Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2019 nr. 12

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. P.P.A. Bodden
mr. H.A. van Bommel
prof. mr. D.W. Bruil
mr. W.H.G.A. Filott
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

‘De boer op’ binnen de bebouwde kom: stedelijke kavelruil!

mr. dr. J.W.A. Rheinfeld

Het zal niemand ontgaan zijn: op dinsdag 1 oktober j.l. togen duizenden agrariërs per trekker (of, zo u wilt: tractor) naar het Malieveld, om daar hun ongenoegen te uiten over het huidige landbouwbeleid in het algemeen en de (voorgestelde oplossingen voor) de stikstofproblematiek in het bijzonder. Opvolgende acties zijn inmiddels uitgevoerd en nieuwe demonstraties worden, aldus Farmers Defence Force, reeds voorbereid. De actiebereidheid en de taferelen op het Malieveld herinnerden mij aan de boerenopstand op het ‘Twentse Malieveld’ Tubbergen in 1977. Hoewel ik sl... ...lees meer

Artikel

Herbestemmen van VAB-locaties: kans of bedreiging?

mr. K. Burgman-Linssen1

Volgens prognoses zal er aan het eind van dit decennium een enorme leegstand van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (hierna: VAB’s) zijn. De verwachting is dat er op VAB-locaties circa 30 miljoen m2 aan bedrijfsgebouwen (exclusief bedrijfswoningen) beschikbaar komt. Voor zo’n 16 miljoen m2 zal geen nieuwe economische functie meer te vinden zijn. Vooral in veedichte gebieden is sprake van een grote concentratie van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing.[2]Deze cijfers maken duidelijk dat er een opgave ligt om een andere invulling te geven aan deze voormalige agrarische bedrij... abonneren of dit artikel kopen.

Aanspraak op fosfaatrechten tussen vennoten in personenvennootschappen

mr. A. Tymersma en mr. A.K. van der Vis1

Bij kamerbrief van 2 juli 2015 werd door toenmalig staatsecretaris Dijksma een stelsel van fosfaatrechten aangekondigd om de groei van de Nederlandse melkveehouderij een halt toe te kunnen roepen. Door middel van een wijziging van de Meststoffenwet is met ingang van 1 januari 2018 dit nieuwe productierecht geïntroduceerd. De aankondiging, totstandkoming, invoering en implementatie van het stelsel heeft veel commotie teweeggebracht in agrarisch Nederland. In de afgelopen jaren is over fosfaatrechten in dit tijdschrift al menigmaal gepubliceerd. Op het moment van schrijven van dit art... abonneren of dit artikel kopen.

Het CEDR bijeen in Poznan

prof. mr. D. W. Bruil en mr. dr. J.W.A. Rheinfeld

Het dertigste congres van de Europese Vereniging voor Agrarisch Recht (Comité Européen de Droit Rural) vond plaats in de Poolse stad Poznan, van 18 tot 21 september 2019. Het congres werd georganiseerd door de Poolse vereniging voor agrarisch recht. De Adam Mickiewicz Universiteit trad op als gastheer. Het congres was zeer goed georganiseerd en Poznan is een aardige Midden-Europese stad.Zoals gebruikelijk werd, na openingssessies, in drie commissies gesproken door de verschillende nationale rapporteurs, onder leiding van een voorzitter en een commissie-rapporteur. Commissie 1 ging... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 19 maart 2019,  ECLI:NL:GHARL:2019:2462 (Tv...

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, S.B. Boorsma en R.W.E. van Leuken, en de deskundige leden ing. P. Kerkstra en B.Th.W. Lamers)Met noot E.H.M. HarbersOntslag uit medepacht. Kwalificatie pacht.[Burgerlijk Wetboek, art. 7:376 lid 1 onder a, Wetboek van Rechtsvordering, art. 347 lid 1]Vorderingen van pachters (broers) over en weer en van verpachter tot ontslag. Verpachter vordert ook ontbinding wegens niet-bedrijfsmatige exploitatie van ander perceel. Die vordering heeft de pachtkamer toegewezen en de vordering van de verpachter tot ont... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 9 oktober...

P.P.A. Bodden

(mr. J. Hoekstra, voorzitter, en mr. B.P.M. van Ravels en mr. E.A. Minderhoud)Met noot P.P.A. BoddenWeiden van vee. Stikstof. Natura 2000-gebieden.[Algemene wet bestuursrecht, art. 3:2, art. 3:46, art. 6:19, art. 8:72,Wet natuurbescherming, art.2.7, art. 2.8, Wet ruimtelijke ordening, art. 2.3, art. 3.3, art. 3.5, eerste lid, Wet geurhinder en veehouderij, art. 4]Bij besluit van 12 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Halderberge het bestemmingsplan “Eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied Halderberge” vastgest... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 22 oktober 2019, ECLI:NL...

E. Zonderland - Knijn

(mr. R.C. Stam)Met noot E. Zonderland - KnijnFosfaatrechten[Meststoffenwet, art. 23 derde lid; Uitvoeringsbesluit meststoffenwet, art. 72 lid 1, art. 72 lid 2; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.1]Naar het oordeel van het College is appellante er niet in geslaagd bewijs te leveren dat dat zij een nieuw gestart bedrijf voert. Het College verwijst naar zijn uitspraak van 6 augustus 2019 ( ECLI:NL:CBB:2019:331 ), waaruit volgt dat aan de voorwaarde om in aanmerking te komen voor de startersregeling niet is voldaan wa... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur, rechtspraak

PachtKwalificatie en duur pachtovereenkomstVan de tussen de vader van pachter en verpachters bestaande pachtverhouding is het de vraag of die pachtverhouding ieder jaar opnieuw tot stand kwam en na het overlijden van de vader is beëindigd. Het hof oordeelt dat de pachtverhouding voor de percelen A en B moet worden aangemerkt als een reguliere pachtovereenkomst voor de duur van zes jaar. Die pachtovereenkomst is niet beëindigd in mei 2016 en loopt dus nog door. Voor perceel C zijn partijen in 2015/2016 een pachtovereenkomst aangegaan. Het hof merkt die aan als een wijzig... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Actualiteitendag Agrarisch Recht 2020Op vrijdag 10 januari 2020 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem een Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. In korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de toekomst gesignaleerd. De deelnemers kunnen op deze dag op snelle en aangename wijze kennis nemen van de ‘state of the art’ van he... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Registers jaargang 2019

I. Artikelen Auteur Titel Pagina Bestuur van de Vereniging Tijdelijke experimentenwet rechtspleging 588 voor Agrarisch Recht Advocaten mr. R.R. Bil Visrechten, van grond naar vis 655 mr. N. Bouwman De meerwaardeclausule uit balans 95 J.A.M. van den Brand De kostenverhaalsregels in de Aanvullingswet 472 grondeigendom Omgevingswet: Is het ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS