Tijdschrift voor Compliance

2020 nr. 3/4

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Joris J. Blaauw
Karen F. Fluks
Jörgen Hofstra
Arend Koper
Edward Nkune
Maria Pia Sacco
Ebbe Rogge
Annemarije B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Danny V. Smit
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

Inleiding

Redactioneel. Data

Lucianne Verweij

De editie van het Tijdschrift voor Compliance die voor u ligt is geheel gewijd aan data. Voor de compliancefunctionaris een essentieel ingrediënt om tot een aantoonbaar toereikend en effectief complianceprogramma te komen. Dat blijkt wel als je bijvoorbeeld de recente publicatie ‘Evaluation of corporate compliance programs’1 van de US department of Justice erop naslaat. Volgens deze richtlijnen doe je als compliancefunctionaris er goed aan om de periodiek uitgevoerde risico-assessment te baseren op een continue stroom van operationele data e... ...lees meer

Artikel

Algoritme: de oplossing of Mammon?

prof. dr. S.C. Bleker-van Eyk

In deze bijdrage wordt bestudeerd in hoeverre de toepassing van algoritmen bij de ordening van data behulpzaam kunnen zijn bij de beantwoording van prangende compliancevraagstukken. Hierbij wordt gekeken naar hoe een algoritme tot stand komt en wat het algoritme vervolgens met de data doet. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre men op algoritmen kan vertrouwen en wat er nodig is om het algoritme goed te laten functioneren in een compliance-omgeving. Hierbij zal worden stilgestaan bij de tijdbom onder algoritmen: bias. De beantwoording van deze vragen zullen m... abonneren of dit artikel kopen.

Gebruik van Big Data/algoritmen – het risico bij ongelijke behandeling voor k...

dr. E.J. van Praag & mr. T. Scholma

In dit artikel bespreken wij in hoeverre financiële ondernemingen klanten op basis van Big Data en algoritmen verschillend mogen behandelen en waarop financiële ondernemingen dan moeten letten. Hoewel dit artikel is toegespitst op financiële ondernemingen, zijn vergelijkbare principes ook van toepassing bij ondernemingen buiten de financiële sector. Ongelijke behandeling vereist bijzondere aandacht van compliance officers, omdat het mensen diep kan krenken, zelfs indien volstrekt legaal en hoe goed bedoeld ook. Denk bijvoor... abonneren of dit artikel kopen.

Bestuurlijke borging van integere algoritmes

dr. J. Goudsmit & prof. dr. ir. G.J.de Ridder

Compliance heeft toe te zien op het integer gebruik van algoritmes. Algoritmes zijn zelden waardenvrij. In hun implementatie wordt al dan niet bewust stelling genomen in de spanningen tussen meerdere conflicterende waarden. De uitdaging is om te borgen dat deze stellingnames bewust plaatsvinden in de daarvoor gepaste gremia. De conflicten tussen relevante waarden rondom de implementatie van algoritmes kunnen gezien worden als integriteitsrisico’s. Door gestructureerd waardenconflicten rondom het ontwerp en de inzet van algoritmes te identificeren, anal... abonneren of dit artikel kopen.

‘Three-lines-of-defense’- model voor risicomanagement belemmert digitale inno...

prof. mr. L. Moerel

1. Wat is het probleem? Innovatie vergt een cultuur van openheid en transparantie, waarbij fouten mogen worden gemaakt, dilemma’s kunnen worden opgebracht en besproken, en gezamenlijk besluiten worden genomen over inrichting van de nieuwe diensten en de te nemen risico’s. Toezichthouders als de Nederlandsche Bank hanteren het zogenaamde ‘three-lines-of-defense’- model als best practice voor risicomanagement en interne controle.2 Dit risicomanagementmodel is gebaseerd op een strikte scheiding van rollen en verantwoordelijkheden. De com... abonneren of dit artikel kopen.

De AVG en het gebruik van artificial intelligence

mr. J. Jansen & mr. N.D. Schuitema

Het afgelopen decennium heeft het gebruik van big data en artificial intelligence (AI) een enorme vlucht genomen. Door middel van complexe algoritmes, vaak aangeduid als een vorm van AI, waarbij grote hoeveelheden data worden gebruikt, zijn bedrijven steeds beter in staat hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Deze technieken worden onder andere gebruikt voor het beoordelen van risico’s of het doen van voorspellingen. Ook op de advocatuur heeft digitalisering zijn weerslag. Zo wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van slimme zoekprogramma’s voo... abonneren of dit artikel kopen.

De curator en de verwerking van bijzondere persoonsgegevens: een leemte in de...

mr. E.L.V. ‘t Hart

1. Samenvatting Van personeelsdossiers tot klantgegevens: een curator krijgt veelal te maken met persoonsgegevens bij het faillissement van een onderneming. Het kan soms noodzakelijk zijn voor een curator om deze persoonsgegevens te verwerken om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen onder de Faillissementswet (Fw). In dit artikel wordt besproken onder welke voorwaarden een curator (bijzondere) persoonsgegevens ter uitvoering van zijn wettelijke taken mag verwerken, waarbij als voorbeeld de financiële administratie van een failliet is genomen. abonneren of dit artikel kopen.

To BCR or not to BCR? Een reflectie op het gebruik van Binding Corporate Rules

drs. J.J. Blaauw

De afgelopen jaren hebben organisaties veel tijd en aandacht besteed aan het implementeren van maatregelen om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een deel van deze maatregelen is gericht op het kunnen delen van persoonsgegevens tussen verschillende onderdelen binnen de eigen organisatie. Voor organisaties en bedrijven die uit meerdere entiteiten bestaan, dienen in ieder geval de onderliggende verantwoordelijkheden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens te worden va... abonneren of dit artikel kopen.

Responsible data use in the financial sector, an important aspect for the val...

A.P. van Doorn LLM and P.M.L. Lamens LLM

The data that financial sector organisations process determines part of their value. The value of data is an increasingly important factor in the valuation of companies as part of a merger or acquisition process. The same applies to any risks involved in organisations dropping the ball when processing data. Part of this is due to society’s focus on responsible data use. This makes a thorough due diligence or an assessment of data management, particularly when it comes to handling personal data, very important when valuing a company. This article d... abonneren of dit artikel kopen.

Nieuwe wijze van gedragsmeting versterkt ontwikkeling van compliance richting...

mr. M.E.P.A.R. Jans CCP & drs. H.G.J. de Jong

Samenvatting Al enige jaren wordt gewerkt aan gedegen en betrouwbaar onderzoek om inzicht te krijgen in gedragsrisico’s. Doel is om met proactief ingrijpen toekomstige problemen te voorkomen. Deze beweging richting risicopreventie is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van de compliancefunctie. Goed inzicht in de werking van soft controls levert samen met de analyse van hard controls een integraal beeld op van de beheersomgeving en de effectiviteit van de genomen beheersmaatregelen. Zo verwacht De Nederlandsche Bank (DNB) dat bij de beoord... abonneren of dit artikel kopen.

Data-analyses voor het sturen op compliancecultuur

D. Tesselaar Msc & M. Fijneman Msc

Compliance officers zijn er steeds meer van overtuigd dat het belangrijk is om inzicht te hebben in de organisatiecultuur en het gedrag van medewerkers. Deze overtuiging komt voort uit het feit dat men heeft gemerkt dat een focus op regels en processen alleen niet tot de gewenste resultaten leidt. Inzicht in de organisatiecultuur helpt bij het bepalen wat mogelijke oorzaken van incidenten zijn en wanneer het compliancebeleid effectief is. Compliance officers maken voor het meten van de organisatiecultuur tot op heden vooral gebruik van me... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Toezicht houden in de digitale wereld van algoritmes. Interview met Aleid Wol...

drs. D. Mijnheer

Kunstmatige intelligentie wordt steeds breder toegepast in het bedrijfsleven en bij de overheid. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot, getuige de SyRI-rechtszaak en de recente toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft algoritmes tot een van haar prioriteiten bestempeld. Hoe werkt dat, toezicht houden op deze complexe dynamiek en de gevolgen ervan voor burgers en bedrijven? abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (78)

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS