Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming

Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht

2017 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Inleiding

Ter Visie - Vertrouwen in de toekomst

prof. dr. R.M. Beltzer1

Het adagium van het derde kabinet-Rutte ademt een positieve sfeer uit. Daarmee is het akkoord een kind van zijn tijd: de financiële crisis is bedwongen, het populisme heeft in Europa verloren, het (consumenten)vertrouwen stijgt en de werkloosheid daalt. Deze nieuwe realiteit vraagt om een passend pakket aan voorgenomen maatregelen die, zoals gebruikelijk, een uitvloeisel zijn van het spel van geven en nemen tussen, in dit geval, vier coalitiepartners. Dat spel heeft 225 dagen geduurd, een record, en het regeerakkoord vult 68 bladzijden. Voor de lezers van deze uitgave ga ik in op he... ...lees meer

Artikel

Annotatie - De Unifacebeschikking ( ECLI:NL:GHAMS:2017:4123 ) en de gevolgen...

mr. J.W. Boelhouwer en mr. E.T. Visser1

1. Oftewel: Ondernemingskamer 10 oktober 2017 inzake Uniface en de ondernemingsraad[2] Een recente uitspraak van de Ondernemingskamer heeft het in zich wijziging te brengen in de gebruikelijke gang van zaken bij transacties. Dit als gevolg van de extra ruimte die aan het medezeggenschapstraject moet worden toegekend. In deze annotatie bespreken wij eerst de beschikking zelf. Daarna zullen wij ingaan op de verschillende bekritiseerde onderdelen van het gevolgde traject. Zo zal onder meer aandacht worden besteed aan het fenomeen 'signing protocol' en worden de gevolgen vo... abonneren of dit artikel kopen.

Schijnconstructies, constructies en de WagwEU

prof. mr. J.H. Even en mr. A. Zwanenburg1

Bij brief van 11 april 2013 kondigde de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid L.F. Asscher (‘de Minister’) aan met diverse actieplannen te komen om ‘schijnconstructies’ te bestrijden (hierna: ‘brief aanpak schijnconstructies’).[2] Schijnconstructies zijn volgens de Minister problematisch en moeten worden aangepakt. En hoewel schijnconstructies niet grensoverschrijdend hoeven te zijn, ziet de Minister een duidelijk verband:[3] ‘schijnconstructies en malafide praktijken hebben vaak een grensoverschrijdende dimensie.’ In het als bijlage bij dez... abonneren of dit artikel kopen.

A third way for say on pay? Een visie op de invulling van say on pay bij beur...

mr. T.C.A. Dijkhuizen en mr. C.F.J. van Tuyll1

Het bezoldigingsbeleid van beursgenoteerde vennootschappen is het afgelopen decennium een kernthema gebleken bij diverse nationale en Europese initiatieven tot versterking van de corporate governance van deze vennootschappen. Het vraagstuk van de invloed van de algemene vergadering op de vaststelling van de beloning van bestuurders (say on pay) speelt in vrijwel al deze voorstellen een belangrijke rol en is dan ook onderwerp van hervormingsinitiatieven geweest. Het (voorlopig) sluitstuk is de beloningsparagraaf uit de herziene Aandeelhoude... abonneren of dit artikel kopen.

Kroniek pensioenrechtspraak 2017

mr. B. Degelink CPL1

In deze bijdrage geef ik een overzicht van de belangrijkste pensioenrechtspraak in 2017. Het aanvullend pensioen kenmerkt zich doordat er sprake is van een driepartijenverhouding waarbij betrokken zijn de werknemer, de werkgever en de pensioenuitvoerder. De werkgever en werknemer sluiten een pensioenovereenkomst (rechtsverhouding: werknemer-werkgever). De werkgever is verplicht deze pensioenovereenkomst op basis van een uitvoeringsovereenkomst onder te brengen bij een pensioenuitvoerder (rechtsverhouding: werkgever-pensioenuitvoerder). Door deze onderbrenging ontstaa... abonneren of dit artikel kopen.

Richtlijnconforme interpretatie van het Nederlands werknemersbegrip

mr. C.L. Waterman1

Het Nederlands arbeidsrecht bestaat voor een substantieel gedeelte uit een implementatie van Europese richtlijnen. Op een lidstaat rust dan ook de plicht een richtlijn in de wetgeving te implementeren. Indien richtlijnen niet op de juiste wijze worden geïmplementeerd kunnen conflicten ontstaan tussen Europese en nationale regelgeving. Deze conflicten zien niet zelden op de personele werkingssfeer van het nationale arbeidsrecht. De lidstaten zijn niet ongelimiteerd vrij in het bepalen van de personele werkingssfeer van hun arbeidsrecht wanneer een Europees werknemersb... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS