Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2020 nr. 3/4

De AVG en het gebruik van artificial intelligence

mr. J. Jansen & mr. N.D. Schuitema

Het afgelopen decennium heeft het gebruik van big data en artificial intelligence (AI) een enorme vlucht genomen. Door middel van complexe algoritmes, vaak aangeduid als een vorm van AI, waarbij grote hoeveelheden data worden gebruikt, zijn bedrijven steeds beter in staat hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Deze technieken worden onder andere gebruikt voor het beoordelen van risico’s of het doen van voorspellingen. Ook op de advocatuur heeft digitalisering zijn weerslag. Zo wordt in toenemende mate gebruik gemaakt

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

van slimme zoekprogramma’s voor due diligence-onderzoeken en komen steeds meer contracten gedeeltelijk op geautomatiseerde wijze tot stand. Door de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de verplichtingen van organisaties die persoonsgegevens verwerken uitgebreid en aangescherpt.1 Dit heeft ook een impact op het gebruik van AI. Een aantal van deze verplichtingen beperkt namelijk de vrijheid van bedrijven bij het gebruik van deze technologieën. Zo vereist de AVG dat persoonsgegevens uitsluitend voor bepaalde, gespecificeerde doeleinden kunnen worden verwerkt. Tegelijkertijd is het voor de werking van het AI-systeem van belang om zoveel mogelijk data te verzamelen en te gebruiken. Verder zijn het transparantiebeginsel, een van de fundamentele beginselen van de AVG en het gebruik van complexe algoritmes lastig met elkaar te verenigen. In dit artikel bespreken wij de waarborgen die op grond van de AVG bij het gebruik van AI, en dan met name complexe algoritmes, in acht moeten worden genomen. De privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangekondigd zich de komende jaren te zullen gaan richten op het gebruik van algoritmes en andere vormen van AI.2 Doordat deze technieken veelvuldig worden ingezet en er veel maatschappelijke vragen hieromtrent spelen, verdienen zij de aandacht van de toezichthouder, aldus de AP. Het is daarom voor organisaties meer dan ooit van belang om compliant te zijn met de vereisten van de AVG. Allereerst zullen wij aandacht besteden aan verschillende begrippen die bij het bespreken van complexe algoritmes van belang zijn, zoals machine learning, deep learning en supervised learning. Vervolgens zetten wij het privacyrechtelijke kader in hoofdlijnen uiteen. Daarbij zullen wij onder andere aandacht besteden aan de concepten profilering en geautomatiseerde besluitvorming. Bij het gebruik van complexe algoritmes is hiervan in de praktijk veelal sprake en de AVG stelt daaraan specifieke eisen. Ten slotte zullen wij aan de hand van een praktijkvoorbeeld de problematiek nader toelichten en concrete aanbevelingen doen voor de praktijk.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

2 beoordelingen

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Jansen & mr. N.D. Schuitema
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16242

Verder in 2020 nr.3/4

 ‘Three-lines-of-defense’- model voor risicomanagement belemmert digitale innovatie1

1. Wat is het probleem? Innovatie vergt een cultuur van openheid en transparantie, waarbij fouten mogen worden gemaakt, dilemma’s kunnen worden opgebracht en besproken, en gezame...

 Bestuurlijke borging van integere algoritmes

Compliance heeft toe te zien op het integer gebruik van algoritmes. Algoritmes zijn zelden waardenvrij. In hun implementatie wordt al dan niet bewust stelling genomen in de spanningen ...

 Toezicht houden in de digitale wereld van algoritmes. Interview met Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens

Kunstmatige intelligentie wordt steeds breder toegepast in het bedrijfsleven en bij de overheid. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot, getuige de SyRI-rechtszaak en de recente toe...

 Gebruik van Big Data/algoritmen – het risico bij ongelijke behandeling voor klanten van financiële ondernemingen en de rol van compliance

In dit artikel bespreken wij in hoeverre financiële ondernemingen klanten op basis van Big Data en algoritmen verschillend mogen behandelen en waarop financiële ond...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (78)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 De AVG en het gebruik van artificial intelligence

Het afgelopen decennium heeft het gebruik van big data en artificial intelligence (AI) een enorme vlucht genomen. Door middel van complexe algoritmes, vaak aangeduid als een vorm van A...

 Data-analyses voor het sturen op compliancecultuur

Compliance officers zijn er steeds meer van overtuigd dat het belangrijk is om inzicht te hebben in de organisatiecultuur en het gedrag van medewerkers. Deze overtuiging komt voor...

 Responsible data use in the financial sector, an important aspect for the valuation of companies and sustainability of business models

The data that financial sector organisations process determines part of their value. The value of data is an increasingly important factor in the valuation of companies as part of a me...

 To BCR or not to BCR? Een reflectie op het gebruik van Binding Corporate Rules

De afgelopen jaren hebben organisaties veel tijd en aandacht besteed aan het implementeren van maatregelen om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Ge...

 De curator en de verwerking van bijzondere persoonsgegevens: een leemte in de Uitvoeringswet AVG

1. Samenvatting Van personeelsdossiers tot klantgegevens: een curator krijgt veelal te maken met persoonsgegevens bij het faillissement van een onderneming. Het kan soms noodzakelijk z...