Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2022 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L. in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Inleiding

MKB audits vragen om een persoonlijke benadering!

prof. dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA1

Op 9 juni 2022 sprak ik mijn oratie 'Reflecties op de Relatie' uit[2]. De accountant wordt geacht een onafhankelijke rol in de maatschappij te vervullen ten aanzien van de rechtspersoon of onderneming waarvan de jaarrekening wordt gecontroleerd. De onafhankelijkheid van de accountant wordt traditioneel geduid vanuit de agency theorie. In mijn oratie heb ik betoogd dat deze theorie nog steeds gangbaar is, maar dat een meer sociologisch georiënteerd perspectief in bepaalde situaties een goed alternatief kan vormen en zelfs potentie heeft om – ondanks dat de accountant dichter op... ...lees meer

Artikel

Jurisprudentieoverzicht 2021

mr. drs. A.G. de Neve1

Deze jurisprudentiebespreking 2021 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving van jaarrekeningenrechtelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid alsmede op de meer materiële aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder geschillen over de toepassing van het groepsregime ex artikel 2:403 BW en jaarrekeningprocedures.  In 2021 is het aantal belangwekkende uitspraken op het gebied van het jaarrekeninge... abonneren of dit artikel kopen.

Geheimhoudingsclausules versus jaarrekeningverplichtingen

dr. B. Kamp RA1

In het handelsverkeer is het niet ongebruikelijk om vanwege commerciële belangen het bestaan van bepaalde overeenkomsten of details daarvan buiten de openbaarheid te houden. Soms is het belang van niet-openbaarmaking zo groot dat partijen nadrukkelijk een geheimhoudingsclausule overeenkomen. Maar wat te doen als de jaarrekeningregelgeving nadrukkelijk wel de vermelding van deze informatie verlangt? Daar waar vertrouwelijkheid van overeenkomsten van bijzondere betekenis is, kunnen in contracten bepalingen worden opgenomen in bewoordingen zoals: "Partijen zullen de ... abonneren of dit artikel kopen.

Wettelijke reserve omrekeningsverschillen

A. Dieleman RA1

Dit artikel gaat in op enkele onderwerpen die samenhangen met de wettelijke reserve omrekeningsverschillen die op basis van art. 2:389 lid 8 BW gevormd moet worden voor waardemutaties van deelnemingen in andere valuata dan euro in verband met de omrekening van het eigen vermogen en resultaat in die deelneming. Daarbij besteed ik tevens aandacht aan de samenloop met de wettelijke reserve deelneming van art. 2:389 lid 6 BW. In de praktijk rijzen met betrekking tot de wettelijke reserve omrekeningsverschillen – ook door de (optionele) samenloop met de wettelijke reserve deel... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Vertrouwelijkheid en bewijslast botsen: tuchtrechtelijke gevolgen van het in ...

mr. L.A. van Amsterdam en mr. K.W.G. Heesterbeek1

Een annotatie bij CBb 1 maart 2022, ECLI:NL:CBB:2022:89 Een partij die zich in een civiele procedure beroept op de rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten draagt daarvan op grond van art. 150 Rv in beginsel de bewijslast. In meer algemene zin rust op procespartijen de verplichting de voor een rechtelijke beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren (art. 21 Rv). Bewijslastverdeling en waarheidsplicht kunnen tot vragen leiden daar waar rechtsbijstand wordt verleend aan tot geheimhouding gehouden partijen, zoals accountants en ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. Q.H. van Vliet en prof. dr. C. Camfferman RA

Binnenlands   RJ-Uiting 2022-8 "Alinea's hoofdstuk 212 Materiële vaste activa" In RJ-Uiting 2021-14 "Ontwerp-alinea's hoofdstuk 212 Materiële vaste activa" zijn voorstellen gedaan om in hoofdstuk 212 'Materiele vaste activa' verduidelijkingen aan te brengen. De commentaren die zijn ontvangen op deze RJ-Uiting 2021-14 zijn verwerkt en worden besproken. Deze commentaren hebben vooral geleid tot tekstuele aanpassingen. De verduidelijkingen in hoofdstuk 212 zien vooral op i) het onderscheiden van belangrijke bestanddelen van een actief en de ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS