Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming

Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht

2016 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Inleiding

Ter Visie - Het DBA-debacle en de verkiezingen

prof. dr. R.M. Beltzer1

Het zal de lezer niet zijn ontgaan: al een paar jaar worstelt de politiek met het onderscheid tussen de kleine ondernemer/zelfstandige zonder personeel en de werknemer. Die worsteling uit zich vooral in de fiscale en socialezekerheidsrechtelijke sfeer. Een belangrijk thema, gezien de forse verschillen in rechten en plichten tussen deze twee categorieën werkenden. Samengevat dragen werknemers via premiebetaling bij aan de instandhouding van het sociale stelsel (sociale zekerheid en pensioen) en dienen ondernemers zich zelf te verzekeren tegen de risico’s van het (werkende) leve... ...lees meer

Artikel

Samenloop WNT en WWZ: licht in de duisternis?

mr. M. van Winden-Spaans1

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), is in 2013 in werking getreden.[2] Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. De WNT normeert (maximeert) inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak en verplicht tot openbaarmaking daarvan. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld.[3]Sinds de inwerkingtreding van de WNT zijn inmiddels bijna vier j... abonneren of dit artikel kopen.

Als franchisenemers toch werknemers blijken te zijn – de gevolgen van afschaf...

mr. J.H. Kolenbrander en mr. J.D.J. Kokje1

Sinds mei 2016 is de Verklaring Arbeidsverklaring (VAR) afgeschaft en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht geworden. De VAR betrof een verklaring van de Belastingdienst om met name opdrachtgevers en -nemers zekerheid te bieden omtrent de fiscale status van de beoogde samenwerking. Zou de samenwerking als dienstverband worden gekwalificeerd, dan had dit niet alleen naheffingen van loonbelasting door de Belastingdienst tot gevolg, maar zou de volledige arbeidsrechtelijke bescherming uit Boek 7 op de opdrachtnemer (in dat geval ‘werknemer... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Thomas Cook arrest van de Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterda...

mr. B. Kanen1

  Annotatie Thomas Cook arrest van de Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam 1 juli 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:2766 mr. B. Kanen[1] De structuurregeling (voor de B.V. art. 2:262-274 BW[2]) regelt voor grote ondernemingen de interne machtsverhoudingen. Structuurvennootschappen hebben verplicht een Raad van Commissarissen (RvC) waaraan wettelijke bevoegdheden zijn toegekend, zoals het blokkeren van bepaalde bestuursbesluiten. De kernbevoegdheden voor de RvC zijn benoeming van bestuurders (bij de volledige structuurre... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Care4Care/StiPP: vloek of zegen? Hoge Raad 4 november 2016, ECL...

mr. K. Dorenbos, mr. R. Mourits en mr. C. Waterman1

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over wat nu precies een uitzendovereenkomst is. De vraag of de allocatiefunctie (het samenbrengen van de vraag en het aanbod van arbeid) een vereiste is voor de toepasselijkheid van art. 7:690 BW, houdt de gemoederen in het land van de flexibele arbeid al geruime tijd bezig. In het langverwachte StiPP-arrest van 4 november 2016 oordeelde de Hoge Raad dat de zgn. klassieke allocatiefunctie[2] géén constitutieve voorwaarde is voor de uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW.[3] Art.... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Jumbo/FNV inzake stakingsrecht Rechtbank Amsterdam 25 februari ...

mr. S. Kremer1

De vraag die de rechter moest beantwoorden, was of FNV collectieve acties mocht organiseren in verband met de voorgenomen verkoop van de Centrale Slagerij van Jumbo in Beilen. Kort gezegd was en is FNV van oordeel dat zij in vrijheid moet kunnen bepalen wanneer het tijdstip voor collectieve acties aangebroken is, terwijl Jumbo van oordeel was en is dat de aangezegde collectieve acties disproportioneel waren, omdat het verkoopbesluit nog niet meer was dan een principieel besluit en er vanwege die reden nog geen sprake was van een concreet voornemen tot verkoop aan e... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS