Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming

Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht

2017 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Inleiding

Ter Visie – Platformarbeid: nog een reden tot rethinking van het arbeidsrecht

prof. mr. J.M. van Slooten1

Een platform bestaat doorgaans uit een hele hoop data, een algoritme, een website en een product of dienst. Er zijn altijd ten minste drie partijen betrokken: de klant, de werker en het platform. Er zijn platforms in soorten en maten. Hier gaat het mij om de werkplatforms waarop de vrucht van arbeid van een werker wordt verhandeld. Dat is niet helemaal een sluitende definitie, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. We hebben het dus niet (bijvoorbeeld) over Airbnb want dat bemiddelt bij huur en verhuur van woningen, hoewel er ook daar heus wel iemand werk verzet.[2] Er zijn diverse b... ...lees meer

Artikel

De enquêteprocedure: schorsing, ontslag en bezoldiging van de bestuurder

mr. dr. M. Holtzer en mr. C. Boersma1

In de arbeidsrechtelijke literatuur wordt met enige regelmaat geschreven over de medezeggenschapsrechtelijke kanten van de enquêteprocedure; de andere aspecten van die procedure blijven vaak onderbelicht. In dit artikel richten wij ons daarom nu op de vraag: wat kan de arbeidsrechtpraktijk nog meer met de enquêteprocedure? In onze ogen komen daar met name twee aspecten naar voren, namelijk (1) schorsing en ontslag van bestuurders en (2) bezoldiging van bestuurders en commissarissen. De grote enquêtezaken op dit terrein (denk met name aan A... abonneren of dit artikel kopen.

Tuchtrecht banken: de eerste uitspraken

mr. E.T. Visser1

De eerste tuchtrechtuitspraken van de Tuchtcommissie Banken (Tuchtcommissie) zijn gepubliceerd. In dit artikel wordt kort de achtergrond van het tuchtrecht beschreven. Daarna worden de uitspraken behandeld en vervolgens wordt stilgestaan bij de vraag of het tuchtrecht een toegevoegde waarde heeft naast het arbeidsrechtelijk kader.2. Achtergrond‘Bankmedewerkers zijn integer, deskundig en professioneel en dragen zorg voor een zorgvuldige behandeling van klanten en andere stakeholders.‘Dit credo staat in het Maatschappelijk Statu... abonneren of dit artikel kopen.

Een bonusplafond van 100% voor Brexit-instellingen?

mr. C.F.J. van Tuyll en mr. M. Hoofiën1

Met de financiële crisis vers in het geheugen en politieke eensgezindheid over het feit dat de financiële sector voor een groot deel schuldig was aan deze crisis, is in 2015 de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen aangenomen (inmiddels opgenomen in hoofdstuk 1.7 van de Wet op het financieel toezicht, de Wft). Deze wet heeft tot forse aanscherpingen geleid van het door financiële ondernemingen te voeren beloningsbeleid, daaronder begrepen de invoering van een bonusplafond van 20% van het vaste salaris.[2] Op dit 20% bonusplafond zijn overigens enkele uitzonder... abonneren of dit artikel kopen.

De ondernemingsraad en arbeidsvoorwaardenvorming: decentraliseren kun je leren

mr. N. Jansen en mr. dr. I. Zaal1

Het onderhandelen over (primaire) arbeidsvoorwaarden namens werknemers geschiedt in Nederland in het algemeen door vakbonden. De andere werknemersvertegenwoordiger – de ondernemingsraad (OR) – heeft in beginsel geen rol ten aanzien van primaire arbeidsvoorwaarden. Zo bestaat er geen wettelijk instemmingsrecht voor de OR ten aanzien van primaire arbeidsvoorwaarden en ook niet ten aanzien van secundaire arbeidsvoorwaarden indien deze inhoudelijk in de cao zijn geregeld (het primaat van de cao). De taken van de OR en de vakbonden zijn door de wetgever uitdrukkelijk ges... abonneren of dit artikel kopen.

Misbruik van faillissementsrecht bezien vanuit een geïntegreerd arbeids- en i...

mr. J.R. Everhardus en mr. I.M.G. Ultee1

De meeste vakgenoten, zowel op het gebied van het arbeids- als het insolventierecht, zullen inmiddels bekend zijn met de ‘stille bewindvoering’, ook ‘pre-pack’ genoemd. In wezen houdt een pre-pack niet meer in dan dat kort voor een verzoek tot faillietverklaring de ondernemer een beoogd curator kan betrekken bij de (heimelijke) voorbereidingen van een doorstart vanuit faillissement. De beoogd curator krijgt zo de kans om een aanstaand faillissement in relatieve rust voor te bereiden, zonder de hectiek die inherent ontstaat in geval van een... abonneren of dit artikel kopen.

Interview met prof. dr. P.T. de Beer

mr. M. van Eck en mr. P.A.M. Witteveen1

Het centrale thema van het interview met Paul de Beer betreft de toekomst van de vakbonden in een sterk verander(en)de sociaal-economische context. Vakbonden hebben het niet gemakkelijk. Ze lijken leden, terrein en invloed te verliezen, zowel ‘in de polder’, in het overleg op centraal niveau, maar ook aan het front van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Paul de Beer is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen (Henri Polak-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker en mededirecteur bij het AIAS. Hij is tevens wetenschappelijk directeur van het Wetenschappelijk Bure... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS