Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2019 nr. 9

Inleiding

Het anonimiseren van pachtuitspraken

mr. E.H.M Harbers

Ook ons tijdschrift moet er aan geloven: ook alle pachtuitspraken worden vanaf heden geanonimiseerd gepubliceerd. Omdat de uitspraken vanuit de rechtspraak geanonimiseerd aangeleverd (gaan) worden, worden hierbij de anonimiseringsrichtlijnen van de rechtspraak gevolgd. Dat betekent dat de gegevens van natuurlijke personen die ofwel procespartij ofwel betrokken zijn in de procedure , worden geanonimiseerd, met uitzondering van de gegevens van natuurlijke personen die professioneel bij de procedure betrokken zijn. Gegevens van rechtspersonen en bestuursorganen worden niet geanonimiseerd, t... ...lees meer

Artikel

Natuur sluit de deuren voor Brabantse veehouders - Gerechtvaardigd of in stri...

mr. E.H.E.J. Wijnen1

In Noord-Brabant heeft de provincie de Verordening natuurbescherming zodanig gewijzigd dat veehouders verplicht zijn om hun stallen aan te passen. De stallen moeten gaan voldoen aan reductienormen die de provincie ten opzichte van de oude Verordening natuurbescherming strenger heeft vastgesteld. De grondslag voor het aanpassen van de normen is gelegen in de vrees dat de doelstelling voor emissiereductie in 2028 niet zal worden gehaald. Alarmerende signalen uit rapporten en metingen hebben de provincie doen besluiten dat staleigenaren hun stallen uiterlijk 1 januari 2022 moeten hebben aan... abonneren of dit artikel kopen.

Fosfaatrechten; een stand van zaken in de zomer van 2019

mr. dr. W.A.M. Vos-van der Linden en prof. mr. D.W. Bruil1

De invoering van het stelsel van fosfaatrechten per 1 januari 2018 heeft tot veel rechtspraak geleid. De keuzes die de wetgever gemaakt heeft, hebben daartoe in belangrijke mate bijgedragen. In dit artikel geven we een overzicht van de stand van zaken van wetgeving, literatuur en rechtspraak. abonneren of dit artikel kopen.

Tijdelijke experimentenwet rechtspleging

Bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten1

In hun bijdragen in TvAR 2018, nr. 10, p. 491 en in TvAR 2019, nr. 2, p. 85 wierpen zowel de oud-voorzitter, mr. W.L. Valk als de huidige voorzitter, mr. Th.C.M. Willemse van de pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de (agrarische) rechtspraktijk een handschoen toe. Het ging hen erom dat de praktijk meedenkt over manieren hoe te komen tot maatschappelijk zo relevant mogelijke rechtspraak en, in dat licht bezien, hoe de rechterlijke macht beter benaderbaar wordt en waar gewenst of nodig als gesprekslei... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

College van Beroep voor het bedrijfsleven 23 juli 2019 ECLI:NL:CBB:2019:301 (...

mr. R.C. Scholten

    (Fosfaat) (mr. R.C. Stam) Met noot R. Scholten Fosfaatrechten [Meststoffenwet, art. 23, art. 38, tweede lid; Algemene wet bestuursrecht, art. 6:19, art. 8:69; Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EP), art. 1; Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), art. 107: Handvest van de ... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Den Haag, 10 juli 2019 ECLI:NL:RBDHA:2019:6810 (TvAR/8000) (TvAR 20...

G.J.M. de Jager

  (Fipronil) (mrs. M.C. Ritsema van Eck-van Drempt, B. Meijer en J.S. Honée) Met noot G.J.M. de Jager Falend toezicht. Waarschuwingsplicht. Onrechtmatige uitlatingen. [Burgerlijk Wetboek, art. 3:305a; Algemene Levensmiddelen Verordening (EG) nr. 178/2002, art. 1, art.2a, art. 17, art. 19, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, art. 71] abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

PachtBedrijfsmatigheidBedrijfsmatige landbouwuitoefening, verplichting exploiteren melkveebedrijf, vordering medepacht. Rechtbank Noord-Nederland 26-06-2019, ECLI:NL:RBNNE:2018:5641WindmolensVerdeling opbrengsten windmolenpark tussen pachter en verpachter in familiesfeer. Uitgangspunt is dat de netto voordelen die uit de (vrijwillige) plaatsing van een windmolen op de verpachte landerijen voortvloeien, zonder dat partijen daarover nadere afspraken hebben gemaakt, in beginsel in gelijke delen aan de pachter en de verpachter toekomen. Beide partijen he... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Studiemiddag Pacht 2019Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recente rechtspraak over de pacht. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen op de dag zelf de syllabus.Datum en plaatsWoensdag 2 oktober 2019, locatie Van der Valk Hotel Uden-VeghelWoensdag 9 oktober 2019, locatie Van der Valk Hotel Houten-Utrecht Woensdag 16 oktober 2019, locatie Van der Valk Hot... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS