TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2022 nr. 3

Huishoudelijke werkers in de particuliere huishouding gelijk behandeld met andere werknemers?

mr. dr. A. Eleveld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 24 februari 2022 en Rechtbank Rotterdam 16 december 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:12432

Het Hof van Justitie heeft op 24 februari 2022 geoordeeld dat de uitsluiting van huishoudelijke werkers uit een Spaanse werkloosheidsverzekering ongerechtvaardigde discriminatie op grond van geslacht oplevert. De auteur gaat na wat de implicaties van deze uitspraak (kunnen) zijn voor de rechtspositie van huishoudelijk werkers in Nederland. Daarbij bespreekt ze ook de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 16 december 2021.

1. Inleiding

Wanneer huishoudelijk personeel dat voor het merendeel bestaat uit vrouwen categoraal wordt uitgesloten van de werkingssfeer van een wettelijke werkloosheidsverzekering, is sprake van indirecte discriminatie op grond van geslacht, tenzij die uitsluiting objectief kan worden gerechtvaardigd. Dit blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie van 24 februari 2022 (CJ t. Tesoserí...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 24 februari 2022 en Rechtbank Rotterdam 16 december 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:12432

1. Inleiding

2. De feiten van HvJ EU 24 februari 2022

3. Analyse van HvJ EU 24 februari 2022

4. De feiten van Rechtbank Rotterdam, 16 december 2021

5. Worden alle huishoudelijke werkers in dienst bij een particuliere werkgever gediscrimineerd op grond van geslacht?

6. Tot besluit

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. dr. A. Eleveld1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2021:12432
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17382

Verder in 2022 nr.3

 Dagdieverij

  Wanneer niet, of niet hard genoeg werken tijdens werktijd wordt opgevat als lui of opportunistisch gedrag, lijkt ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd. In deze bijdrage worden alt...

 Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten; veel gekakel weinig eieren?

Naar verwachting zal de fiscale behandeling van aandelenopties voor werknemers per 1 januari 2023 wijzigen. De nieuwe regeling stelt heffing van loonbelasting uit tot het moment van 'verhandelbaar'...

 Ondoordachte, geprivatiseerde (uitvoering van) wetgeving

Over onleesbare verplichtstellingsbesluiten en de onjuiste normering van het handelen van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen werkgevers verplichten zich ...

 Meewerkende minderheidsaandeelhouders

Eind vorig jaar was er wat gedoe over een voormalig partner van wat een 'Zuidaskantoor' wordt genoemd, een begrip met tegenwoordig een wat andere lading dan voorheen. Deze persoon was tegen zijn zi...

 Wet toekomst pensioenen - transitieplan en compensatie

De Wet toekomst pensioenen bevat diverse verplichtingen voor werkgevers. Deze verplichtingen houden met name verband met het transitieplan en compensatie, maar hierover zijn nog tal van vragen en o...

 Het belemmeringsverbod in de Waadi

In het arrest van de Hoge Raad (hierna: de HR), van 20 mei 2022 worden het Ruhrlandkliniek-arrest van het Hof van Justitie EU (hierna: het HvJ EU) en het Focus on Human arrest van de HR in feite me...

 Nevenwerkzaamhedenbeding en ambtelijke integriteit

Per 1 augustus 2022 is artikel 7:653a BW in werking getreden, waarmee een nieuw arbeidsrechtelijk regime voor nevenwerkzaamheden is gaan gelden. Op grond van dit artikel is een nevenwerkzaamhedenbe...

 De Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt

In deze bijdrage wordt de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt van minister Van Gennip van 5 juli jl. besproken. In die brief formuleert de minister gedachten over de uitwerking van het coalitieakkoord op...