TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2024 nr. 1

Kroniek bankentuchtrecht 2020-2023

mr. V. Gerlach1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze kroniek brengt de ontwikkelingen in het bankentuchtrecht in de afgelopen vier jaar in kaart. Aan de orde komen onder meer de uitspraken van de Tuchtcommissie, beslissingen van de Commissie van Beroep, schikkingen en sepots.

1. Inleiding

Begin 2020 verscheen in dit tijdschrift mijn kroniek over het bankentuchtrecht voor de periode 2018 en 2019.2 Deze kroniek behandelt de afgelopen vier jaar.

 

Hoe werkt het bankentuchtrecht ook alweer? Personen die werkzaam zijn voor een bank moeten op grond van de artikelen 3:17b en 3:17c Wet op het financieel toezicht een eed of belofte afleggen waarmee zij onder meer verklaren hun werkzaamheden integer en zorgvuldig uit te voeren. Aan de eed of belofte is een gedragscode verbonden en een tuchtreglement. De Stichting Tuchtrecht Banken (STB) is de uitvoerende instantie van het tuchtrecht. Iedereen kan daar een melding doen met een onderbouwing van de stelling dat de gedragscode is geschonden. De a...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Algemeen overzicht

2.1. Aantal meldingen

2.2. Melders

2.3. Trend gegrondverklaringen

2.4. Onderzoeksrapporten

2.5. Categorisering zaken STB

3. Uitspraken Tuchtcommissie

3.1. (ad (a)) Ontvreemding gelden, fraude

3.2. (ad (b)) Belangenverstrengeling

3.3. (ad (c)) Schenden/afwijken van beleid

3.4. (ad (d)) Ongeoorloofd rekeninggegevens bekijken

3.5. (ad (e)) Buiten de bank brengen van gegevens uit het banksysteem

3.6. (ad (f)) Gebruik van middelen van de bank voor privébelangen

4. Commissie van Beroep

5. Afwijzingen en herzieningen

6. Schikkingen

7. Sepots

8. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V. Gerlach1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/18048

Verder in 2024 nr.1

 Arbeidsmigranten in Nederland: een groeiende kloof?

De afgelopen jaren is er toenemende bezorgdheid in Nederland over de omstandigheden van arbeidsmigranten. Terwijl beleidsdebatten zich grotendeels hebben gericht op de rol van malafide uitzendburea...

 WTTA-toelatingsstelsel: kantelpunt of toch niet?

Na twee decennia van ontoereikend optreden tegen uitzendbureaus moet de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten het tij gaan keren. Deze wet (thans nog een wetsvoorstel) introducee...

 Kroniek bankentuchtrecht 2020-2023

Deze kroniek brengt de ontwikkelingen in het bankentuchtrecht in de afgelopen vier jaar in kaart. Aan de orde komen onder meer de uitspraken van de Tuchtcommissie, beslissingen van de Commissie van...

 De EU-Richtlijn inzake beloningstransparantie bezien vanuit het perspectief van de AVG en de contractsvrijheid

De nieuwe EU-Richtlijn inzake beloningstransparantie heeft tot doel het fundamentele recht op gelijke beloning voor mannen en vrouwen te versterken. Cruciaal is dan wel dat de Algemene Verordening ...

 Actualiteit – De nieuwe fiscale 30/20/10%-regeling voor ingekomen werknemers

De 30%-regeling biedt de mogelijkheid om een deel van het loon van bepaalde werknemers die tijdelijk buiten hun land van herkomst werken, aan te wijzen als onbelaste vergoeding. Recentelijk is een ...