Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming

Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht

2017 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Inleiding

Ter Visie – De visie van de bestuurder op zijn eigen beloning

mr. E.C.H.J. Lokin1

Op 8 december 2016 was het zover. Acht jaar na de laatste herziening werd de nieuwe Corporate Governance Code (‘Code 2016’) gepresenteerd. Werpt men een blik op de Code 2016, dan valt de keuze op voor een thematische indeling waardoor het onderwerp beloningen een eigen hoofdstuk heeft gekregen. De beloningsprincipes en best practice-bepalingen die in dat hoofdstuk te vinden zijn, lijken op het eerste gezicht weinig nieuws te bieden.[2] Er is echter één beloningsbepaling die direct in het oog springt vanwege haar noviteit: best practice-bepaling 3.2.2 Visie bestu... ...lees meer

Artikel

Wegwijs in het Huis voor klokkenluiders

mr. F.C. van Uden1

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. De wet is het resultaat van een zware en langdurige politieke bevalling. De doelstelling is tweeledig: rechtsbescherming van klokkenluiders en het bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke misstanden.[2] Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor een nieuw bestuursorgaan: het Huis voor klokkenluiders. Hoogste tijd voor een rondleiding en taxatie. abonneren of dit artikel kopen.

Verdwijnt de status aparte van ambtenaren?

mr. P.R.M. Berends-Schellens1

1. 8 november 2016 is nu al geschiedenisHet Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op 8 november 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. De eerste Ambtenarenwet (Aw) dateert uit 1929. Al decennialang is er gedebatteerd over de vraag of de status aparte van ambtenaren gehandhaafd moet blijven. Dat hieraan nu een einde gaat komen, mag dan ook gerust historisch worden genoemd. Zeker nu tot op het laatst onzeker was of het wetsvoorstel de parlementaire eindstreep wel zou halen. Naast de wens om gelijkheid te realiseren tussen ambtenaar en werknemer op het vlak v... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Vroegtijdig inschakelen ondernemingsraad bij besluitvorming in co...

mr. L.C.J. Sprengers1

De Ondernemingskamer heeft in het najaar van 2016 twee beschikkingen gewezen die een goed inzicht geven wanneer een ondernemingsraad in een concern betrokken dient te worden bij de besluitvorming die in voorbereiding is. Ook in het geval het besluitvorming betreft in een internationaal concern waarbij deze op het niveau van buitenlandse rechtspersonen genomen wordt. In de eerste beschikking inzake SHL Engineering[2] ging het over het besluit van buitenlandse rechtspersonen om een zakenbank in te schakelen om te adviseren bij de o... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Ktr. Leeuwarden 15 november 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4935 (AF...

mr. E.K.W. van Kampen1

Deze zaak gaat in de kern over de vraag of de bepalingen van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (‘Wet Bpf 2000’) en een daarop gebaseerd verplichtstellingsbesluit kunnen worden gekwalificeerd als bepalingen van bijzonder dwingend recht, ook wel voorrangsregels genoemd, in de zin van art. 9 Verordening (EG) nr. 593/2008 (‘Rome I’).[2] Dit is een voor de praktijk zeer relevante vraag. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, zoals de kantonrechter te Leeuwarden in de onderhavige uitspraak heeft gedaan, moe... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS