Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2018 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

M.J.J.M. Essers

Redactie

mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. C. T. Dekker
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. L. Haasbeek
mr. M. C. van Heezik
mr. P.A.E.M. Hogenhuis
prof. mr. P.H.L.M. Kuypers
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. A.A. al Khatib
mr. E.M.M. Besselink
mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. J. Fredriksz
mr. A.A. Geelhoed
A.F. Gunn MA LL.M
mr. P. Kampschreur
mr. H.C. Lejeune
mr. A. Looijestijn-Clearie
prof. mr. dr. R.H.C Luja
mr. dr. N. Saanen
mr. H.C. van Scherpenseel

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

Inleiding

Redactioneel

mr. M.J.J.M. Essers

Toen we vernamen over de ernstige ziekte van ons redactielid Bart Hessel, ontstond na het verwerken van de eerste klap al snel het idee om Bart met een speciaal ‘Hesselnummer’ te eren voor zijn inzet voor het staatssteunrecht. De auteurs die we daarvoor benaderden stemden stuk voor stuk meteen in. Er kwamen zelfs spontane verzoeken om een bijdrage te mogen leveren aan dit bijzondere nummer. De betrokkenheid van de auteurs onderstreept niet alleen de betekenis van Bart Hessel voor het rechtsgebied. De persoonlijke noten in menige bijdrage verraden ook de waardering van de aute... ...lees meer

Artikel

Bart Hessel aan de wieg van Europa decentraal

mr. drs. A. Wissink en I. Jozepa1

1. Bart Hessel en Europa decentraal.   Het is momenteel niet meer voor te stellen dat er een tijd was dat Europese wet- en regelgeving een ondergeschikte rol speelde in het beleid van decentrale overheden. Toch was dit eind van de vorige eeuw het geval. De invloed van Europese wet- en regelgeving in Nederland was geen prioriteit voor gemeenten, provincies en waterschappen. En bij departementen stond het betrekken van decentrale overheden bij hun inzet in Brussel ook niet op de kaart. Toch was de invloed van Europese regels op gemeenten, provincies en waterschappen ... abonneren of dit artikel kopen.

De markt en decentrale overheden: tussen EU-staatssteun en de Wet Markt en Ov...

mr. P.B. Gaasbeek, mr. K. Hellingman en prof. mr. J.W. van de Gronden1

Bij het mededingingsregime denken we in de eerste plaats aan regels voor ondernemingen: het kartelverbod, het verbod op misbruik van een economische machtspositie en controle op machtsvorming door concentraties. Die gelden ook voor overheidsondernemingen. In het Europese recht zijn daar nog mededingingsregels voor overheden aan toegevoegd, die het mogelijk maken dat de Commissie toezicht houdt op nationale steunmaatregelen. In het nationale recht is met de invoering van de Wet Markt en Overheid een vergelijkbaar toezicht geïntroduceerd in de Mededingingswet. V... abonneren of dit artikel kopen.

In hoeverre zijn financiële voordelen voor marktpartijen ter bevordering van ...

prof. dr. ir. A.G. Bregman1

Bij gebiedsontwikkeling is sprake van een (en doorgaans van meerdere) transacties tussen overheden en marktpartijen. In het Juridisch handboek Gebiedsontwikkeling wordt het fenomeen gebiedsontwikkeling als volgt omschreven: ‘Gebiedsontwikkeling is een integraal, ruimtelijk veranderingsproces, mede in relatie tot het daarop volgende beheer, waarbij de bestemming en/of de inrichting zodanig wijzigen dat daarvoor van overheidswege in elk geval planologische medewerking noodzakelijk is en daarnaast zowel aan publieke als aan private zijde sprake is van privaatrechtelijke... abonneren of dit artikel kopen.

Decentrale overheid, prof. mr. B. Hessel en de Dienstenrichtlijn

mr. P.A.E.M. Hogenhuis en prof. dr. S.A. de Vries1

‘Maakt u zich de betekenis van Europese wetgeving voor decentrale overheden eigen: wees Europabewust! Redeneer vanuit het vrij verkeerrecht en de daarin besloten kansen[2] bij het vormgeven van uw decentrale beleid.’ Dit adagium heeft prof. mr. B. Hessel, Europa-instituut van de Universiteit van Utrecht, onvermoeibaar onder de aandacht gebracht en voor de duiding en aandacht voor de Dienstenrichtlijn zijn we hem veel dank verschuldigd.Hij zorgde als een ware verbinder, in co-creatie met vele schrijvers voor een niet aflatende stroom van bijeenkomsten, publicaties en individuele pr... abonneren of dit artikel kopen.

Van belemmeringen naar kansen: Europees recht beleidsmatig benaderd

prof. mr. A. Gerbrandy en mr. W.A. Janssen1

In het Tijdschrift voor Staatssteun heeft Bart Hessel regelmatig gepubliceerd, over – natuurlijk – staatssteun, vooral in relatie tot decentrale overheden.[2] Dat paste bij de leerstoel die hij aan de Universiteit Utrecht bekleedde tot aan zijn emeritaat: Europees recht en decentrale overheden. Uit die titel blijkt direct al dat de belangstelling van Bart Hessel zich niet beperkt tot het staatssteunrecht. Integendeel: heel het Europese recht, bezien vanuit het perspectief van het effect daarvan op, en gebruikmaken daarvan door, decentrale overheden, kan op zijn bela... abonneren of dit artikel kopen.

Aanbesteden zonder wet: de Algemene Groeps-vrijstellingsverordening en aanbes...

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers1

Normaal gesproken wordt de verplichting een aanbestedingsprocedure te volgen geassocieerd met de Aanbestedingswet 2012. Bestaat geen aanbestedingsplicht krachtens deze wet, dan voelen overheden zich niet verplicht om aan te besteden. Daarbuiten komen echter ook in toenemende mate verplichtingen voor om een aanbestedingsprocedure te volgen. Een recente ontwikkeling is de verplichting tot het betrachten van transparantie bij schaarse rechten. Een verdeling van schaarse rechten wordt in beginsel niet beheerst door de Aanbestedingswet 2012, omdat de overheid geen werken ... abonneren of dit artikel kopen.

Vader van het Nederlandse staatssteunbewustzijn

mr. A.H.G. van Herwijnen, mr. R.J.W.M.M. van Lotringen en mr. D.R. Ninck Blok1

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we veelvuldig van de kennis en kunde van Bart Hessel gebruik kunnen maken. Vooral de manier waarop hij met rake typeringen het bewustzijn van staatssteunrisico’s bij medewerkers van het rijk, gemeenten en provincies heeft bevorderd blijft ons bij. Hij heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan dat staatssteunbewustzijn. Ook reikte hij oplossingen aan. Zo concreet mogelijk, zonder daarbij de verantwoordelijkheid van de overheden voor een zelfstandige afweging van belangen en juridische risico’s over het hoofd te zien.... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

oktober t/m december 2017 abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. L. Ament en mr. J. Fredriksz1

Besluiten ACM Rechtbank Rotterdam, 2 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8253Inzake : exploitatie sportaccommodaties gemeente Nuth Feiten De gemeente Nuth is eigenaar van een sporthal in Nuth en gymzalen in Hulsberg. Deze worden door Gitek Sport B.V. (Gitek) geëxploiteerd. Bij brief van 11 maart 2016 heeft Sportcentrum Hulsberg V.O.F. (eisers) aan de gemeenteraad medegedeeld dat deze exploitatie een situatie van oneerlijke concurrentie oplevert. In reactie hierop heeft de gemeente Nuth in een brief va... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. M. Aalbers1 en mr. L.E.A. Thomsin mr. dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus

mr. M. Aalbers[1] en mr. L.E.A. Thomsin (Europees) mr. dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus(Nederland) oktober /m december 2017 Europees HvJ EU, 9 november 2017, zaak C-481/16 Commissie t Griekenland (Larco) Inzake: Niet–nakoming, terugvordering, onverenigbare staatssteun Feiten en middelen: De Commissie verzoekt het Hof om Griekenland te veroordelen voor het niet-nakomen van Besluit 2014/539 tot terugvordering van 136 miljoen euro aan onverenigbare staatssteun van het mi... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. M. de Wit

Cursussen / SeminarsInteractive Forum on EU State Aid LawDatum: 14-15 juni (forum) Locatie: KopenhagenOrganisator: The European State Aid Law Institute / Lexxicon PublisherEuropean Seminar State Aid for Environmental and Energy ProjectsDatum: 23-24 april 2018 Locatie: BerlijnOrganisator: European Academy for Taxes, Economics & Law State Aid Requirements for SGEIDatum: 7-8 mei 2018Locatie: BrusselOrganisator: LexxiconDriedaagse Staatssteun, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrechtD... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Bart Hessel

1996 Universitair hoofddocent economisch publiekrecht. 1997 Gepromoveerd met het proefschrift ‘Rechtsstaat en economische politiek’. 1998  Hoogleraar Europees recht en decentrale overheden aan het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht. 1988 Plaatsvervangend raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 1999 Oratie ‘Bouwen aan de stad in Europa’. 2002 Wetenschappelijk adviseur Europa decentraal. 2002 Oprichter van Onderzoeks- en OpleidingsGroep (OOG) voor decentrale overheden in Europa. ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS