Tijdschrift voor Curatoren

2021 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. S.A.H.J. Warringa

Redactie

mr. E. ten Berge
mr. M. H. Boersen
mr. J. L. van den Heuvel
mr. E. Loesberg
mr. dr. M.J. Noteboom
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. J. Wind

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. J. A.A. Adriaanse
drs P.C. van Prooijen RV CPVA
drs. P. Schimmel RA CFE

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

Artikel

Intellectuele eigendomsrechten als zekerheid: een overzicht

mr. E.Z. Fonville en mr. E.J. Peerboom-Gerrits1

Immateriële activa van bedrijven bepalen steeds meer de waarde van ondernemingen.  En in toenemende mate worden dergelijke activa ook geactiveerd op de balans. Airbnb en Booking.com, de grootste aanbieders van vakantieaccommodaties, bezitten géén vastgoed. Uber, een van de grootste taxibedrijven, bezit géén auto’s. Deze bedrijven zijn exemplarisch voor een bredere ontwikkeling waarbij de belangrijke activa van een onderneming niet meer alleen bestaan uit voorraden, onroerend goed of debiteuren maar (mede) uit IE-rechten.  Maar ook meer tra... abonneren of dit artikel kopen.

De boedelbijdrage

mr. J. Wind1

De boedelbijdrage speelt in de beleving van de (meeste) curatoren een belangrijke rol in de (financiële) afwikkeling van een faillissement.[2] Hieronder geef ik aan welke (rekenkundige/financiële) principes bij (het bepalen van de hoogte van) de boedelbijdrage een rol spelen. 2. Beschrijving van de boedelbijdrage Wessels omschrijft de ‘boedelbijdrage’ als de vergoeding die een derde betaalt voor een handeling verricht door de curator ten behoeve van een voor die derde gerealiseerd actief. [3] Als voorbeelden n... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij Hoge Raad 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2100

mr. M.C. van Genugten1

In het hier besproken arrest van 18 december 2020 van de Hoge Raad wordt duidelijkheid gegeven over de situatie waarbij op het tijdstip van faillietverklaring al een uitspraak in een gerechtelijke procedure is gedaan en ná faillietverklaring nog een rechtsmiddel wordt ingesteld tegen die uitspraak. 2. Feiten en procesverloop Een voormalig werknemer van A B.V. start een procedure bij de kantonrechter waarin wordt verzocht om betaling van een transitievergoeding en een billijke vergoeding wegens onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Op ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Overzicht rechtspraak december 2020 en januari 2021

mr. J. Wind

Overig Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:9983 Inhoudsindicatie In het op 6 juni 2017 uitgesproken faillissement van X BV is de jaarrekening van X BV over 2015 gepubliceerd op 5 april 2017. Het door de curator ex art. 2:248 BW aansprakelijk gestelde bestuur heeft gesteld dat de termijnoverschrijding (van meer dan 2 maanden) als onbelangrijk verzuim moet worden aangemerkt. Ter onderbouwing daarvan heeft het bestuur gewezen op de geringe omvang en draagkracht van de onderneming en het feit da... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS