Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2018 nr. 4

Inleiding

‘Algemene belangen van de landbouw’ als gezichtspunt in het pachtrecht

mr. Th.C.M. Willemse

Volgens art. 7:319 lid 1 sub e BW dient de grondkamer bij de toetsing van de pachtovereenkomst de algemene belangen van de landbouw te wegen. In zijn bewerking van Asser 7 III beschouwt Valk deze toets als een dode letter. Niet alleen omdat de doelen die de wetgever met deze toets beoogde in het huidige tijdsgewricht minder tot de verbeelding spreken maar ook omdat de regeling van art. 7:319 BW nogal complex is. Gevoelens van radeloosheid zijn volgens Valk nauwelijks meer te onderdrukken (nummer 190). Terwijl de grondkamer de vraag of de algemene belangen van de landbouw geschaad... ...lees meer

Artikel

Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigeni...

mr. H. Zeilmaker1

In het Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei[2] is afgesproken dat in 2023 16% hernieuwbare energie zal worden gerealiseerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is windenergie: in 2020 moet 6.000 MW worden opgewekt door windmolens op land.[3] De oprichting van nieuwe windparken met veel vermogen is dan ook in volle gang. Vaak gaat het dan om de combinatie met het saneren van de oudere parken en turbines. Met als gevolg een uiteenlopende problematiek en rechtsvragen: wat zijn de rechten van de grondeigenaren respectievelijk exploitanten van bestaande te saneren turbines? Hoe kan de sa... abonneren of dit artikel kopen.

Participatie in duurzame-energieprojecten op agrarische grond: dos, don’ts & ...

mr. E. Aarts1

Behalve onverminderd actueel, en nog lang niet uitontwikkeld, is participatie in duurzame-energieprojecten een erg interessant onderwerp. Het ligt op het snijvlak van projectontwikkeling, finance en het recht. Participatie is er grofweg in twee smaken. Er is de planparticipatie, waarbij de omgeving in de planvorming en vergunningverlening voor een project wordt betrokken door middel van informele en formele inspraak. En er is de financiële participatie, waarbij derden de mogelijkheid wordt gegeven als medebelanghebbende te delen in de verhoopte financiële (althans – denk aan een lagere e... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Marktordening - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 25 oktober 2017, ...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. R.R. Winter, mr. H. Bolt en mr. A. Venekamp) Jonge landbouwer. GLBMet noot H.A. Verbakel – van Bommel[Verordening (EG) 1307/2013, art. 30, vierde lid, art. 50, tweede lid, Verordening 639/2014, art. 49, Verordening (EG) 1698/2005, art. 22, Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, art. 1.2, art. 2.1, eerste lid. Algemene wet bestuursrecht, art. 6:22, art. 7:12]Daadwerkelijke langdurige zeggenschap bij besloten vennootschap. Blokkerende zeggenschap? Relevantie van zeggenschap in moedermaatschappij.Uitvoeringsregel... abonneren of dit artikel kopen.

Marktordening - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21 november 2017, ...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. R.R. Winter, mr. H.O. Kerkmeester en mr. A. Venekamp) Jonge landbouwers. GLBMet noot H.A. Verbakel – van Bommel[Verordening (EG) 1307/2013, art. 30, vierde lid, art. 50, tweede lid, Verordening 639/2014, art. 49, art. 50, Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, art. 1.2, eerste lid.]Blokkerende zeggenschap. maatschapsovereenkomst met terugwerkende krachtuitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen[naam 1] , [naam 2] en [maatschap], te [plaats] , appellanten(gemachtigde: mr. W.P.N. Rem... abonneren of dit artikel kopen.

Marktordening - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27 november 2017, ...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. R.R. Winter, mr. H.O. Kerkmeester en mr. A. Venekamp) Jonge landbouwers. GLBMet noot H.A. Verbakel – van Bommel[Verordening (EG) 1307/2013, art. 30, vierde lid, art. 50, eerste lid, art. 50, tweede lid, Verordening 639/2014, art. 49, eerste lid, Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, art. 1.2, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht, art. 7:15]Jonge landbouwer in vennootschap onder firma, daadwerkelijke en langdurige zeggenschap; blokkerende zeggenschap; Beleidsregeluitspraak van de meervoudige kamer in de... abonneren of dit artikel kopen.

Marktordening - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 7 december 2017, ...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. R.R. Winter, mr. H.O. Kerkmeester en mr. A. Venekamp)Met noot H.A. Verbakel – van BommelJonge landbouwers. GLB[Verordening (EG) 1307/2013, art. 50, tweede lid, Verordening 639/2014, art. 49, eerste lid, art. 50, Handelsregisterwet 2007, art. 7]Blokkerende zeggenschap; schriftelijke overeenkomst; coulancebeleiduitspraak van de meervoudige kamer tussenMaatschap [naam 1], te [plaats] , appellante(gemachtigde: mr. I.C. Holtkamp),ende minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, v... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - Rechtbank Den Haag, 1 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:2336 (X/Staat...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. G.H.I.J. Hage)Met noot H.A. Verbakel – van BommelPOR-regeling[Meststoffenwet, art. 38, Burgerlijk Wetboek, art. 3:305a, Algemene wet bestuursrecht, art. 8:81]Kort geding. Vordering tot het verlengen van ontheffingen voor pluimvee- en varkenshouders voor wat betreft de aanschaf van dierrechten. Eiseressen zijn niet-ontvankelijk in hun vordering omdat de pluimvee- en varkenshouders op grond van de Meststoffenwet een nieuwe ontheffing kunnen aanvragen. Tegen een eventuele afwijzing staat bezwaar open en vervolgens beroep ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

Beheer landelijk gebiedNatuurbeschermingswetDe ABRvS heeft in het algemeen de opvatting dat, nu prejudiciële vragen zijn gesteld aan et Europese Hof, dit niet betekent dat verzoeken om schorsing van vergunningen automatisch worden gehonoreerd. In enkele zaken is dat wel gebeurd. Zie ABRvS 09-03-2018, ECLI:NL:RVS:2018:795De regering reageert op deze schorsing met het oog op de programmatische aanpak: ‘De uitspraak heeft geen negatieve gevolgen voor de verbetering van het milieu. In ieder geval kunnen vergunningen die zorgen voor een af... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht uit deel te nemen aan de 59ste Jaarvergadering. Deze zal worden gehouden op vrijdag 20 april 2018 in het Openlucht-museum aan de Hoeferlaan 4 te Arnhem. De vergadering bestaat uit twee delen, een wetenschappelijk deel en een huishoudelijke vergadering. Het thema van het wetenschappelijk deel is: ‘Duurzaamheid in de landbouw’.Duurzaamheid in de landbouw kent vele facetten en vers... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS