Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2022 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

 

Inleiding

De Personenvennootschap als UBO

prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Sinds 2020 kennen we het zogenoemde UBO-register of voluit: het Ultimate Beneficial Owner Register. Het UBO-register maakt onderdeel uit van het handelsregister. Dit register is ingesteld in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Er is veel kritiek geuit op de invoering van het register omdat het weliswaar als bescherming tegen witwaspraktijken, maar ook als een inbreuk op de privacy van de registratieplichtigen wordt gezien. Rechtspersonen, personenvennootschappen en andere entiteiten in Nederland zijn op grond van artikel... ...lees meer

Artikel

Box 3 na het kerstarrest, de landbouwvrijstelling en inflatie

mr. A. Verduijn RB1

Het schrijven van dit artikel kent een drietal aanleidingen.Hierna wordt ingegaan op elk van deze aanleidingen. Daarna volgt een beschouwing over het verband tussen de aanpassing van de belastingheffing over inkomen uit privévermogen en de landbouwvrijstelling voor agrarisch ondernemers. 1. Inleiding De eerste aanleiding is de dit jaar op stapel staande evaluatie van de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting. Richting deze evaluatie zijn door de Algemene Rekenkamer in het Verantwoordingsonderzoek van 19 mei 2021 al enige schoten voor de boeg gelost. abonneren of dit artikel kopen.

Verduurzaming van landbouw- en voedselvoorzieningsketen en inkoopmacht van re...

mr. D.W.L.A. Schrijvershof en mr. T. Heystee1

Inkoopmacht van grote (internationale) retailers en voortdurende schaalvergroting zijn dagelijkse fenomenen in de voedseldistributieketen.  Boeren en andere producenten van voedsel ervaren hun positie tegenover afnemers dan ook vaak als zwak. In het nieuwe regeerakkoord staat dat de overheid samen met de ketenpartijen en de Autoriteit Consument en Markt ("ACM") (juridisch) bindende afspraken gaat maken om de positie van de boer in de keten te versterken. Het is nog de vraag wat het nieuwe kabinet precies onder deze afspraken verstaat. Welke  mededingingsrechtelijke bescherming is er reed... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Algemeen Boeren met toekomst De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft zich gebogen over de vraag welk overheidsbeleid boerenondernemers helpt, om binnen de duurzaamheidsgrenzen die overheid en samenleving stellen, hun toekomst vorm te geven. Met andere woorden: hoe kan de overheid bevorderen dat boeren met hun ondernemerschap een acceptabel inkomen kunnen realiseren binnen de grenzen die de leefomgeving aan hun bedrijf stelt? De beantwoording van deze vraag heeft geresulteerd in het advies Boeren met toekomst, dat naar de Tweede Kamer is g... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS