Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2003 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. B.J. Drijber
mr. F. Elskamp
mr. dr. H.P.A. Knops
mr. P.I.W.R. Maandag
mr. M.W.F. Oosterhuis
drs. C.M.A. Prins
dr. T. Vanden Borre

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Artikel

Automatic Termination van groothandelsovereenkomsten in elektriciteit en gas:...

mr. S.T. Kraijenbrink en mr. B. de Wit

De groothandel in elektriciteit en gas is een hachelijke onderneming1. De commerciële risico’s op de groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas zijn aanzienlijk: de markt is volatiel en marktpartijen zijn bovendien vaak gedwongen om op meerdere markten tegelijk actief te zijn. Zo is een elektriciteitsproducent bijvoorbeeld actief op de markt voor elektriciteit voor verkoop van zijn product en op de markten voor gas, olie, kolen en biomassa voor de inkoop van zijn brandstoffen. Daarnaast kan hij nog in valuta handelen om koersrisico’s af te dekken: elektriciteitsprijzen luiden in ... abonneren of dit artikel kopen.

De gevolgen van de voorgenomen wijziging van de Faillissementswet voor de lev...

mr. P. Keijsers en mr. R.C. Hartendorp

Onlangs heeft de Tweede Kamer het wetvoorstel met betrekking tot de wijziging van de Faillissementswet1 (het ‘Wetsvoorstel’) behandeld. Het is niet onwaarschijnlijk dat het wetsvoorstel in de loop van dit jaar van kracht zal worden. Onderdeel van dit wetsvoorstel is de toevoeging van een tweetal artikelen, die tot gevolg hebben dat een energieleverancier tijdens faillissement dan wel surseance van betaling van haar afnemer (die een consument, onderneming, producent of zelf leverancier kan zijn) geen gebruik mag maken van het opschortingsrecht dat de leverancier heeft op basis van ... abonneren of dit artikel kopen.

Back to the Future: The Direction of U.S. Energy Law and Policy under preside...

mr. M.M.P.E. Reints

Professor Rock Pring heeft op donderdag 20 februari 2003 in het Academiegebouw in Leiden een voordracht gegeven getiteld ‘Back to the Future: The Direction of U.S. Energy Law and Policy under President George W. Bush’. Rock Pring is hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de University of Denver en doceert onder andere staats- en bestuursrecht, milieurecht en mijnrecht en is daarnaast meer dan 30 jaar advocaat geweest. Het onderstaande is een korte weergave van de lezing van professor Pring. abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteiten en signaleringen

mr. dr. Martha M. Roggenkamp

Rapporten en overige publicaties In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteiten en signaleringen

mr. dr. Martha M. Roggenkamp

Artikelen in andere tijdschriften Met deze rubriek wordt beoogd een overzicht te bieden van artikelen over aspecten van het energierecht in andere tijdschriften, zowel Nederlandse als buitenlandse. Suggesties voor verwijzingen naar andere dan de onderstaande tijdschriften worden door de redactie op prijs gesteld. abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteiten en signaleringen

mr. dr. Martha M. Roggenkamp

Boekbesprekingen In de rubriek boekbesprekingen worden steeds één of meerdere boeken besproken. Voor dit nummer worden twee handboeken besproken die een overzicht bieden van de ontwikkelingen van het energierecht in twee verschillende jurisdicties. Dit betreft het boek Energy Law in Europe – National, EU and International Law and Institutions en het boek Energy Law and Policy for the 21st century dat een overzicht biedt van het energierecht in de Verenigde Staten. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Stichting Duinbehoud / de Ministerraad

mr. P.J.M. Koning

Samenvatting De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft op 4 oktober 2001 ingestemd met het kabinetsstandpunt inzake de planologische kernbeslissing Locatiekeuze Demonstratieproject Near Shore Windpark, tevens partiële herziening Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. De Eerste Kamer heeft het kabinetsstandpunt niet binnen vier weken behandeld, zodat zij, aldus de Afdeling, geacht wordt daarmee te hebben ingestemd. De tekst van de planologische kernbeslissing is opgenomen in het op 3 december 2001 vastgestelde deel 4 van de Project-planologische kernbeslissing Locatieke... abonneren of dit artikel kopen.

Persberichten van de Europese Commissie

mr. P.J.M. Koning

De Europese Commissie heeft recentelijk een aantal persberichten gepubliceerd, waarin zij uiteenzet hoe zij de beginselen van het Europese mededingingsrecht in de gassector toepast. Deze bijdrage besteedt aandacht aan vier interessante zaken, die illustreren op welke wijze de Commissie door de toepassing van het algemene mededingingsrecht het proces van liberalisering in de gassector bevordert. De eerste twee zaken betreffen de mededinging op de markt voor de productie en de groothandel van gas (upstreammarkt). De andere twee zaken betreffen de mededinging op de markt voor de leve... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. drs. J.E. Janssen

Europa Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/92/EG en Richtlijn 98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en aardgas (COD(2001), 0077); Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit (COD(2001), 0078). abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

mr. drs. J.E. Janssen

Europa Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasuitstootrechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/91/EG van de Raad (COD(2001), 0245) abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

mr. drs. J.E. Janssen

Europa Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van warmte/krachtkoppeling op basis van vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt (COD(2002), 0185) abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

mr. drs. J.E. Janssen

Europa Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende coördinatie van de maatregelen met betrekking tot de continuïteit van de voorziening met aardolieproducten (COD(2002), 0219); Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening (COD(2002), 0220) abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

mr. drs. J.E. Janssen

Europa Beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 1254/96/EG tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector (COD(2001), 0311) Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2336/95 van de Raad tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken (COD(2001), 0226) abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

mr. drs. J.E. Janssen

Nederland Wetgeving Wijziging van de Overgangswet elektriciteitsproductiesector i.v.m. de financiering van de tegemoetkoming aan de elektriciteitproductiesector uit de algemene middelen en van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet omwille van de correctie van enkele tariefbepalingen alsmede in verband met een tijdelijk verbod van privatisering van netwerkbedrijven. abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

mr. drs. J.E. Janssen

Nederland Wetgeving Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (nadere regels voor netbeheerders en voor privatise- ring en enkele voorzieningen in geval van wanbeheer van een net). abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

mr. drs. J.E. Janssen

Nederland Wetgeving Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (‘wetsvoorstel MEP’). abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

mr. drs. J.E. Janssen

Nederland Wetgeving Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de bevordering van de opwekking van duurzame elektriciteit. abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

mr. drs. J.E. Janssen

Nederland Wetgeving Voorstel van wet van het lid Vos tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit. abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

mr. drs. J.E. Janssen

Nederland Wetgeving Partiële herziening Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (BritNed Interconnector). abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS