Tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 5

Nieuwe standaard voor integer leiderschap?

mr. H.T. Masmeyer

Voortschrijdende ontwikkelingen en de tijdgeest hebben (mede) geleid tot het aanpassen van de Corporate Governance Code (verder te noemen: de Code). De introductie van lange termijn waardecreatie – een nieuw concept in de Code – is de meest uitgesproken weerslag hiervan. In de Code worden leiders van ondernemingen (bestuurders, toezichthouders) als verantwoordelijken aangewezen voor het ontwikkelen van een visie en strategie daarvoor en voor het ontwikkelen en onderhouden van een passende ondernemingscultuur. Maar bij het

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

lezen van de Code valt mij op dat in de principes en best practices nauwelijks wordt ingegaan op de vraag welke normen en waarden leiden tot de gewenste lange termijn waardecreatie. Geeft de Code leiders voldoende houvast om de gewenste focus op lange termijn waardecreatie en de daarbij aan hen toebedeelde verantwoordelijkheden vorm te geven? Ik kom in dit artikel tot de conclusie dat het antwoord op deze vraag zowel bevestigend als ontkennend luidt. De Code helpt omdat het uitgangspunt van lange termijn waardecreatie een morele keuze behelst. De Code helpt niet omdat zij geen aanwijzing geeft welke waarden relevant of goed zijn. Dat wordt overgelaten aan de onderneming en haar leiders. Dat leidt tot de vraag wat leiders moeten kunnen en weten om zelf de juiste invulling te geven aan de principes die in de Code zijn neergelegd. In de huidige complexe samenleving en globale economie is het niet reëel – en wellicht niet ethisch – de gehele verantwoordelijkheid voor het vinden en volgen van de juiste koers op de schouders te leggen van de leiders. Daarvoor is de vraag wat de juiste koers is te complex, het overstijgt immers de belangen en positie van de eigen onderneming. Bovendien gaat het om grote belangen nu en voor toekomstige generaties die we niet uit handen moeten willen geven c.q. over willen laten aan ondernemingen. Hoewel wetten, regelgeving en prestatieprotocollen kaders geven en er internationale normen bestaan over thema’s zoals mensenrechten of bestrijding van corruptie ontbreekt een standaard specifiek gericht op ondernemingen waarin rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen worden geformuleerd vanuit de focus op lange termijn waardecreatie. Ik pleit ervoor om een dergelijke standaard te ontwikkelen en daarmee als samenleving medeverantwoordelijkheid te nemen voor de gewenste ontwikkeling.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. H.T. Masmeyer
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14525

Verder in 2017 nr.5

 Redactioneel. Mensenrechten

De ‘homo economicus’ heeft een grote stempel gedrukt op het economisch speelveld en de manier waarop onze samenleving is ingericht. Echter, het beeld dat de mens op efficië...

 Tort Litigation Against Transnational Corporations in England

Throughout the 20th and 21st centuries, legal entities have developed and transformed into a series of complicated vertically- and horizontally-integrated structures. Globalisation has

 Behind the scenes of the Dow Jones Sustainability Index Interview with Manjit Jus, Head of Sustainability Application & Operations at RobecoSAM

The annual release of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) in September is an event much anticipated by the largest listed companies in the world. Any inclusion in the prestigio...

 How to Implement the UNGP’s on Business and Human Rights in policies and practices?

Introduction Traditionally, human rights are perceived as a state’s issue - individuals should be protected against the government. However, in 2011 the United Nations'

 ABN AMRO, een mensenrechtenambassadeur op de Zuidas

In december organiseert ABN AMRO voor de vierde keer een mensenrechtenconferentie. Binnen de bank vinden we dat de normaalste zaak van de wereld en buiten de bank vindt men dat in...

 Nieuwe standaard voor integer leiderschap?

Voortschrijdende ontwikkelingen en de tijdgeest hebben (mede) geleid tot het aanpassen van de Corporate Governance Code (verder te noemen: de Code). De introductie ...

 Aan de slag met mensenrechten: 10 praktische tips

Mensenrechten worden steeds vaker een zaak van bedrijven. Als onderdeel van sustainability, social compliance, ethiek en corporate social responsibility. Een groot verschil met deze an...

 Efficiency versus effectiviteit in ketenprogramma’s op het gebied van mensenrechten

In deze nieuwe rubriek wordt door een redacteur van het Tijdschrift voor Compliance een dilemma uit de compliancepraktijk van commentaar voorzien. Ook proberen we daarbij inzichte...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (66)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 Kritisch over ... Algemene Bankvoorwaarden 2017 B.B. van der Burgh en B. Krijnen, Algemene Bankvoorwaarden 2017: modernisering in klare taal, Financieel Juridische Reeks 9, Zutphen: Uitgeverij Paris 2017, 160 pp., € 29,50 (ISBN 978-94-6251-131-6)

Misschien moet ik maar eens bekennen dat de keuze voor een, zo mogelijk positief-kritisch, te bespreken uitgave in deze rubriek in overwegende mate van toevalligheden aan elkaar hangt.