Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming

Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht

2018 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

Ter visie - Faciliteer de arbeidsvoorwaardenregeling tussen werkgever en onde...

dr. J.P.H. Zwemmer en dr. I. Zaal2

Steeds vaker passeren werkgevers de vakbonden bij collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en sluiten zij een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) met de ondernemingsraad (OR). Recent gebeurde dit bij Gall & Gall en eerder bij Jumbo en Action. Uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN volgt dat bijna 60% van de werkgevers de voorkeur geeft aan onderhandelen met de OR. Slechts ongeveer 20% van de respondenten wil nog afspraken maken met de vakbonden. Daarvoor bestaan verschillende redenen. In sommige sectoren is al jarenlang geen nieuwe cao gesloten. De laatste Cao voor de Slijterijen liep ... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Het arrest Altun e.a. (C-359/16, ECLI:EU:C:2018:63 ). Bewijskr...

mr. H.H. Voogsgeerd1

1. Geen bewijskracht van een E 101-verklaring afgegeven voor in een andere lidstaat gedetacheerde werknemers in geval van fraude. Betekenis van het rudimentaire algemene Unierechtelijke beginsel van verbod van misbruik.Het arrest gewezen door de grote kamer van het Hof van Justitie van de EU gaat over de vraag of aan de ‘ijzeren regel’ van bewijskracht van een door het thuisland afgegeven E 101-verklaring onder bepaalde omstandigheden een uitzondering kan worden gemaakt. De E 101-verklaring is een document dat wordt afgegeven door de autoriteiten van het thuisland... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Over het Albatros-arrest en hoe alleen besef van het verleden ons...

mr. N. Jansen1

In een aantal sectoren, zoals de schoonmaak en de catering, is in de cao bepaald dat bij een contractswisseling als gevolg van bijvoorbeeld een heraanbesteding door de opdrachtgever alle (of een groot deel van de) werknemers die op het project werkzaam zijn, een nieuwe arbeidsovereenkomst (onder dezelfde arbeidsvoorwaarden) aangeboden moeten krijgen bij de onderneming die het project verwerft. Met deze cao-verplichting is veelal bedoeld werknemers aanvullende bescherming te bieden met betrekking tot het behoud van werkgelegenheid bij de wisseling van een contractui... abonneren of dit artikel kopen.

De medezeggenschapsaspecten van de AVG

mr. D.J.A. Vesters en mr. C.P.C. Meyer-de Swaan1

‘Veel bedrijven niet klaar voor nieuwe privacywet’, kopte recent het NRC Handelsblad.[2] De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is al in mei 2016 in werking getreden, maar pas sinds 25 mei 2018 van toepassing op het Nederlandse bedrijfsleven. De tussenliggende periode van twee jaar moest door werkgevers en toezichthouders worden benut om zich goed voor te bereiden op de AVG. Desondanks is bij veel werkgevers pas laat het besef ontstaan dat aandacht moet worden besteed aan de AVG. Niet handelen overeenkomstig de AVG kan namelijk resultere... abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteit - De Wet arbeidsmarkt in balans

prof. dr. R.M. Beltzer1

De in 2015 in werking getreden Wet werk en zekerheid (Wwz), de eerste grote wijziging van het ontslagrecht van dit millennium, heeft van het begin af moeite gehad zichzelf geliefd te maken. De wet was nog niet in werking getreden of de kritieken zwollen al aan. De twee hoofddoelen van de wet – het eenvoudiger, begrijpelijker en eerlijker maken van het ontslagrecht en het verkleinen van het beschermingsniveau tussen ‘flex’ en ‘vast’ – zouden met deze wet niet worden gehaald. De onheilsprofeten lijken op punten gelijk te hebben gekregen. Hoewel de gewijzigde ketenregel... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS