Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2017 nr. 2

Inleiding

Veehouderij en volksgezondheid

mr. P.P.A. Bodden

Op 5 juli 2016 is het onderzoeksrapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’[1] (hierna: het ‘VGO-rapport) gepubliceerd en intussen is de eerste jurisprudentie verschenen waarin dit rapport aan de orde komt. Illustratief is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 12 oktober 2016.[2] In die kwestie lag de vormverandering van het bouwvlak van een intensieve veehouderij voor. Appellant voerde aan dat uit het VGO-rapport volgt dat de geursituatie slecht is voor de gezondheid. Op dit punt overwoog de Afdeling dat in ... ...lees meer

Artikel

Gebiedsbescherming onder de nieuwe Wet natuurbescherming

mr. J. van Vulpen1

Op 1 januari 2017 is de nieuwe wet Natuurbescherming (hierna: Wnb) in werking getreden met als doel vereenvoudiging van de regels voor natuurbescherming, het overhevelen van bevoegdheden naar provincies en het laten aansluiten van de regels op de Europese richtlijnen. De nieuwe wet heeft gevolgen voor initiatiefnemers en vergunningverleners in onder andere landbouw, bosbouw, jacht, terreinbeheer, en ook voor bijvoorbeeld bouw en natuurorganisaties. Voor deze partijen geeft dit artikel de belangrijkste gevolgen weer van de nieuwe wet voor natuurbeschermingsgebieden. abonneren of dit artikel kopen.

Wet natuurbescherming: de lange weg naar een meer planmatige aanpak van de j...

mr. drs. L. Boerema1

In 2015 schreef Willem Lambooij een artikel ‘Jacht, beheer en schadebestrijding in de Wet natuurbescherming’ in dit tijdschrift, over het (gewijzigde) wetsvoorstel en de parlementaire stand van zaken eind 2014.[2] Nu is de wet op 1 januari 2017 in werking getreden en zijn ook het uitvoeringsbesluit en de regeling gepubliceerd. Sterker nog: de volgende ingrijpende wijziging is alweer door de wetgever bekend gemaakt met de publicatie van het Aanvullingswetsvoorstel Natuur Omgevingswet.[3] Dat zal wennen worden: dan zullen we, bijvoorbeeld, geen jachtakte meer kennen, maar een ‘omgevingsver... abonneren of dit artikel kopen.

De Boswet in de Wet natuurbescherming

prof. mr. D.W. Bruil

De Boswet is opgegaan in de Wet natuurbescherming. Deze is per 1 januari 2017 in werking getreden. In dit artikel wordt beschreven welke veranderingen er zijn opgetreden in de regelingen. Spectaculair zijn die op het eerste gezicht niet. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Centrale Grondkamer, 25 april 2016, dossiernummer: GP 11.757 - (Galam...

E.H.M Harbers

(mrs. W.L. Valk, F.J.P.Lock en Th.C.M. Willemse en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius) Zie noot onder 5868 Pachtprijs. Pachtprijsgebied. [Grondwet, art.1, Pachtprijzenbesluit 2007, art.6 lid 4] Indeling pachtprijsgebieden na gemeentelijke herindeling van de tot de gemeente Hollands Kroon behorende Wieringermeer. Beschikking in de zaak van: J.R. Galama, wonende te R., gemachtigde: ing. W. de Reus, Van Eysinga en Oostra rentmeesters en juristen, Postbus 254... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Centrale Grondkamer, 27 december 2016, dossiernummer: GP 11.768 - (Va...

E.H.M Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, F.J.P. Lock, H.L. Wattel en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius) Met noot E.H.M Harbers Pachtprijs. Pachtprijsherziening. [Pachtprijzenbesluit 2007, art.1, art. 6 lid 4] In aanmerking te nemen pachtprijsgebied na gemeentelijke herindeling. Beschikking in de zaak van: A.J.P van Santen, wonende te B., -hierna te noemen: pachter- -en- H.M. Merbis Holding B.V., ge... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 20 september 2016 ECLI: NL: GHARL:...

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, B.J.H. Hofstee en H.J. Wattel en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. H.B.M. Duenk) Met noot B. Nijman Pachtovereenkomst. Indeplaatsstelling. Ontbinding. [Burgerlijk Wetboek, art. 7:363, art. 7:376] Pachter exploiteert al vanaf 2000 geen landbouwbedrijf meer. Verpachter gedoogt voortzetting pacht. Net voor einde gedoogtermijn vordert pachter indeplaatsstelling van zijn dochter en schoonzoon, die op enige afstand een melkveebedrijf exploiteren. Vordering ontbinding van de ... abonneren of dit artikel kopen.

Diversen - Hoge Raad, 16 december 2016 ECLI:NL:HR:2016:2888 (TvAR 2017/5870)

M.J.W. Timmer

(Vereniging Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders e.a./Staat) (mrs. E.J. Numann, C.A. Streefkerk, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek en C.E. du Perron) Met noot M.J.W. Timmer Pelsdierhouderij [Wet verbod pelsdierhouderij, art. 1, 2, 3, 4, Grondwet, art. 93, 94, 120, Eerste Protocol EVRM, art. 1, EVRM, art. 14 en 53] Onrechtmatige overheidsdaad. Is invoering van de Wet verbod pelsdierhouderij (met een overgangsperiode tot 2024) onrechtmatig? Verlies van toekomstige inkomsten; strijd met a... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

Zakelijke rechtenGrondeigendom In het conceptwetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom, zoals dat eerder ter consultatie en toetsing is voorgelegd, was de toegang tot de bestuursrechter gewaarborgd, doordat de eigenaar beroep tegen de onteigeningsbeschikking kan instellen. Het initiatief om de rechter in te schakelen lag daarmee bij de eigenaar. Gezien alle andere waarborgen in het wetsvoorstel achtte de regering het niet waarschijnlijk dat in de praktijk een eigenaar zou worden onteigend zonder dat de bestuursrechter zich heeft uitgesproken over de onteigeningsbeschikk... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS