Tijdschrift voor Financieel Recht

2020 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

Voorwoord

prof. dr. E.P.M. Joosen, mr. R.E. Labeur en mr. drs. S.M.C. Nuijten

Deze special heeft de Wwft als onderwerp, de wet die tot doel heeft de financiële grens tussen de boven- en de onderwereld te versterken. Die wet heeft tot doel alle handelingen tegen te gaan waarbij wordt witgewassen, of het nu geld, voorwerpen of rechten betreft. De publieke, politieke en toezichthouders belangstelling voor dit onderwerp is met name de laatste jaren sterk toegenomen. De in deze special opgenomen bijdrage van mr. drs. S.R. van Breukelen en prof. mr. C.W.M. Lieverse biedt een mooi overzicht van de ontwikkelingen in de regelgeving op dit gebied. Door de Wwft ... ...lees meer

Artikel

De Wwft: de stand van zaken van de anti-witwaswetgeving voor de financiële se...

mr. drs. S.R. van Breukelen en prof. mr. C.W.M. Lieverse1

De implementatie van de vierde en vijfde anti-witwas (hierna: AML) richtlijn betekent een verdere aanscherping van de poortwachtersfunctie van financiële ondernemingen en trustkantoren. In dit artikel bespreken wij de stand van zaken van de anti-witwaswetgeving voor de financiële sector, in samenhang met de verplichtingen die voor de financiële sector voortvloeien uit de sanctiewetgeving. Wij bespreken de reikwijdte van de anti-witwaswetgeving, de verplichtingen tot cliëntenonderzoek en de meldingsplicht, alsmede de hoofdlijnen van het toezicht en de (strafrechtelijke) handhaving. Ook de... abonneren of dit artikel kopen.

De Wwft voor asset managers - Praktische handvatten en lessons learned voor f...

mr. T.W.G. de Wit1

In dit artikel bespreekt de auteur verschillende lessons learned uit de praktijk en biedt de auteur handvatten die asset managers op weg kunnen helpen om invulling te geven aan de Wwft. De auteur beoogt hierin niet uitputtend te zijn, maar enkel handvatten te bieden ten aanzien van onderwerpen waar in de praktijk regelmatig vragen over bestaan. Voor de opzet van het artikel wordt de chronologische structuur van de Wwft aangehouden, waarbij de auteur eerst kort iets zegt over de relevante beschikbare guidance ten aanzien van de Wwft en afsluit met een aantal opmerkingen over de wijze waar... abonneren of dit artikel kopen.

Neveneffecten van de Wwft

mr. drs. J. van Bekkum1

Banken zeggen in toenemende mate bankrelaties op van bedrijven waarbij geen specifieke integriteitsproblemen spelen, maar waarop enkel bepaalde risicofactoren voor witwassen van toepassing zijn. Vanuit het perspectief van de klant komt het geregeld over alsof de bank het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft uitvoert met als doel opzeggingsgronden te vinden of te construeren. Veel opzeggingen kunnen de civielrechtelijke toets niet doorstaan. Dit wellicht begrijpelijke gedrag van banken heeft negatieve effecten voor individuele bedrijven, zoals de uitsluiting van bonafide bedrijven van h... abonneren of dit artikel kopen.

Administratief gedoe met de Wwft en de AVG

mr. R. Steenbergen1

In dit artikel wordt stilgestaan bij de verplichtingen uit de AVG en de Wwft. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen beide regelingen wordt besproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de implementatie van beide regelingen en aan enkele praktijkvoorbeelden. abonneren of dit artikel kopen.

FinTech, BigTech en de antiwitwaswetgeving

prof. dr. E.P.M. Joosen1

In dit artikel ga ik in op de antiwitwaswetgeving vanuit het perspectief van de FinTech en BigTech bedrijven die rollen vervullen in het aanbieden van betaalproposities aan cliënten. Vaak zijn dergelijke ondernemingen in de opstartfase vrijgesteld van het financiële toezicht. Maar dat is niet het geval voor de regels van de Wwft, Sanctiewet 1977 of de Europese Verordening betreffende counter-terrorisme van 2011. Ik ga in op de moeilijk leesbare relatie tussen de bepalingen van de anti-witwasregelgeving en die van het financieel toezicht. Ik wijs ook op de onvolkomenheden van he... abonneren of dit artikel kopen.

Variabele rente bij consumentenkrediet, een update

mr. C.H.D.W. van den Borne-Verheijen1

Variabele rente bij consumentenkrediet is de afgelopen jaren veelvuldig het onderwerp van kritische consumentenprogramma’s geweest.[2] Het lijkt zo eenvoudig: een variabele rente is een rente die kan wijzigen. Maar op deze, op het eerste gezicht eenvoudige bevoegdheid van de kredietverstrekker om de rente te wijzigen, is een wereld aan wisselende (Europese) wet- en regelgeving en (Europese) jurisprudentie van toepassing. In dit artikel worden deze wet- en regelgeving en (Europese) jurisprudentie op een rij gezet. Consumentenkrediet is krediet dat door... abonneren of dit artikel kopen.

Symposiumverslag ‘Tuchtrecht in de financiële sector’

mr. drs. L. Stortelder1

Op 23 januari 2020 is door de Financieel Juridische Reeds in samenwerking met DSI een seminar georganiseerd over het tuchtrecht in de financiële sector. Ter gelegenheid van dit seminar werd de bundel ‘Tuchtrecht in de financiële sector’ gepresenteerd waaraan auteurs met verschillende achtergronden (instellingen, toezichthouders en de advocatuur) een bijdrage hebben geleverd. Ook werd tijdens het seminar het tuchtrecht in de financiële sector door diverse prominente sprekers – soms kritisch – vanuit verschillende invalshoeken beschouwd. Het seminar vond plaats bij Euronext in Amsterdam wa... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënConsultatie Wijzigingsregeling overdragen van vorderingen uit hoofde van een kredietovereenkomstOp 24 december 2019 is de Wijzigingsregeling overdragen van vorderingen uit hoofde van een kredietovereenkomst ter consultatie aangeboden. De wijzigingsregeling beoogt de artikelen in de Vrijstellingsregeling Wft aan te passen die betrekking hebben op het overdragen van vorderingen uit hoofde van een kredietovereenkomst. De definitie van kredietbeheerder zou op grond van dit voorstel vervallen en in het herschreven... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. R.J.C. Goudswaard, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen, mr. T.B. Klerks, mr. N. Dekker en mr. W.M.A. Pronk[1]GerechtshovenGerechtshof Arnhem-Leeuwarden24 december 2019 ECLI:NL:GHARL:2019:11184Apellant / Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’) – EK[2]Tussen Dexia en Appellant is zowel in 1997 als in 2000 een effectenleaseovereenkomst gesloten. Appellant was ten tijde van het sluiten van de overeenkomsten gehuwd. De overeenkomst uit 2000 (‘ove... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS