Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2018 nr. 5

Inleiding

Het fiscale luchtje aan de fosfaatreductie en de fosfaatrechten

mr. A. Verduijn RB

‘Alles heeft een fiscale kant’ pleegt de fiscalist te zeggen. Wat daar ook van zij, het geldt zeker voor het fosfaatreductieplan uit 2017 en de introductie van het stelsel van fosfaatrechten in 2018. Dat hebben de belastingdienst en LTO er begin 2017 al toe gebracht om in gezamenlijk overleg de fiscale aspecten te inventariseren en hun ‘stinkende best’ te doen om te komen tot een eenduidige visie op die aspecten. Dat overleg heeft plaatsgevonden in de ‘Werkgroep fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij’. LTO laat zich in dat overleg o... ...lees meer

Artikel

Voorzienbaarheid

prof. mr. D.W. Bruil

In de rechtspraak inzake het fosfaatreductieplan 2017 kwam het begrip ‘voorzienbaarheid’ naar voren. Het Hof Den Haag achtte het reductieplan voorzienbaar voor de betrokken veehouders. In dit artikel wordt nagegaan wat op verschillende rechtsgebieden onder voorzienbaarheid wordt verstaan. De conclusie is dat het Haagse Hof het begrip (veel) te ruim neemt. abonneren of dit artikel kopen.

Landbouwvoertuigen op de openbare weg

dr. ir. C.F. Jaarsma

Landbouwvoertuigen zijn ontwikkeld voor gebruik op het land. Ze missen daardoor veiligheidsvoor­zieningen zoals zijafscherming bij vrachtauto’s en kreukelzones bij personenauto’s. Ze zijn groot en zwaar ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar rijden langzamer. Maar ten opzichte van zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, joggers, wan­delaars) rijden ze juist snel… Op de openbare weg zijn er dan ook spanningsvelden met andere ver­keersdeelnemers, die doorwerken in de verkeers­veiligheid. Wegbeheerders worstelen daardoor met de vraag ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Centrale Grondkamer , 22 november 2017 (TvAR 2018/5925)

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, F.J.P. Lock en H.L. Wattel en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius)Met noot E.H.M. Harbersdossiernummer: GP 11.774Pachtovereenkomst.[Burgerlijk Wetboek, art.7:319 lid 1 sub f, art. 7:325, art. 7:367, art. 7:367 lid 1 en 2]Tussentijdse opzegging van een geliberaliseerde pacht-overeenkomst. De beëindigingsgrond moet objectief bepaalbaar zijn.Beschikking in de zaak van: Landbank B.V.,gevestigd te Hardinx... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Rechtbank Noord-Nederland, 7 februari 2018, ECLI:NL:R...

J.W.A. Rheinfeld

(mr. T.K. Hoogslag)Met noot J.W.A. RheinfeldRuilverkaveling[Burgerlijk Wetboek, art. 3:300 lid2, art. 5:71 lid2, art. 5:78, art. 5:79, art. 5:80, art. 6:119, Landinrichtingswet, art. 160 lid 1, art. 208, lid 2]Akte van toedeling ruilverkaveling. Nieuwe of gehandhaafde erfdienstbaarheid.Kennelijke fout.Vonnis van 7 februari 2018 in de zaak van1 [eiser sub 1] ,wonende te [woonplaats] ,2. [eiseres sub 2],wonende te [woonpla... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 11 december 2017, ECLI:N...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. H.L. van der Beek, mr. H.O. Kerkmeester en mr. H.A.A.G. Vermeulen)Met noot H.A. Verbakel – van BommelMeststoffenwet.[Meststoffenwet, art. 1, eerste lid, art. 7, art. 8, art, 51, art. 57, Algemene wet bestuursrecht, art. 8:69, eerste lid, art. 8:72a.]Boetes voor overschrijdingen gebruiksnormen. Niet bedrijfsmatig maar hobbymatig uitspraak van de meervoudige kamer op het hoger beroep van: de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (de minister) (gemachtigde: mr. ... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - Rechtbank Noord-Nederland, 14 maart 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:1150 ...

D.W. Bruil

(mr. J.E. Biesma)Met noot D.W. BruilFosfaatrechten. Uitscharing[Regeling fosfaatreductieplan 2017, art. 11; Meststoffenwet, art. 23)]Vordering tot medewerking door inschaarder om fosfaatrechten op naam van de uitschaarder te krijgen. Vordering afgewezen.Vonnis in kort geding in de zaak vaneiseres,advocaat mr. J.M.E. Hamming,tegengedaagde,advocaat mr. A. Kroondijk te Wolvega.Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - Rechtbank Noord-Nederland, 28 maart 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:1107 ...

D.W. Bruil

(mr. T.K. Hoogslag)Met noot D.W. BruilFosfaatrechten. Uitscharing[Regeling fosfaatreductieplan 2017, art. 11; Meststoffenwet, art. 23)]Vordering tot medewerking door inschaarder om fosfaatrechten op naam van de uitschaarder te krijgen. Verdeling naar rato houderschap in 2015.Vonnis in kort geding in de zaak van1 [A] ,2. [B],beiden wonende te [woonplaats eisers] ,eisers,advocaat mr. C.A. van Kooten-de Jong te Montfoort,tegen[C] , abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - Rechtbank Noord-Nederland, 29 maart 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:1221 ...

D.W. Bruil

(mr. W.J.J. Los)Met noot D.W. BruilFosfaatrechten. Opfok[Regeling fosfaatreductieplan 2017, art. 11; Meststoffenwet, art. 23]Opfokovereenkomst. Vordering tot medewerking door opfokker om fosfaatrechten op naam van de eigenaar te krijgen. In de overeenkomst is een daartoe strekkende bepaling opgenomen. Vordering toegewezen.Vonnis in kort geding in de zaak van1 [eiser sub 1] ,wonende te [woonplaats] ,2. [eiser sub 2],wonende te [woonplaats] ,eisers,a... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Algemeen ProceskostenMede ter voorlichting van de rechtspraktijk, overweegt de Afdeling het volgende. Tot nu toe is bij de toepassing van art. 8:75 van de Awb als regel het uiteindelijke oordeel omtrent de rechtmatigheid van het bestreden besluit bepalend geacht voor het antwoord op de vraag of een proceskostenveroordeling ten laste van het bestuursorgaan moet worden uitgesproken. De benadering van de andere hoogste bestuursrechters is een andere. Deze achten voor het antwoord op de vraag of tot een veroordeling van het bestuursorgaan in de proceskosten moet worden over... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Conformiteit bij de overdracht van agrarisch onroerend goedDe verkoper dient aan de koper een zaak te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt. Aan dit conformiteitsvereiste is niet voldaan als de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mag verwachten. In toenemende mate wordt er geprocedeerd over gebreken die na de koop van een (agrarische) onroerende zaak opduiken. Kopers spreken verkopers daar op aan. Te denken valt aan puin in de grond, asbest, onjuiste verbouwingen, ziekten in het land, etc. Deze studiemiddag biedt een ove... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS