragen

3.3. Beantwoording prejudiciële vragen door A-G en Hof

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M.A. Verbrugh1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/14819

Verder in 2018 nr.1

 Ter Visie - Bescherming van bedrijfsgeheimen

Bedrijfsgeheimen zijn als gevolg van de immer groeiende technologische innovatie een 'hot topic' in de huidige platformeconomie. Algoritmes, zoekmachines en kennis van werknemers over de ontwikkeli...

 Annotatie - New Hairstyle ( ECLI:NL:HR:2017:1187 ): De billijke vergoeding, mede vanuit schadevergoedingsperspectief

Met de invoering van de Wwz per 1 juli 2015 is een nieuw stelsel van vergoedingen geïntroduceerd: de wettelijke transitievergoeding en de (additionele) billijke vergoeding. Daarb...

 Grensoverschrijdende zetelverplaatsing op grond van de vrijheid van vestiging: het laatste stukje van de puzzel in het Polbud-arrest?

Op 25 oktober 2017 wees het Hof van Justitie EU (verder: het Hof) het Polbud-arrest.[2] Daarin staat de verenigbaarheid van Poolse wetgeving die geldt bij een grensoverschrijdende omzet...

 Het moment van raadpleging van vakbonden over (maatregelen leidend tot) collectief ontslag vervroegd door het Europese Hof van Justitie?

De kern van het Nederlandse collectief ontslagrecht vormt de Wet melding collectief ontslag (hierna: ‘WMCO’), de implementatiewet van de Europese Richtlijn 98/59/EG.[2] De voornaamste d...

 Naar een nieuwe uitlegnorm bij verplichtstellings- beschikkingen?

Verplichtstellingsbeschikkingen bepalen de pensioenopbouw van de overgrote meerderheid van de werknemers. De gevolgen daarvan zijn dan ook groot, en het is daarom belangrijk dat uit die...

 Actualiteit - Beloningsbeleid anno 2018: over anti-misbruikconstructies & kostenflexibiliteit

Het zijn interessante tijden voor liefhebbers van beloningsbeleid: het wetsvoorstel Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake bestuurdersbeloningen van grote ondernemingen ligt z...

 Actualiteit - Het bejegeningsonderzoek van het Huis voor Klokkenluiders nader beschouwd

Recent staat het Huis voor klokkenluiders (het ‘Huis’) veelvuldig in de belangstelling van de media. De voorzitter is uit zichzelf opgestapt. De overige bestuursleden op advies van de onafhankelijk...