Tijdschrift voor Curatoren

2017 nr. 1

Inleiding

De curator en de huurovereenkomst: van slakkengang naar ratrace!

mr. W.J.G. Smits1

Curatoren zaten in het verleden regelmatig in een lastige spagaat bij de vraag of een huurovereenkomst al dan niet moest worden opgezegd: door laten lopen van de huur betekende oplopende boedelkosten, opzegging kon op basis van het zogenaamde toedoen-cirterium[2] eveneens leiden tot forse boedelschulden. De curator deed er veelal goed aan de huurovereenkomst niet op te zeggen en te wachten op een opzegging van de verhuurder. Met het arrest Koot Beheer/Tideman q.q.[3] is een einde gekomen aan dat dilemma. De Hoge Raad is teruggekomen van het toedoen-criterium en heeft het aantal boedelsch... ...lees meer

Artikel

Een analyse van in 2016 beëindigde faillissementen

mr. R. Dufour1

Ergens rond maart 2016 ben ik publicaties in het Centraal Insolventieregister (CIR) gaan bijhouden om daaruit enige statistische gegevens te destilleren. Pas halverwege 2016 ben ik ook de KEI-verslagen gaan bijhouden, maar nog niet systematisch genoeg om daar goede gegevens uit te verkrijgen. Gegevens uit de KEI-verslagen zijn dus niet meegenomen. De bronnen die ik heb geraadpleegd zijn: rechtspraak.nl, advocatenorde.nl en Insolad.nl. Ik heb een relationele database gebruikt met faillissementen, publicaties, adressen en curatoren. Deze databank is niet openbaar, ... abonneren of dit artikel kopen.

Rentekas-BTW en de oneigenlijke/contractuele lossing

mr. J. Wind1

1. Intro[2] De Rentekas-BTW is in een faillissement alleen nog maar aan de orde in die situaties waarbij in het kader van een oneigenlijke/contractuele lossing activa van de gefailleerde, waarop een pandrecht rust,[3] worden verkocht aan een niet-OB-ondernemer.[4] Wat mij betreft – en dat heb ik hierna uitgewerkt – mag een curator niet meewerken aan een oneigenlijke/contractuele lossing, indien daardoor Rentekas-BTW voor de boedel ontstaat, waardoor de Rentekas-BTW in een faillissement helemaal geen issue meer is. ... abonneren of dit artikel kopen.

Reactie op ‘Eigendomsvoorbehoud en afkoelingsperiode: de ETAM-casus’

mr. M.J.H. Vermeeren en mr. F.Th.P. van Voorst1

Met veel interesse lazen wij de annotatie van mr. J. Wind bij het vonnis van 20 april 2016 van de Rechtbank Den Haag in het vierde nummer van 2016 van dit tijdschrift. Het vonnis ( ECLI:NL:RBDHA:2016:9398 ) is net als het herstelvonnis ( ECLI:NL:RBDHA:2016:12659 ) inmiddels gepubliceerd op rechtspraak.nl. Graag maken wij van de mogelijkheid gebruik om op persoonlijke titel een paar opmerkingen bij de noot van mr. Wind te plaatsen.De Rechtbank Den Haag oordeelt dat in het algemeen wordt aangenomen dat de curator tijdens de afkoelingsperiode eigendommen van derden mag vervr... abonneren of dit artikel kopen.

Wetsvoorstel beperking gemeenschap en wijziging Faillissementswet: een rekenk...

mr. J. Floris1

Hoewel het ‘oude’ regime van de vermogensrechtelijke onderlinge verhouding tussen echtgenoten pas vijf jaar oud is (sinds 2012), loopt ons systeem maatschappelijk bezien flink uit de pas. Tijd voor verandering, zo vindt ook de wetgever. Binnen enkele maanden zal (waarschijnlijk) het wetsvoorstel dat de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt door de Eerste Kamer geloodst worden. Kern van het voorstel is om niet (langer) gemeenschappelijk te maken wat van nature privé is. Dat heeft implicaties voor het verhaal van schuldeisers indien één van de partners failleert, hoewel de exacte rei... abonneren of dit artikel kopen.

Overzicht rechtspraak faillissementsrecht december 2016/januari 2017

prof. mr. A.W. Jongbloed

Hoge Raad 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2729 ; NJ 2017/19 (De Krom c.s./ mr. Van Logtestijn q.q.)Prejudiciële vraag ex art. 392 Rv over de uitleg van art. 37 Fw. Verliest de curator bij het niet gestand doen van een overeenkomst ook het recht om nakoming te vorderen van prestaties waarvoor de gefailleerde de tegenprestatie reeds heeft verricht? Is sprake van een vordering van de boedel uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking voor ten dele verrichte prestaties? 3.5.1 De vragen houden verband met de betekenis die art... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS