Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2015 nr. 1

Redactioneel. Compliance & Customer Due Dilligence

Marloes Bakker Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.
In dit eerste nummer van 2015 volop aandacht voor Customer Due Dilligence, oftewel CDD. Het eerste waar vaak aan wordt gedacht bij Due Dilligence is een boekenonderzoek bij een overname of een fusie. Daar gaan we het in deze editie echter niet over hebben. In dit themanummer focussen we op CDD in de zin van cliëntonderzoek; ‘know-your-customer’, of in gewoon Nederlands ‘ken uw klant’. Een onderwerp dat de laatste jaren steeds meer aandacht heeft gekregen. Financiële instellingen moeten hun klanten kennen en mogen geen relaties aangaan met personen of bedrijven die het vertrouwen in de financiële instelling kunnen schaden. Een juiste toepassing van CDD helpt enerzijds voorkomen dat instellingen worden misbruikt voor fraude, witwassen of terrorismefinanciering. Anderzijds is een integere bedrijfsvoering essentieel om het vertrouwen te behouden van zowel bedrijven als consumenten. Dat het onderwerp volop in de belangstelling staat bleek ook uit de vele aangeboden themabijdragen over CDD. Het aanbod was dermate groot dat de redactie heeft besloten tot het uitbrengen van twee nummers over dit thema. Voor u ligt deel één. We trappen af met een interview met Marianne Bloos, hoofdofficier van het Functioneel Parket, het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich gespecialiseerd heeft in onder meer fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Wat gebeurt er precies met de ongebruikelijke transacties die bij de FIU worden gemeld? Wat is hawala-bankieren? En plopt de naam van terrorisme-verdachten in een lopend onderzoek op bij een CDD-onderzoek? Vragen waar in dit interview een antwoord op komt. Vervolgens zullen Snijder en Tilleman dieper ingaan op CDD. Zij hebben een stappenplan gemaakt waarin duidelijk naar voren komt dat CDD meer behelst dan enkel het identificeren en verifiëren van de cliënt. Het betekent ook echt de cliënt kennen om zo zijn activiteiten te kunnen beoordelen. In hun artikel zullen zij met name ingaan op de vraag welke onderdelen van het CDD uitbesteed kunnen worden en welke maatregelen genomen kunnen worden om toch aan de CDD- vereisten te blijven voldoen. In de column van Lieve wordt de integriteit van de financiële sector en haar toezichthouders besproken. Dit aan de hand van twee zeer recente zaken die volop in het nieuws zijn geweest; het opzeggen van het vertrouwen van Dijsselbloem in de Raad van Toezicht van de AFM en de gang naar de rechter van Delta Lloyd inzake een boetebesluit van DNB. Metz gaat in zijn bijdrage in op de beheersing van fiscale risico’s in het cliëntonderzoek van banken die private banking diensten aanbieden. Hij geeft een aantal praktische voorbeelden hoe deze risico’s kunnen worden beheerst. In het artikel van Buruma wordt nader ingegaan op de sanctielijsten die bij een cliëntonderzoek dienen te worden geraadpleegd. In deze bijdrage wordt besproken hoe de plaatsing op zo’n lijst tot stand komt, welke mogelijkheden de getroffene heeft om de plaatsing aan te vechten, en wat de gevolgen van de plaatsing kunnen zijn. Zij plaatst in dit kader wat kritische opmerkingen. Het artikel van Heuft gaat in op het anti-witwasbeleid bij Holland Casino. Hoe gaan zij om met hun cliëntonderzoek om witwaspraktijken te herkennen en te beheersen? Vervolgens bespreekt Boerma in zijn lessons learned praktijkvoorbeelden van identificatie en verificatie bij CDD. De praktijk blijkt toch altijd weerbarstiger dan de theorie ons voorschrijft. We sluiten deze editie af met twee artikelen die niet direct in het thema passen, maar door de redactie zeker het lezen waard werden bevonden. Onze vaste auteur Brack bespreekt in zijn bijdrage het proefschrift van Bakker over de trends als gevolg van het parlementaire onderzoek naar opsporingsmethoden door de Commissie-Van Traa. Van de Linde geeft een heldere uitleg over derivaten en hedged commodity financiering. Hij zet uiteen waarom dit het moment is voor de wetgever en toezichthouder om aan te geven of deze laatste financieringsvorm een derivaat en tevens een financieel instrument is of niet. Ik wens u veel plezier met het lezen van deze editie.
Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Marloes Bakker
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/11858

Verder in 2015 nr.1

 Redactioneel. Compliance & Customer Due Dilligence

In dit eerste nummer van 2015 volop aandacht voor Customer Due Dilligence, oftewel CDD. Het eerste waar vaak aan wordt gedacht bij Due Dilligence is een boekenonderzoek bij een overnam...

 Het Functioneel Parket versus terrorismefinanciering. Interview met Marianne Bloos

De strijd tegen het terrorisme wordt niet enkel gevoerd door de inlichtingendienst AIVD. De financieel experts van het Functioneel Parket helpen mee bij het tegengaan van de financieri...

 Aandachtspunten bij uitbesteding CDD

De WWFT bevat soms lastig te duiden verplichtingen. Om daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij een Tienstappenplan geformuleerd. Terwijl dit Tienstappenplan op diverse WWFT-verplic...

 Supervisor Due Diligence

Samenvatting Het verrichten van Customer Due Diligence is noodzaak. Daarmee krijgt de financiële instelling een oordeel over de aard van zijn cliënten. Wanneer wordt geconsta...

 Fiscale risico’s bij cliëntonderzoek Private Banking

Samenvatting Met dit artikel wordt beoogd een praktische impuls te geven aan de beheersing van fiscale risico’s door banken die ‘private banking’ diensten aanbie...

 De sanctieregelgeving vanuit het perspectief van de gesanctioneerden. Politieke procedure, vergaande gevolgen, open einde

De afgelopen twintig jaar heeft in de internationale politiek een verschuiving plaatsgevonden van algemene economische sancties, gericht tegen staten, naar sancties...

 Antiwitwasbeleid bij Holland Casino: van registratie tot cliëntonderzoek. Het tegengaan van witwassen is diep geworteld in de organisatie

Holland Casino staat voor de meeste mensen garant voor een gezellig avondje uit. Maar door de hoeveelheid contant geld dat in ons casino omgaat, lijkt het voor sommige mensen ook ...

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen ...

 Kritisch over ...

Gerard Bakker, Post-Van Traa: innovaties in de handhavingketen gericht op de beteugeling van financieeleconomische criminaliteit, serie Het groene gras, Boom|Lemma Den Haag 2014 (...

 Financiering of derivaat; rechtsonzekerheid ten aanzien van bepaalde financieringsvormen

Samenvatting Bij een hedged forward commodity financiering koopt de bank een grondstof van een klant waarbij de klant de klant toezegt de goederen op termijn terug te kopen van de