Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2022 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

 

Inleiding

Stikstofcrises

mr. D.W. Bruil

Er zijn drie stikstofcrises: de eerste crisis (de acute[1]) is veroorzaakt door de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.[2]  Met deze uitspraak werd het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – op basis waarvan nog allerlei projecten toestemming konden krijgen om de ammoniakdepositie op Natura 2000 gebieden te verhogen – van tafel geveegd. Deze crisis is ook niet meer dan dat: we mogen de natuurproblemen niet verergeren door 'plannen en projecten'. Deze uitspraak van de Raad van State is volkomen begrijpelijk in het licht van arti... ...lees meer

Artikel

'Scheurt grasland om de voedselvoorziening van het Nederlandsche Volk te verz...

mr. W.L. Valk1

Overpeinzingen naar aanleiding van een nieuwe Europese oorlog Oorlog in Europa. Wat tot voor kort ondenkbaar leek, is nu realiteit. De oorlog in Oekraïne heeft onvermijdelijk gevolgen voor de landbouw en potentieel ook voor het denken over landbouw en de rol van het agrarisch recht. Ervan uitgaande dat de oorlog tot Oekraïne beperkt blijft, is voedselschaarste (in absolute zin) niet te verwachten. Wel een ernstige ontregeling van de gewone marktverhoudingen. Naar verwachting zullen vooral diverse Afrikaanse landen dat gaan voelen, omdat men graan en ande... abonneren of dit artikel kopen.

Een Legalisatieprogramma PAS-meldingen maakt nog geen zomer

mr. dr. R.H.W. Frins en mr. R.P.C.M. van Wel1

  Het is inmiddels bijna drie jaar geleden dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) haar alom bekende uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) deed.[2] In die uitspraak oordeelde de Afdeling dat de passende beoordeling die aan het PAS ten grondslag lag niet voldeed aan de eisen die art. 6 Habitatrichtlijn (hierna: Hrl) daaraan stelt. Deze passende beoordeling vormde niet alleen de onderbouwing voor het toedelen van ontwikkelingsruimte aan natuurvergunningen, maar ook voor de ten tijde van het PAS geldende dremp... abonneren of dit artikel kopen.

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Zakelijke rechten Verjaring Beroep op bevrijdende verjaring klein landbouwperceel. Er kan volgens het Hof niet gesproken worden van bezit van perceel [sectienummer 2] door [appellant] en zijn rechtsvoorgangers nadat het perceel door Rijkswaterstaat in verband met de aanleg van de A58 door onteigening was verworven. Of Rijkswaterstaat en later de gemeente al dan niet iets met het perceel hebben gedaan is in dit verband niet relevant. Het staat de eigenaar van een perceel vrij dit aan te wenden op de wijze die hem goeddunkt, met inbegrip van het niet ge... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

GP11.837 (pacht, glyfosaatverbod, beding)

mr. D.W. Bruil

TvAR 2022/8092Centrale Grondkamer 24 maart 2022 GP11.837 Met noot van mr. D.W. Bruil Pacht   (mrs. J.H. Lieber, Th.C.M. Willemse en W.F. Boele en deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius)   (Glyfosaatverbod IV)   Glyfosaatverbod. Pacht. Bedin... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS