Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

2018 nr. 5

Inleiding

Verwachtingskloof

prof. mr. J.B. Huizink

Volgens mij zijn de meeste juristen het er wel over eens: doe wat je moet doen, doe dat bovendien goed en het recht – met alle bijbehorende ellende – komt niet in beeld. Als het goed is dragen juristen dat ook uit. Zij willen niet van alles een probleem maken en hebben oog voor de realiteit van alledag. Een voorbeeld van dat laatste binnen de habitat van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht is de bij herhaling in de rechtspraak van de Hoge Raad doorklinkende gedachte dat men bestuurders van naamloze en besloten vennootschappen niet te snel de m... ...lees meer

Artikel

Het IASB disclosure initiative

prof. dr. A.J. Brouwer RA1

In de afgelopen jaren hebben diverse partijen zorgen geuit over de toenemende omvang van de toelichting bij de jaarrekening en de gebrekkige relevantie ervan. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal initiatieven die de IASB in reactie hierop is gestart. abonneren of dit artikel kopen.

Verantwoordelijkheid groepsaccountant voor vaststellen significantie van groe...

A. Dieleman RA1

Op 19 mei 2017 heeft de Accountantskamer een belangrijke uitspraak gedaan naar aanleiding van een tuchtklacht die was ingediend tegen een accountant die als groepsaccountant fungeerde.[2] Het meest in het oog springende onderdeel van de klacht betreft het verwijt dat de groepsaccountant de risico-inschatting van een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude bij een groepsonderdeel in het kader van de jaarrekeningcontrole (van de geconsolideerde jaarrekening) niet juist heeft gemaakt. De Accountantskamer verklaart de klacht daarom gegrond en legt de betrokken accountant de maat... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag - De verwerking van kunstwerken in de jaarrekening

drs. Dingeman Manschot RA en prof. dr. Ralph ter Hoeven RA

Een rechtspersoon kan om verschillende redenen investeren in kunstwerken. Kunstwerken betreffen door kunst voortgebrachte voorwerpen, zoals schilderijen, beelden en andere kunstwerken. De praktijkvraag is hoe een rechtspersoon aangehouden kunstwerken in de jaarrekening onder Titel 9 Boek 2 BW verwerkt. Op de verwerking van kunstwerken onder IFRS gaan wij in dit artikel niet in.1. AlgemeenAls grondslag voor de waardering van een actief (waaronder een kunstwerk) komen in aanmerking de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de actuele waarde (art. 2:384 lid 1 BW). Art.... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2018-5: 'Richtlijn 212 'Materiële vaste activa'; de verwerking van kosten van groot onderhoud' – ABS De RJ-Uiting 2018-5 van 19 juli 2018 bevat in de eerste plaats een verduidelijking van de overgangsbepaling met betrekking tot de verwerkingswijze van de kosten van groot onderhoud. In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (editie 2017) is ontwerp-alinea 445 in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ opgenomen en in de RJk-bundel een vergelijkbare ontwerp-alinea (B2.122). Daarin is de mogelijkheid verva... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS