Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2022 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Inleiding

Gewijzigde eerste tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen n...

mr. H.A. van Bommel1

Op 4 november 2020 is de eerste tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden in werking getreden (hierna: de oude Regeling). Deze regeling is een maatregel binnen de structurele stikstofaanpak van het Rijk. De Regeling wordt uitgevoerd door de provincies. Met deze Regeling kunnen provincies complete landbouwbedrijven, inclusief landbouwgrond, opkopen. Hierdoor moet de stikstofuitstoot worden verminderd. In de oude Regeling is in artikel 13 bepaald dat de regeling met ingang van 1 november 2021 komt te vervallen. Na evaluatie is besloten de Regeling... ...lees meer

Artikel

Fiscale kroniek 2021

mr. E. Smit RB en mr. A. Verduijn RB1

Het jaar 2021 kabbelde op het agrarisch-fiscale vlak lange tijd voort in de luwte van een demissionair kabinet en een langdurige kabinetsformatie. Het ontbrak aan nieuwe wetgeving die voor reuring zou kunnen zorgen. In 'Den Haag' werd vooral op de winkel gepast. Op dit moment lijkt 2021 echter de stilte voor de storm te zijn geweest. Nog in dat jaar is namelijk de kiem gelegd voor gewenste of noodzakelijke nieuwe wetgeving op tamelijk korte termijn. Die kiem komt aan de orde in de hiernavolgende beschouwing waarin we -gewoontegetrouw- achtereen... abonneren of dit artikel kopen.

De juridische pracht van pacht en jacht

mr. ing. C.F. van Helvoirt1

Al sinds de 19de eeuw is de positie van de pachter (als grondgebruiker) in het jachtrecht verankerd, in die zin dat de pachter in beginsel de jachtgerechtigde is en ook verantwoordelijk is voor de bestrijding van schade veroorzaakt door in het wild levende dieren. In de laatste herziening van het jachtrecht, die heeft geresulteerd in de Wet natuurbescherming (Stb.2016, 34, in werking getreden op 1 januari 2017), is tegen de achtergrond van het behalen van bepaalde natuurdoelen aan deze positie getornd. In de Omgevingswet, waarvan vooralsnog is beoogd da... abonneren of dit artikel kopen.

Kringlooplandbouw

mr. R. Jansen1

Verslag jaarvergadering 2021, Vereniging voor Agrarisch Recht   Op vrijdag 10 september 2021 vond de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht (hierna: 'VAR') plaats. Als thema stond het begrip 'kringlooplandbouw' centraal, waarover eerder in dit tijdschrift een preadvies verscheen.[2] Drie sprekers hebben vanuit hun eigen achtergrond en specialisatie onderwerpen besproken die aan het thema raken, waarbij tevens is ingegaan op de rol van de overheid en burgerinitiatieven. In deze bijdrage wordt traditiegetrouw verslag gedaan van het verloop en ... abonneren of dit artikel kopen.

Wetgeving, Literatuur en rechtspraak

Pacht Ontbinding Ontbinding of beëindiging pachtovereenkomst in verband met landgoedontwikkeling. Het hof moet onder meer de vraag beantwoorden of verpachtster de pachtpercelen dringend voor eigen gebruik nodig heeft waardoor de pachtovereenkomst beëindigd moet worden. Het hof oordeelt dat dat niet zo is en dat ook haar belang bij beëindiging van de pachtovereenkomst niet zwaarder weegt dan dat van [pachter] bij voortzetting van de pacht. Ook de andere gronden voor ontbinding of beëindiging slagen niet. Hof Arnhem-Leeuwarden 1... abonneren of dit artikel kopen.

Aankondigingen

Basiscursus Agrarisch Recht 2022.    Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een Basiscursus Agrarisch Recht. De Basiscursus bestaat uit 10 bijeenkomsten, startend in maart 2022 en eindigend in juli 2022.   abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Deel deze pagina:
RSS