Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2017 nr. 3

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

Dit NTE-nummer voorziet in twee afleveringen van langlopende (soap)series in de energiesector: de splitsingsprocedures en de vaststelling van de WACC voor de tariefregulering van netbeheerders. Dr. mr. H.P.A. Knops annoteerde het eindarrest van het Gerechtshof Amsterdam in twee parallelle procedures over de splitsingswet (Wet onafhankelijk netbeheer). De beide betrokken energiebedrijven hebben sinds 2009 een reeks van rechterlijke uitspraken uitgelokt vanwege hun verzet tegen de verplichte splitsing van hun netbeheer- en commerciële activiteiten. Deze serie kent voor geen va... ...lees meer

Artikel

What the WACC?

mr. drs. J.E. Janssen1

De titel van dit artikel verwijst naar de verzuchting die menig manager van een gereguleerd bedrijf slaakt bij de vaststelling van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvergoeding (weighted average cost of capital of WACC) door de toezichthouder. In dit artikel bespreekt de auteur de toepassing van de WACC in de Nederlandse energietransportsector. Daarbij zal eerst het wettelijke kader worden geschetst, daarna volgt een toelichting op de verschillende elementen van de WACC en ten slotte wordt de toepassing van de WACC in de energietransportsector besproken. abonneren of dit artikel kopen.

Ook EVRM houdt splitsing niet tegen - Annotatie bij Hof Amsterdam 1 november...

dr. mr. H.P.A. Knops1

1. EssentieDeze annotatie betreft twee parallel behandelde zaken over de ‘splitsingswet’ (Wet onafhankelijk netbeheer)[2] van Eneco Holding N.V. (hierna: Eneco)[3] en Delta N.V. (hierna: Delta)[4] tegen de Staat. Beide bedrijven verzetten zich tegen de door deze wet verplichte vorm van splitsing van netbeheeractiviteiten enerzijds en commerciële activiteiten anderzijds (het ‘groepsverbod’). Na de Rechtbank[5] en het Gerechtshof Den Haag[6] is de zaak na cassatie door de Hoge Raad[7] terugverwezen naar het Gerechtshof Amsterdam. De Hoge Raad oordeelde dat het groepsverbod verenig... abonneren of dit artikel kopen.

Vraagstukken bij de transitie in de energievoorziening in Canada

prof. mr. D.A. Lubach1

In mei van dit jaar was ik door een samenloop van omstandigheden in de gelegenheid de jaarlijkse conferentie van CAMPUT in Vancouver bij te wonen. Dit acroniem staat voor Canadian Association of Members of Public Utility Tribunals opgericht in 1976. De naam van deze organisatie is in 2011 gewijzigd in Canada’s Energy and Utility Regulators maar de naam CAMPUT is gebleven. De missie van deze organisatie is de kwaliteit van de regulering van de energievoorziening in Canada te bewaken , waar nodig te verbeteren en te harmoniseren. Dit laatste is een uitdaging omdat alle Canadese provincie e... abonneren of dit artikel kopen.

Verplichting tot energiebesparing door de industriële sector - Verslag bijeen...

mr. J. Lameijer1

Op 19 mei jl. vond ten kantore van Eversheds Sutherland in Rotterdam de ledenbijeenkomst van de NeVER plaats waarin de verplichting tot energiebesparing door de industriële sector centraal stond. Kernthema was de invulling, uitwerking in regelgeving en realisatie van de besparingsdoelstelling die uit het Energieakkoord (2013) voortvloeit en de rol van overheid, sectoren en individuele bedrijven daarin.Voor de bijeenkomst was een drietal sprekers bereid gevonden een bijdrage te leveren aan het debat, ieder vanuit een eigen invalshoek: Erik Klooster, directeur van de Vereniging Nederl... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie (NTE 2017/34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44)

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

NTE 2017/34 Rechtbank Overijssel, 23 maart 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:5326 inzake Gasunie Transport Services B.V. tegen de gemeente Deventer Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS) heeft een aantal gasleidingen in en op de gronden van de gemeente Deventer. In maart 2014 heeft de gemeente Deventer GTS bericht dat zij voornemens is een algemene verordening ondergrondse infrastructuur (hierna: AVOI) en een verlegregeling voor kabels en leidingen in gemeentegrond in te voeren met een geplande inwerkingtreding per 1 januari 2015. Deze regelgeving zal in de plaats komen... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., G.J. Kreeft LL.M., mr. D. Kuiken, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en mr. C.G. Verburg1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.Autoriteit Consument & Markt (ACM)Overname de Zeeuwse Netwerkholding N.V. door StedinOp 31 maart 2017 publiceerde ACM een concentratiemelding voor de overname van de Zeeuwse Netwerkholding N.V. (Delta Netwerk Groep, DNWG) door Stedin Holding N.V. (Stedi... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS