Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2020 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. P.P.A. Bodden
mr. H.A. van Bommel
prof. mr. D.W. Bruil
mr. W.H.G.A. Filott
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

Het coronavirus COVID-19 en de verwaarlozing van de democratische rechtsstaat

mr. W.J.E. Van der Werf

Na aanvankelijke lof over de voortvarende aanpak van het kabinet bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19, rijst langzaamaan steeds meer kritiek. Ondanks de steunmaatregelen – die ook de agrarische sector vooruit moeten helpen - zijn de economische gevolgen steeds sterker voelbaar. Naar verwachting staat ons een langdurige crisis te wachten. Ook functioneren de Tweede en Eerste Kamer nauwelijks en zijn de gerechten lange tijd gesloten geweest. Burgerrechten worden op grote schaal ingeperkt door de voorzitters van de veiligheidsregio’s, die door geen enkel democratisch ... ...lees meer

Artikel

Handhaving van gebruiksnormen in de Meststoffenwet: goed, beter, mest

mr. R. Ligtvoet1

Als 2018 het ‘fosfaatjaar’ was vanwege de invoering van het fosfaatrechtenstelsel, dan was 2019 vanwege de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (hierna: het PAS)[2] het ‘stikstofjaar’. Dierlijke mest bevat (onder andere) fosfaat en stikstof. De afgelopen jaren stonden dus – bewust of onbewust – in het teken van mest. Voor de teelt van landbouwgewassen is mest nodig, maar ook voor mest geldt de (groot)ouderwijsheid: ‘te is nooit goed, met uitzondering van tevreden.’ Te veel mest zorgt namelijk v... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht en corona: een verkenning

mr. W.L. Valk1

De coronacrisis maakt alles anders. Dat ervaren nu veel agrarische ondernemers, waaronder pachters. De crisis brengt ook juristen tot nadenken. Mij werd de suggestie gedaan om de vraag te bespreken of de coronacrisis aanleiding kan zijn voor toepassing van het remissierecht van de pachter, zoals geregeld in art. 7:330 BW. De vraag is dan of de pachter recht heeft op een korting op de pachtprijs naar aanleiding van de coronacrisis. Een geïsoleerde bespreking van die vraag heeft echter mijns inziens weinig betekenis. Het remissierecht behoort te worden beschouwd in sam... abonneren of dit artikel kopen.

Corona in de agrarisch juridische praktijk II

(prof. mr. D.W. Bruil)De coronacrisis is nog niet voorbij, zeker niet als het om de economische gevolgen gaat. In deze update gaan Verduijn en Van Laarhoven voort met een beschrijving van regelingen voor ondernemers, vooral vanuit de fiscale aspecten bezien. Ook in de rechtspleging in pachtzaken zijn weer nieuwe ontwikkelingen, zie de bijdrage van Willemse. Een van de landbouwsectoren in moeilijkheden is de fritesaardappelteelt. Dit is een van de bedrijfstakken die kan profiteren van speciale coronasteun, maar er zijn ook privaatrecht... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Centrale Grondkamer , 19 maart 2019 (TvAR 2020/8022)

D.W. Bruil

(mrs. Th.C.M. Willemse, F.J.P. Lock en S.B. Boorsma en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius)Met noot D.W. BruilKorte duur pacht - GP 11.788[Burgerlijk Wetboek, art. 7:325; Uitvoeringswet Grondkamers, art. 36]Goedkeuring korte duur (1 jaar) reguliere pachtovereenkomst, vastgelegd door de pachtrechter.Beschikkingin de zaak van:[pachter],wonende te [postcode] [woonplaats], [adres],—hierna te noemen: pachter—gemachtigde: mr. J. Bolt te Groningen,tegen abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Centrale Grondkamer , 2 maart 2020 (TvAR 2020/8023)

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, H.L. Wattel en S.B. Boorsma en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ing. C.R.M. van Wijk-Francissen) Met noot E.H.M. Harbers onder 8024 Goedkeuring geliberaliseerde pachtovereenkomst GP 11.801 [Burgerlijk Wetboek, art. 7:319 lid 1 aanhef onder f, art. 7:325, art. 7:361 lid 1, art. 7:367, art. 7:377, art. 7:397 lid 1, art. 7:398, art. 7:399] Beding tot tussentijdse beëindiging via opzegging in geval van overlijden van verpachter of verkoop van het gepachte (blijkend uit een getekend koo... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Centrale Grondkamer , 2 maart 2020 (TvAR 2020/8024)

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, D.H. de Witte en L.R. van Harinxma thoe Slooten en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius) Met noot E.H.M. Harbers Goedkeuring geliberaliseerde pachtovereenkomst - GP 11.806 [Burgerlijk Wetboek, art. 7:319 lid 1 aanhef onder f, art. 7:325, art. 7:361 lid 1, art. 7:367, art. 7:377, art. 7:397 lid 1, art. 7:398, art. 7:399] Beding tot tussentijdse beëindiging via opzegging in geval de bestemming van het gepachte wijzigt en die bestemming in overeenstemming is met het algeme... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 22 januar...

D. Korsse

(Onzelfstandige bewoning Enschede)ECLI(mr. R. Uylenburg, voorzitter, en mr. F.D. van Heijningen en mr. E.A. Minderhoud)Met noot D. KorsseBeheersverordening.[Wet ruimtelijke ordening, art. 3.1, art. 3.39 lid 2; Algemene wet bestuursrecht, art. 6:19]Bij besluit van 13 november 2017 heeft de raad van de gemeente Enschede het bestemmingsplan "Onzelfstandige bewoning Enschede" vastgesteld. Het plan voorziet in een regeling voor kamerverhuurpanden voor een groot deel van het grondgebied van de gemeente Enschede. De regel... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, rechtspraak en literatuur

Algemeen Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19Er is extra steun beschikbaar voor de volgende ondernemingen, die in aanmerking komen voor een eenmalige aanvullende tegemoetkoming:primaire ondernemingen in de sierteelt en primaire ondernemingen in de voedingstuinbouw die vrijwel volledig afhankelijk zijn van afzet aan de horeca, die in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 ten opzichte van de gemiddelde omzet in dezelfde periode in de drie voorgaande jaren 2017–2019 een omzetderving van minimaal 30 procent he... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Grondinstrumentarium in de (agrarische) praktijk: nu en in de toekomst - OnlineOok in de huidige tijden gaat gebiedsontwikkeling onverminderd voort.Het betreft dan meestal het omvormen van agrarische grond naar een andere bestemming. Daarvoor worden de instrumenten als koop, voorkeursrecht en onteigenen gebruikt. Ook landinrichting en de daarbij behorende instrumenten herverkaveling en kavelruil speelt daarbij een rol. Thans is alle wetgeving gericht op het laten opgaan van de instrumenten in de Omgevingswet gereed, maar de invoering ervan is uitgest... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS