Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2021 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Inleiding

Grondspeculatie en de rol van de notaris: Belehren en passeren of dienst weig...

prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

Sinds een aantal jaren is in het landelijk gebied de tendens zichtbaar dat handelaren landbouwgronden opkopen voor de agrarische waarde, deze opsplitsen in kleine percelen, die vervolgens op basis van een samenstel van (grotendeels onjuiste) mededelingen tegen exorbitant hogere prijzen dan de agrarische grondwaarde worden verkocht aan particuliere beleggers. De mogelijkheid tot koop wordt via websites kenbaar gemaakt. Potentiële kopers wordt gevraagd zich aan te melden met hun gegevens, waarna zij telefonisch worden benaderd door medewerkers van de handelaren. Er wordt door deze bel... ...lees meer

Artikel

Plantgezondheid

mr. D.W. Bruil

Er zijn delen van het agrarisch recht die in de kolommen van dit tijdschrift nauwelijks aandacht krijgen. De laatste keer dat er – buiten incidentele vermeldingen in de rubriek wetgeving en literatuur – geschreven werd over de regelgeving inzake plantenziekten was in 1998.[1] Deze beperkte aandacht kan verschillende oorzaken hebben. Misschien wordt het onderwerp niet belangrijk gevonden? Misschien weet niemand er iets van? Misschien is het geen interessant rechtsgebied? Aanleiding om nu toch eens naar de plantgezondheid om te zien is de recente algehele herziening va... abonneren of dit artikel kopen.

Nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderij

mr. A. Schouten RB en mw. mr. H.A. van Bommel1

In de Wet verbod pelsdierhouderij[2] is, zoals de titel al doet vermoeden, een verbod op het houden van pelsdieren opgenomen. Deze wet is op 15 januari 2013 in werking getreden. De meeste houders van pelsdieren konden destijds een beroep doen op overgangsrecht tot 1 januari 2024. Vanaf dat moment zou het houden van pelsdieren in Nederland voor iedereen verboden zijn. Op 26 april 2020 kwam het bericht naar buiten dat op een aantal nertsenbedrijven in nertsen besmettingen waren geconstateerd van SARS-CoV-2. In mei 2020 werd de Tweede Kamer geïnformeerd over het ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Centrale Grondkamer , 14 januari 2021 (TvAR 2021/8059)

J.M.M. Menu

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en H.L. Wattel en de deskundige leden ir. W.G. Nijlant en ing. C.R.M. van Wijk-Francissen)Met noot J.M.M. MenuOntwerp-pachtovereenkomst, appelverbod. GP 11.813[Burgerlijk Wetboek, art. 7:324 leden 1 en 4; Uitvoeringswet grondkamers, art. 18, art. 36 leden 1 en 3, art. 39]Niet door beide partijen ondertekend verzoek om goedkeuring ontwerp-pachtovereenkomst. Ontvankelijkheid beroep. Doorbreking appelverbod. Schending fundamentele rechtsbeginsel van hoor en wederhoor. Appellante komt in hoge... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 23 februari 2021, Met noot E.H.M. Harbers (Tv...

J.M.M. Menu

Pacht. Fosfaatrechten.[Burgerlijk Wetboek, art. 7:376]Verpachter wil ontbinding van de pachtovereenkomsten die hij heeft met de pachter, onder meer omdat de pachter fosfaatrechten heeft verkocht. De verpachter vindt dat de fosfaatrechten aan hem toebehoren en wil 50% van de waarde daarvan ontvangen. Het hof is het daar niet mee eens. De fosfaatrechten komen in deze zaak volledig toe aan de pachter. Er is geen (andere) reden om de pachtovereenkomst(en) te ontbinden. Dat betekent dat de pachter pachter blijft en het hof het vonnis van de pachtkamer bekrachtigt.arres... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, rechtspraak en literatuur

PachtPachtprijzenDe nieuwe pachtnormen zijn, met een toelichting, gepubliceerd in Stcrt. 2021, nr. 32800. De berekende pachtnormen van 2021 van los bouw- en grasland zijn in acht van de veertien pachtprijsgebieden lager dan de normen van 2020. In vier gebieden blijft de afname beperkt tot maximaal 5 procent en in vier gebieden is deze groter dan 10 procent. Met 14 procent is de daling het grootst voor de Veenkoloniën en Oldambt. In zes pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen van 2021 hoger dan die van 2020. De stijgingen lopen uiteen van 2 pro... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Alles over Agro-fiscaliteit 2021 (2-daagse cursus)Fiscale regelingen zijn van groot belang voor allerlei bedrijfsbeslissingen. Ook op persoonlijk vlak grijpt de fiscaliteit diep in het leven van de agrariër. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over de agro-fiscaliteit. Daarin komen alle aspecten van de agro-fiscaliteit diepgaand aan de orde. De cursus is bedoeld voor beginnende fiscaal adviseurs op dit terrein, die zich in één keer tot specialist kunnen ontwikkele... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS