Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2021 nr. 7/8

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Inleiding

Uitbreiding van rechtspraak.nl1

mr. D.W. Bruil

Vorige maand ontvouwde de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, mr. H.C. Naves in de pers plannen om (veel) meer uitspraken van rechterlijke instanties te publiceren op rechtspraak.nl.[2] Nu wordt slechts minder dan 5% van de uitspraken op deze wijze openbaar gemaakt, dat percentage zou naar 75% moeten. Uitgaande van de huidige omvang van 1000 uitspraken per week[3] zouden dat er dus tenminste 15.000 worden, of bijna 800.000 per jaar. Dat is heel veel. De redenen om dit te doen worden nauwelijks genoemd in de publicaties. Ik begrijp dat het plan is om transparanter te zijn.... ...lees meer

Artikel

Het begrip ‘agrarische waarde’

mr. A. Verduijn RB1

1. AfbakeningNiet in het minst door het arrest van de Hoge Raad van 13 februari 2004 is het begrip ‘agrarische waarde’ dé maatstaf voor waardering van landbouwbedrijven in het kader van bedrijfsopvolging in de familiesfeer. Hierna wil ik inzoomen op dit waardebegrip en met name ingaan op de toepassing ervan in de praktijk.Men kan stellen dat het begrip agrarische waarde verwarring oproept en ook voor velen ‘verdacht’ is vanwege de geur van ‘onzakelijkheid’, bevoordeling en subjectiviteit. Verwarrend, omdat het begrip agrarische waarde ook wordt gebruikt waar men bedoelt: ... abonneren of dit artikel kopen.

De betekenis van de meerwaardeclausule bij agrarische bedrijfsopvolging

prof. mr. T.J. Mellema – Kranenburg1

Voor een bedrijfsopvolger is het veelal moeilijk de overnameprijs van een onderneming te financieren. Dat geldt voor veel ondernemingen, maar zeker voor agrarische ondernemingen, waarbij het gezien de grondgebondenheid om enorme bedragen gaat. Daarbij komt dat de onderneming veelal voor de overdragende ondernemer het belangrijkste vermogensbestanddeel is, dat hij heeft.De onderneming omvat vaak het familievermogen dat al generaties lang in het landbouwbedrijf zit en dat de ondernemer dan ook weer wil overdragen aan de volgende generatie.Behalve het zake... abonneren of dit artikel kopen.

De registratie van een agrarische bedrijfsoverdracht

mr. H.A. van Bommel en mr. C.C. van Harten1

Eindelijk is het dan zo ver: samen naar de notaris. De opvolger wordt eigenaar van het agrarische bedrijf. Jarenlang hebben ze ernaar toegeleefd en toegewerkt. Maar het traject van bedrijfsoverdracht is met de eigendomsoverdracht vaak nog niet voltooid. Loslaten is moeilijk, samenwerken gaat soms nog jaren door. Elders in deze uitgave komt het ‘meerwaardebeding’ aan bod dat de opvolger vaak langdurig met zich meedraagt.In deze bijdrage nemen we een onderdeel van het proces van bedrijfsoverdracht onder de loep: de registratie ervan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hiern... abonneren of dit artikel kopen.

De ‘voorzienbare’ bedrijfsoverdracht bij planschade/nadeelcompensatie

mr. ing. P.W.H. Herder1

Voorzienbare investeringsbeslissingen zijn een dankbaar onderwerp om over te procederen. De voorzienbaarheid heeft een ‘alles-of-niets’ karakter dat het verschil maakt tussen wel of geen tegemoetkoming. Een aanspraak op nadeelcompensatie kan alleen worden toegekend voor zover de benadeelde ten tijde van de investeringsbeslissing géén rekening behoefde te houden met de schadeveroorzakende handeling. De gedachte is dat indien ten tijde van de investeringsbeslissing een concreet kenbaar beleidsvoornemen bestond, de koper/ondernemer/burger hiermee bij de beslissing tot i... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 20 oktober 2020,  ECLI:NL:GHARL:2020:8518 (...

J.M.M. Menu

(mrs. Th.C.M. Willemse, L.R. van Harinxma thoe Slooten en B.J.H. Hofstee, en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en B.T.W. Lamers) Met noot J.M.M. MenuPacht. Fosfaatrechten. Opzegging.[Burgerlijk Wetboek, art. 1:14, art. 3:37, art. 7:367, art. 7:369, art. 7:370, art 7:376]Tekortkomingen pachter. Tussentijdse vervreemding fosfaatrechten levert geen tekortkoming op.arrest van de pachtkamer in de zaak van[pachter] ,wonende te [woonplaats] , Duitsland,appellant in het principaal hog... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 4 mei 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:4270 (De Flev...

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en H.L. Wattel, en de deskundige leden ing. P. Kerkstra en ing. C.R.M. van Wijk) Met noot E.H.M. HarbersHoevepacht. [Burgerlijk Wetboek, art. 6:52, art. 6:233 lid b, art. 6:234 lid 1, art. 7:348]In een eerdere procedure is tussen partijen een hoevepachtovereenkomst vastgelegd voor een melkveehouderij met 500 koeplaatsen en 250 ha grond. Deze procedure gaat voornamelijk om de inhoud van de overeenkomst. In het hoger beroep van de pachter strijden partijen over de vraag of tussen hen de voo... abonneren of dit artikel kopen.

Marktordening - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 22 juni 2021, ECL...

H.A. van Bommel

(mr. R.W.L. Koopmans, mr. M.M. Smorenburg en mr. H.L. van der Beek)Met noot H.A. van BommelUitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB. Vergroeningseisen. [Verordening (EU) nr. 1307/2013, art. 4, art. 43 lid 11, art. 46 lid 4; Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), art. 6; Algemene wet bestuursrecht, art. 8:88]Verweerder heeft de relatienummers waaronder de Gecombineerde opgaven in 2016 en in 2018 zijn gedaan voor de varkenshouderij respectievelijk de rundveehouderij gek... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Algemeen WaterschappenEr ligt een initiatief wetsvoorstel inzake het volledig democratiseren van de waterschappen van het lid Bromet. De bedoeling van de indieners is dat de geborgde zetels (voor landbouw, bedrijven en natuurorganisaties) worden afgeschaft. Kamerstukken II 2020/21, 35608, nr. 3, Memorie van Toelichting. PachtVastleggingPachter (appellant) heeft percelen land geliberaliseerd gepacht voor de duur van twee jaar. Daarna zijn pachter en verpachter een vennootschap onder firma (vof) aangegaan. Volgens appel... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Alles over Agro-fiscaliteit 2021 (2-daagse cursus)Fiscale regelingen zijn van groot belang voor allerlei bedrijfsbeslissingen. Ook op persoonlijk vlak grijpt de fiscaliteit diep in het leven van de agrariër. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over de agro-fiscaliteit. Daarin komen alle aspecten van de agro-fiscaliteit diepgaand aan de orde. De cursus is bedoeld voor beginnende fiscaal adviseurs op dit terrein, die zich in één keer tot specialist kunnen ontwikkele... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS