Tijdschrift voor Zakenrecht

2018 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. P.L. Visser

Redactie

mr. P. G. Bekkers
mr. M.K. Daverschot
mr. K. Everaars
mr. A. Furr
mr. J.W.A. Hockx
mr. R. Peutz
mr. F. A. N. van Rooijen
mr. J. Veenhof
prof. mr. L.P.W. van Vliet
mr. D. Wumkes

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. F.J. Vonck
mr. dr. L.F.A. Welling-Steffens

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Monrooij

Inleiding

Voorwoord

mr. M.K. Daverschot

Voor u ligt nummer 2 van ons nieuwe tijdschrift. Op het eerste nummer dat in het voorjaar is verschenen, hebben wij veel positieve reacties ontvangen; met name de praktische inslag van de artikelen werd gewaardeerd door de lezers. Daar zijn wij uiteraard trots op, aangezien wij het zakenrecht op een praktijkgericht wijze willen belichten in dit tijdschrift. De artikelen in dit tweede nummer passen volledig in die lijn. Van Rooijen schrijft over de zogenoemde spiegelsplitsing in appartementsrechten. Een op het eerste gezicht misschien wat wonderlijke constructie waarbij er ter zake van ee... ...lees meer

Artikel

Erfpacht en appartementsrechten: spiegelsplitsingen nader belicht

mr. F.A.N. van Rooijen1

Zowel gemeenten als erfpachters kunnen een belang hebben bij conversie van erfpacht naar volle eigendom. Vraag is hoe je een recht van erfpacht beeïndigt indien er sprake is van een splitsing in appartementsrechten en verschillende rechthebbenden. De (notariële) vastgoedpraktijk heeft zich beziggehouden met deze vraag en verschillende manieren bedacht om te komen tot volle eigendom. Een van de in de praktijk bedachte en toegepaste manieren betreft de zogenaamde spiegelsplitsing: een splitsing van de blooteigendom in appartementsrechten. In de gevallen waarbij de gespiegelde structuur ger... abonneren of dit artikel kopen.

De erfpachter als eigenaar van een netwerk: de gevolgen van art. 5:20 lid 2 B...

mr. L.P.W. van Vliet1

De eigenaar van een groot grasveld aan de rand van een bos heeft dit terrein in 1968 in erfpacht uitgegeven aan A voor de duur van 50 jaar. Op grond van dit erfpachtrecht mag de erfpachter het gehele terrein inrichten en gebruiken als vakantiepark met onder meer bungalows en sanitaire units. De erfpachter legt kabels en leidingen in de grond aan, onder andere voor water, riool, gas en elektriciteit, zodat ook de bungalows hierop kunnen worden aangesloten. In 1996 wordt het recht van erfpacht overgedragen aan B. In 2018 eindigt het recht van erfpacht door tijdsverloop... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Rechtbank Amsterdam 2 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1491

mr. P.L. Visser1

In de onderhavige zaak staat de vraag centraal wanneer een deelgenoot van een mandelige fundering zelfstandig kan besluiten tot vernieuwing van die fundering waarbij de mede-eigenaar verplicht is bij te dragen in de kosten. 2. De feiten SPYN, een projectontwikkelaar, heeft een pand verworven in Amsterdam dat gelegen is naast een hotel. SPYN heeft besloten tot een verbouwing van zijn pand waarvan onderdeel uitmaakt de vernieuwing van de met het hotel mandelige fundering. Voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning heeft er weliswaar eni... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualia

Wetgeving Europees voorstel voor toepasselijk recht op cessie van vorderingen Europese Commissie, Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen, COM/2018/096 final - 2018/044 (COD), Brussel 12 maart 2018 De voorgestelde verordening stelt regels vast voor het toepasselijk recht op de goederenrechtelijke gevolgen van cessies tussen alle bij de cessie betrokken partijen, waaronder ook derden. Volgens de voorgestelde verordening geldt als algemene re... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

Art. 3:246 BW. Pandhouder kan een beroep doen op een forumkeuze in de gesecureerde vorderingRechtbank Amsterdam 17 januari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1207LCS International SAS (LCS) sluit in 2010 met FL Sport B.V. (FLS) een licentieovereenkomst onder Nederlands recht waarin is bepaald dat LCS jaarlijks een royaltyvergoeding aan FLS dient te betalen. In de licentieovereenkomst is tevens een forumkeuze opgenomen waarin, onder andere, is bepaald dat de rechtbank Amsterdam bevoegd is om kennis te nemen van geschillen die niet in onderling overleg zijn opgelost. FLS gaat op 26 f... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS