Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming

Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht

2018 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

Ter Visie - Algoritmische discriminatie

mr. M. Jovović1

Het algoritme[2] is in opkomst. ‘Slimme algoritmes’ (‘machine learning algoritmes’) bepalen steeds vaker wie promotie krijgt of welk cv geselecteerd wordt in een sollicitatieprocedure. Dit snijvlak tussen Human Resources en informatietechnologie wordt ook wel HR-Analytics genoemd – een industrie die in Nederland nog in de kinderschoenen staat.[3] De hoeveelheid gegevens die door HR-Analytics systemen kan worden gebruikt, is duizelingwekkend te noemen. Zo bestaat een algoritme voor werving en selectie da... abonneren of dit artikel kopen.

Toegestane territoriale beperkingen en medezeggenschap in concernverband na TUI

mr. D.F. Berkhout1

In het TUI-arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ’) geoordeeld dat een beperking van een vennootschapsrechtelijke medezeggenschapsrecht tot het Duitse territoir niet in strijd is met het vrij verkeer van werknemers.[2] Het oordeel van het HvJ brengt met zich dat ondernemingen via concern-constructies afstand kunnen blijven creëren tussen medezeggenschap en zeggenschap. In deze bijdrage wordt allereerst het TUI-arrest geanalyseerd (paragrafen 2-4). Vervolgens wordt bezien wat voor gev... abonneren of dit artikel kopen.

EU-voorstel voor richtlijn voor grensoverschrijdende omzetting en juridische ...

mr. H. Koster1

Op 25 april 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, juridische fusies en splitsingen (hierna: Voorstel) gepubliceerd.[2] Dit voorstel vult de Richtlijn 2017/1132 (EU) aan met procedurele regels voor grensoverschrijdende omzetting en juridische splitsing en wijzigt de procedurele regels voor grensoverschrijdende fusie. Voorts bevat het voorstel inhoudelijke regels voor de bescherming van aandeelhouders en schuld... abonneren of dit artikel kopen.

Reactie op ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’ - Verlies de WOR niet uit...

mr. M. Westhoeve1

Deze bijdrage vormt een reactie op het artikel ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’, dat eerder in dit tijdschrift verscheen.[2] In dit artikel wordt, kortgezegd, aangegeven dat bij het implementeren van de AVG altijd instemming moet worden gevraagd aan de ondernemingsraad wanneer de ondernemer beleidsvrijheid heeft. In deze bijdrage wil ik dat standpunt nuanceren. 2. Het instemmingsrecht sub k2.1. Regeling in de zin van sub k?Terecht stellen de auteurs dat er geen sprake is van instemmingsplichtigheid wanneer de ondernemer simpelweg zij... abonneren of dit artikel kopen.

Naschrift bij de reactie van M. Westhoeve op ‘De medezeggenschapsaspecten van...

mr. D.J.A. Vesters en mr. C.P.C. Meyer-de Swaan1

“Verlies de WOR niet uit het oog”, aldus Westhoeve als reactie op ons artikel. In het bijzonder wordt gereageerd op hetgeen wij schrijven over art. 27 lid 1 sub k WOR, in welk verband door Westhoeve enige nuance wordt aangebracht. Om enig inzicht te krijgen in de reikwijdte van het instemmingsrecht wijden wij in paragraaf 2.3.1. van ons artikel enkele woorden aan sub k van art. 27 lid 1 WOR, meer in het bijzonder aan de invoering daarvan in relatie tot de toen nog geldende WPR. In dit verband verwezen wij naar de MvT. Daaruit volgt dat de materiële nor... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie - De grenzen van het agenderingsrecht en het speelveld van de aande...

mr. D.M.H. de Leeuw1

In maart 2015 vond bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag een kort geding plaats tussen Boskalis Holding B.V. (‘Boskalis’) en Fugro N.V. (‘Fugro’). Boskalis had kort daarvoor verzocht om een ‘aanbeveling’ tot ontmanteling van één van de beschermingsconstructies van Fugro als stempunt op te nemen op de agenda van de volgende algemene vergadering van aandeelhouders (‘algemene vergadering’) van Fugro. Op dat moment gingen er al geruime tijd geruchten over een mogelijke vijandige overname door... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Eneco-beschikking ( ECLI:NL:GHAMS:2018:2488 )

mr. S.R. Spoelder1

De uitspraak van de Ondernemingskamer heeft heel wat stof doen opwaaien over de toepasselijkheid van art. 30 WOR en heeft daarnaast laten zien dat men zich goed moet vergewissen welke partijen aan tafel (moeten) zitten in een zakelijke mediation. Voordat ik op art. 30 WOR en de mediation zal reflecteren, bespreek ik kort het relevante juridische kader, gevolgd door de feiten, het enquêteverzoek en het oordeel van de Ondernemingskamer. 2. Inleidend juridisch kader Op Eneco is het volledige structuurregime van toepassing. Dat betekent onder me... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Hoge Raad 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:725

mr. E.H. Damen1

In deze zaak gaat het om het besluit van Stichting Holland Casino (‘HC’) tot een rechtsvormwijziging bestaande uit 1) juridische afsplitsing van het gehele vermogen van HC naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap Holland Casino N.V. (‘HC N.V.’), waarbij alle aandelen in het kapitaal van HC N.V. na de afsplitsing in eerste instantie worden gehouden door HC en 2) de daarop volgende ontbinding van HC, waarna de Staat de aandelen in HC N.V. zal verkrijgen. 1. Procesverloop De ondernemingsraad (‘OR’) van HC heeft een negatief advi... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS