Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2018 nr. 9

Inleiding

Fosfaatrechten blijven lastig

prof. mr. D.W. Bruil

De wetgever heeft niet kunnen voorkomen dat er talloze procedures worden en nog zullen worden gevoerd over het stelsel van fosfaatrechten. Nu komen daar weer bij de vleesveehouders die fosfaatrechten hebben toegekend gekregen voor hun jongvee, maar deze – naar nu blijkt –niet nodig hebben. Op 19 juli 2018 werd in de Staatscourant (Stcrt. 2018, nr. 38996) gepubliceerd de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee. Vleesveehouders hebben jongvee en melkveehouders ook. Die laatste categorie valt wel onder de fosfaatrechten. Deze beleidsregel maakt duidelijk,... ...lees meer

Artikel

Verander het stelsel met forfaitaire normen in een meer duurzaam oplossingsge...

mr. B.T. Weverink1

‘We kunnen de melkveestapel inkrimpen, maar dat biedt geen enkele garantie voor een schoon milieu. (…) Het grote verschil tussen bedrijven die wel en bedrijven die niet aan de milieunormen voldoen is: kwaliteit. Concreet: het beter benutten van fosfaat en stikstof in de kringloop van het boerenbedrijf. Hoe beter de benutting, ofwel hoe meer de kringloop wordt gesloten, des te schoner het milieu.’[2] abonneren of dit artikel kopen.

Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie - Een terugblik o...

ing. K.A.C. Hunneman1

Onlangs is de regeling pachtprijzen 2018 door de minister afgekondigd. Het prijsniveau heeft bij verpachters tot ontevredenheid geleid. Het huidige pachtprijzenbesluit heeft feitelijk al vanaf de invoering in 2007 steeds veel discussie gegeven. De prijsbeheersing in het huidige pachtstelsel is een element van centraal geleide economische planning. De effecten van een centraal geleide economische planning zijn in het verleden uitvoerig onderzocht en beschreven door de econoom F.A. Hayek (1899-1992).[2] In dit artikel wordt aan de hand van het gedachtengoed van F.A. Hayek een nadere duidin... abonneren of dit artikel kopen.

Duurzaamheid in de landbouw - Verslag jaarvergadering 2018, Vereniging voor A...

mr. ing. W. de Reus1

Vrijdag 20 april 2018 gaat de boeken in als de warmste april-dag sinds de start van de metingen, maar tevens als de dag waarop de 59e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht plaatsvond in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. In de sfeervolle Kasteelhoeve werden de twee preadviezen gepresenteerd die gepubliceerd zijn in nummer 4 van jaargang 2018 van dit tijdschrift. Daarnaast werden er vier pitches gehouden. Alle stonden in het teken van het thema: Duurzaamheid in de landbouw. Het eerste preadvies is van mr. H. Zeilmak... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hoge Raad, 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:874 (BBL-de Provincie/Laar...

G.M.F. Snijders

(mrs. C.A. Streefkerk , A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders, T.H. Tanja-van den Broek en H.M. Wattendorff) Met noot G.M.F. SnijdersHoevepacht[Burgerlijk Wetboek, art. 6:248 lid 2, art. 7:311, art. 7:313, art. 7:325 lid 3, art. 7:397 lid 1]Kwalificatie samenstel van overeenkomsten als hoevepacht. Ingebruikgeving aan verschillende rechtspersonen. Bruikleen van de gebouwen? Complex van gebouwen en land? Derogerende werking van redelijkheid en billijkheid.Arrestin de zaak van:1. BUREAU BEHEER LANDB... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Hoge Raad, 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1020 (Saasv...

J.W.A. Rheinfeld

(mrs. C.A. Streefkerk , A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders, M.V. Polak en H.M. Wattendorff) Met noot J.W.A. RheinfeldLandinrichting. Herverkaveling.[Wet inrichting landelijk gebied, art. 47, art. 48, art. 52, art. 56, art, 61, art. 62, art. 68, art. 69]Biedt de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) de mogelijkheid om verschillen in kwaliteit of gebruikswaarde tussen ingebrachte en toegedeelde gronden te verrekenen via de Lijst der geldelijke regelingen (LGR)?Beschikkingin de zaak van:[verzoeker] , abonneren of dit artikel kopen.

Marktordening - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 5 maart 2018, ECL...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. A. Venekamp, mr. T. Pavićević en mr. E.J. Daalder)Met noot H.A. Verbakel – van BommelBetalingsrechten. [Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, art. art. 2.10, tweede lid, aanhef en onder h, Verordening (EG) 1307/2013, art. 32, tweede lid, onder a, Algemene wet bestuursrecht, art. 7:12]Percelen maken deel uit van het bedrijf. Betalingsrechten in 2015 onterecht afgewezen, beroep gegrond.uitspraak van de meervoudige kamer in de zaken tussen[naam 1] , te [plaats] , appellante(gemachtigde: J.... abonneren of dit artikel kopen.

Marktordening - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 5 maart 2018, ECL...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. A. Venekamp, mr. R.W.L. Koopmans en mr. E.J. Daalder)Met noot H.A. Verbakel – van BommelBetalingsrechten.[Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, art. 2.10, eerste lid , Verordening (EG) 1307/2013, art. 24, tweede lid, art. 32, tweede lid, onder a, art. 32, derde lid]Geen sprake van subsidiabele oppervlakte in verband met recreatiedoeleinden. Subsidieaanvraag terecht afgewezen, beroep ongegrond.uitspraak van de meervoudige kamer in de zaken tussen[naam 1] V.O.F., te [plaats] , appellante, abonneren of dit artikel kopen.

Marktordening - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 5 maart 2018, ECL...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. J.A.M. van den Berk, mr. H.L. van der Beek en mr. J.A. Hagen) Met noot H.A. Verbakel – van Bommel Betalingsrechten. Eenmanszaak [Verordening (EG) 1307/2013, art.21, eerste lid onder a, art.24] Geen steunaanvraag 2013. Toekenning van betalingsrechten terecht afgewezen, beroep ongegrond. uitspraak van de meervoudige kamer in de zaken tussen [[naam 1] , te [plaats] , appellant (gemachtigde: mr. H. Sikkema), en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwal... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

PachtBedrijfsmatigDe vraag die in het hoger beroep moet worden beantwoord is of de pachter een agrarische onderneming drijft die voldoet aan de eisen van bedrijfsmatig gebruik. Het hof oordeelt dat op basis van de door de pachter verstrekte bedrijfsgegevens niet kan worden geoordeeld dat sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie. De toelichting ter zitting heeft geen genoegzame onderbouwing die de verpachter de benodigde aanknopingspunten voor bewijslevering kan leveren. In elk geval sporen de door de pachter genoemde aantallen en cijfers niet met de van het bedrijf ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Studiemiddag Pacht 2018Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recente rechtspraak over de pacht. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen op de dag zelf de syllabus.Datum en plaatsWoensdag 3 oktober 2018, locatie Fletcher Hotel ’s-Hertogenbosch, RosmalenWoensdag 10 oktober 2018, locatie Van der Valk Hotel Zwolle, Zwolle Woensdag 17 oktober 2018, ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS