Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2021 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. P.P.A. Bodden
mr. H.A. van Bommel
prof. mr. D.W. Bruil
mr. W.H.G.A. Filott
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

Je zou maar ‘PAS-melder’ zijn!

mr. P.P.A. Bodden

Eén van de consequenties van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019[1] is dat activiteiten waarvoor onder vigeur van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) enkel een meldingsplicht gold, alsnog vergunningplichtig zijn geworden. In veel gevallen kan echter geen natuurvergunning voor het project worden verkregen. De Minister van LNV heeft reeds in het najaar van 2019 een oplossing in het vooruitzicht gesteld voor sommige PAS-melders. Zij heeft in haar brief van 13 november 2019[2] aan de Tweede Kamer de volgende te legaliseren cat... ...lees meer

Artikel

Geen recht op stikstofrechten voor de pachter!

mr. F. Gietema-van der Heide1

Dienen de stikstofrechten bij het einde van de pachtovereenkomst tussen de verpachter en pachter 50/50 te worden verdeeld of zijn en blijven deze rechten volledig eigendom van verpachter? Uit een eerste uitspraak van de pachtkamer[2] volgt dat de pachter bij het einde van de pachtovereenkomst geen recht heeft op de stikstofrechten die op naam van de verpachter staan. abonneren of dit artikel kopen.

De toekomst van het agrarisch recht – Rode draad - De deelname van deskundige...

mr. E.H.M. Harbers

1. AanleidingTer gelegenheid van het afscheid van Willem Bruil als bijzonder hoogleraar Agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen was er op 13 maart 2020 een afscheidssymposium georganiseerd. Op 12 maart 2020 werd die bijeenkomst geannuleerd vanwege corona. Vol optimisme kwam er snel een nieuwe datum, in juni 2020. Ook die datum ging niet door en het symposium zal naar verwachting niet meer in de destijds beoogde vorm doorgaan. De titel van het symposium was ‘De toekomst van het agrarisch recht’ met vier inleidingen. Aan de sprekers (v) is destijds gevraagd om st... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 11 augustus 2020,  ECLI:NL:GHARL:2020:6268 (...

J.W.A. Rheinfeld

(mrs. Th.C.M. Willemse, L.R. van Harinxma thoe Slooten en S.B. Boorsma en de deskundige leden mr. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius) Met noot J.W.A. RheinfeldOntbinding pachtovereenkomst.[Burgerlijk Wetboek, art. 7:322, art. 7:333, art. 7:376]Vervolg van  ECLI:NL:GHARL:2019:7068 . Persoonlijk gebruik. Beslissing na getuigenverhoor. Afdracht suikerquotum.arrest van de pachtkamer in de zaak van1[appellant sub 1/verpachter] ,wonende te [woonplaats] , [land 1] ,2. [a... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 22 december 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:10665 (...

J.W.A. Rheinfeld

(mrs. Th.C.M. Willemse, L.R. van Harinxma thoe Slooten en S.B. Boorsma en de deskundige leden mr. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius) Met noot J.W.A. RheinfeldPacht. Bewijslast.[Burgerlijk Wetboek, art. 7:376]Verpachter wil de pachtovereenkomsten laten ontbinden omdat de pachter de verschuldigde pacht niet betaalt, de exploitatie aan anderen overlaat, geen landbouwbedrijf meer heeft en de directeur van verpachter heeft bedreigd. De pachter betwist dat. Verpachter mag bewijzen dat pachter tekortschiet omdat hij geen agrarische on... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - ( ECLI:NL:GHARL:2019:9216 / ECLI:NL:GHARL:2021:1462 ) Hof Arnhem-Lee...

J.W.A. Rheinfeld

(mrs. Th.C.M. Willemse, S.B. Boorsma en D.H. de Witte en de deskundige leden ir. W.G. Nijlant en ing. C.R.M. van Wijk-Francissen) Met noot J.W.A. RheinfeldOnderverpachting.[Burgerlijk Wetboek, art. 6:104, art. 6:265, art. 7:376]Deze zaak gaat erover of de pachter zich schuldig heeft gemaakt aan verboden onderverpachting dan wel ingebruikgeving aan derden in de periode 2014 – 2016. Op grond van de in het tussenarrest genoemde feiten en omstandigheden heeft het hof geoordeeld dat de verpachter voorlopig voldoende aannemelijk ... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 14 april ...

Y. Demirci

(mr. J.E.M. Polak, voorzitter, en mr. E.J. Daalder en mr. J.M.L. Niederer, leden)Met noot Y. DemirciOmgevingsrecht. Beroepsrecht.[Eerste protocol bij het EVRM, art. 1; Verdrag van Aarhus, art. 2, art. 6, art. 9: Algemene wet bestuursrecht, art, 1:2, art. 3:2, art. 3:11, art. 3:15, art. 3:16, art. 3:46, art. 6:13, art. 8:1, art. 8:69a, art. 8:72]Bij besluit van 1 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Almelo het bestemmingsplan "Haghoek Rosarium Westeres" vastgesteld. Uit de toelichting bij het bestemmingsplan "Haghoek R... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

AlgemeenKlimaatNaar de spraakmakende uitspraak in de klimaatzaak tegen Royal Dutch Shell kan ook in dit tijdschrift worden verwezen. Vragen die aan de orde zijn: ontvankelijkheid van de vorderingen; toepasselijk recht. De uitkomst is dat RDS verplicht is om via het concernbeleid van de Shell-groep te zorgen voor CO2-reductie van de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Dat volgt uit de voor RDS geldende ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die de rechtbank heeft ingevuld aan de hand van de feiten, breed gedragen inzichten en internationaal aanvaarde standaarden. G... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Non-conformiteit bij de overdracht van agrarisch onroerend goed (fysiek)De verkoper dient aan de koper een zaak te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt. Aan dit conformiteitsvereiste is niet voldaan als de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mag verwachten. In toenemende mate wordt er geprocedeerd over gebreken die na de koop van een (agrarische) onroerende zaak opduiken. Kopers spreken verkopers daar op aan. Te denken valt aan puin in de grond, asbest, onjuiste verbouwingen, ziekten in het land, etc. Deze studiemiddag biedt een... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS