Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2020 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. P.P.A. Bodden
mr. H.A. van Bommel
prof. mr. D.W. Bruil
mr. W.H.G.A. Filott
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

‘Flexwerk’ in de agrarische sector: recente ontwikkelingen

mr. W.H.G.A. Filott MPF

Het hoofdartikel in de Boerderij van 28 januari 2020, nummer 18, heeft als titel ‘Knellende grenzen aan de groei’. In het artikel worden 20 trends gesignaleerd zoals: krimp van de veestapel, toenemende actiebereidheid van belangenbehartigers, aanpassingen aan klimaatverandering (droogte, hoosbuien), afnemend landbouwareaal en schaalvergroting. Schaalvergroting heeft naar mijn inschatting ook tot gevolg dat er nog meer behoefte zal bestaan aan tijdelijke werknemers in delen van de agrarische sector dan nu al het geval is. De land- en tuinbou... ...lees meer

Artikel

De visie van LNV: met kringlooplandbouw nieuw perspectief - Preadvies voor d...

mr. B. Burggraaf en T.J. Verhoef1

Dit artikel belicht de visie op kringlooplandbouw van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De visie bevat geen blauwdruk, maar een toekomstperspectief voor de richting waarin de landbouw zich de komende periode moet ontwikkelen. De weg ernaar toe is nog lang en zal zich geleidelijk voltrekken. Hierbij zijn politieke keuzen onvermijdelijk en moet nog verder worden nagedacht over concrete maatregelen waarmee de overheid de transitie naar kringlooplandbouw wil vormgeven. Het soort maatregel is afhankelijk van het type overheidsinterventie waarvoor w... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag van het Drei-Länder-Seminar 2020

mr. A.K. van der Vis1

Jaarlijks wordt door de verenigingen voor agrarisch recht van België, Duitsland en Nederland een drielandenseminar georganiseerd. Op 6 en 7 februari jl. organiseerde het Deutsche Gesellschaft für Agrarrecht het Drei-Länder-Seminar. Het seminar vond plaats in het sfeervolle Hotel Clostermanns Hof te Niederkassel, gelegen tussen Keulen en Bonn. Vanuit Nederland was een vijftal personen afgereisd naar het seminar. Aan het seminar werd deelgenomen door afvaardigingen van de Nederlandse en Duitse verenigingen voor agrarisch recht; de Belgen lieten het helaas (wederom) afweten. Het thema van d... abonneren of dit artikel kopen.

Hugo Vernhout: ‘ik wil graag de discussie over de transitie naar een duurzame...

mr. A.K. van der Vis1

De heer ir. Hugo Vernhout is werkzaam als directeur-rentmeester bij de landgoederen Vilsteren én Nijenhuis en Westerflier. Na de middelbare school is Vernhout Bos- en Natuurbeheer gaan studeren aan de Wageningen Universiteit. Na afronding van deze studie heeft hij gewerkt als beleidsmedewerker en later als coördinator bij de Bosgroep Salland Twente. Later is hij werkzaam geweest als beleidsmedewerker bij de Federatie Particulier Grondbezit. Inmiddels ruim tweeëntwintig jaar geleden is Vernhout begonnen als directeur-rentmeester bij Landgoed Vilsteren. Elf jaar geleden is Vernhout ook vo... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 7 januari 2020, ECLI:NL:CBB:2020:...

G.J. de Jager

(mrs. R.R. Winter, mr. H.L. van der Beek en mr. C.J. Waterbolk) Met noot G.J. de Jager MKZ [Algemene wet bestuursrecht, art. 3:2, art. 8:47, art. 8:73, art. 8:74, art. 8:75; Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 17 lid 1, art. 21 lid 3, art. 36; Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) art. 6; Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Handvest), art. 47] Gezondheids- en welzijnswet voor dieren: MKZ Kootwijkerbroek; primaire en bestreden besluiten worden vers... abonneren of dit artikel kopen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 25 februari 2020, ECLI:NL:CBB:202...

D.W. Bruil

(mrs. R.C. Stam, M. van Duuren en A. Venekamp)Met noot D.W. BruilFosfaatrechten[EP EVRM, art. 1; Meststoffenwet, art. 23; Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, art. 72a, 72b]Overzichtsuitspraak. Het College heeft eerder geoordeeld over het fosfaatrechtenstelsel en het recht op eigendom. In wat appellante en verweerder in deze zaak naar voren hebben gebracht ziet het College aanleiding zijn oordeel hierover in deze uitspraak nader te motiveren. Bij de beoordeling of de last buitensporig is, staat voorop dat de beslissingen van ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, rechtspraak en literatuur

Algemeen LandbouwtellingDe bij de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2020 gepubliceerde vraagstelling vormt de grondslag om in 2020 gecombineerd de opgave te doen voor de landbouwtelling op grond van de Landbouwwet, de opgave gebruik gewaspercelen op grond van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, de verzamelaanvraag op grond van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, de aangifte van de CO2-jaarvracht van glastuinbouwbedrijven op grond van de Wet milieubeheer, de opgave voor aanspraak op betalingen uit het Diergezondheidsfonds op grond van d... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

BurenrechtHet Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een cursusmiddag over allerlei geschillen die tussen buren kunnen ontstaan. Bij deze cursusmiddag worden de rechtsregels die dergelijke conflicten beheersen behandeld, onder de vlag ‘burenrecht’. Onder het burenrecht wordt verstaan al hetgeen in zakenrechtelijk opzicht kan spelen tussen eigenaars en gebruikers van naburige percelen. Tal van onderwerpen komen aan de orde, waaronder: grensgeschillen, verjaring, erfdienstbaarheden, bomen en vensters nabij de erfgrens en splitsing en samenvoeging van percelen. Deze kennis is onm... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS